LifeAir: Delårsrapport januari – mars 2018

(NGM: LAIR MTF)


  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4 992 TSEK (6 924), en minskning med 1 932 TSEK

  • Rörelseresultatet före avskrivningar för första kvartalet, EBITDA, uppgick till 310 TSEK (-2 218), en förbättring med 2 528 TSEK
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -1 TSEK (-2 646), en förbättring med 2 645 TSEK
  • Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till -224 TSEK (-2 877), en förbättring med 2 653 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -5 045 TSEK (-7 122), en förbättring med 2 077 TSEK
Nyckeltal
jan - mars jan - dec
Koncernen (TSEK) 2018 2017 2017
Nettoomsättning 4 992 6 924 22 199
Rörelseresultatet före avskrivningar 310 -2 218 -14 125
Rörelseresultat -1 -2 646 -15 810
Resultat före skatt -224 -2 877 -16 775
Periodens resultat -224 -2 877 -16 775
Soliditet, % 39,2 69,2 44,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 045 -7 122 -14 658
Medelantalet medarbetare 6 7 7


Aktiedata
jan - mars jan - dec
2018 2017 2017
Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,23 -1,36
Eget kapital per aktie, SEK 0,90 2,04 0,92
Börskurs vid periodens slut, SEK 2,94 4,00 2,80
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 12 358 12 358
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 12 358 12 358


Nyckeltal - kvartalsöversikt
jan - mars okt - dec juli - sep apr - jun jan - mars
Koncernen (TSEK) 2018 2017 2017 2017 2017
Nettoomsättning 4 992 2 140 4 809 8 326 6 924
Rörelseresultatet före avskrivningar 310 -7 808 -2 771 -1 328 -2 218
Rörelseresultat -1 -8 221 -3 184 -1 759 -2 646
Resultat före skatt -224 -8 317 -3 312 -2 269 -2 877
Periodens resultat -224 -8 317 -3 312 -2 269 -2 877
Soliditet, % 39,2 44,8 74,9 72,3 69,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 045 15 -4 927 -2 624 -7 122
Medelantalet medarbetare 6 6 7 7 7


Joakim Hansson, LifeAirs VD, kommenterar

”Jag tillträdde som ny VD under december 2017 och årets första kvartal har inneburit genomgång av bolagets förutsättningar och möjligheter. Efter detta har jag med hjälp av våra distributörer och teamet fått en tydlig bild av förutsättningarna och kunnat utarbeta ett angreppssätt för att ta LifeAir till den nivå som företaget och produkterna har kapacitet till. Jag ser mycket positivt på dessa möjligheter.

Försäljningen under kvartalet har fortsatt i den årstakt som vi lämnade 2017 med. Många av de åtgärder som görs idag förväntas bidra positivt till försäljningen längre fram. Tidigare prishöjningar har dock lagt grunden till en förbättrad bruttomarginal än under 2017. Detta visar en underliggande styrka i våra produkter och deras unika användarvärden. Samtidigt har det omfattande arbetet med att överkomma kvalitetsproblem burit frukt och kostnader för garantiåtagande har därmed minskat påtagligt. Periodens resultat är trots en lägre försäljning en klar förbättring jämfört med samma period förra året. Vi har uppnått ett begränsat positivt resultat före avskrivningar och den bakomliggande orsaken är att genomförda effektiviseringsåtgärder gradvis anpassar kostnadsbasen till verksamhetens intäkter.

Nu ligger fokus på den närmaste framtiden och i det två stora uppgifter, försäljning och framtida produkterbjudanden. Ett arbete med att förstärka försäljningen pågår och det tar sin utgångspunkt i att successivt förbättra förutsättningarna i hemmamarknaderna i Norden och Europa. Flera lovande förhandlingar som syftar till att driva utvecklingen pågår och ett par av dessa befinner sig i ett slutskede. Ett troligt scenario är att dessa kontakter bidrar positivt till vår försäljning och vårt kassaflöde framgent. Samtidigt som dessa åtgärder kommer på plats är vi i början av en process med motsvarande genomlysning och förstärkning av den nordamerikanska marknaden.

LifeAir har de senaste åren investerat i ny teknologi och framtida produkter baserat på densamma. Investeringarna har lagt grunden för goda möjligheter att kraftigt stärka bolagets produkterbjudande inom konsumentsegmentet samt att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna ta sig an den väsentligt större marknaden inom det kommersiella segmentet för luftrening. Vid en lansering av framtida produkter kommer det förstärkta återförsäljarnätverket också att vara redo.

Marknaden för luftrenare växer och exempelvis en stor marknad som Indien förutspås i marknadsanalyser ha en årlig tillväxt på upp emot 50 %. Strax efter influensan kommer nu pollensäsongen och gör åter våra produkter högaktuella. Rapporter om förorenad luft i stadsmiljöer fortsätter att strömma in och nyligen rapporterade WHO att 90 % av jordens befolkning andas luft som inte möter utsatta gränsvärden. I denna miljö fortsätter LifeAir att jobba för att hjälpa folk att andas ren och hälsosam luft. Jag kan konstatera att allt sammantaget innebär starka förutsättningar och en stor potential för LifeAir.”

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under och efter rapportperiodens utgång

LifeAir har under första kvartalet 2018 förstärkt likviditeten genom en riktad emission av 8 070 TSEK i ett konvertibelt lån som beslutades vid en extra bolagsstämma 2018-01-10.

Vid den extra bolagsstämman 2018-01-10 valdes Bengt Holmqvist till ny styrelseledamot. Göran Wikström avböjde omval.

Under första kvartalet uppnåddes förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter. Tvisten har drivits i LifeAir-koncernen sedan 2015. LifeAir har genom uppgörelsen erhållit 791 TSEK.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4 992 TSEK (6 924). Övriga rörelseintäkter om 791 TSEK avser erhållet skadestånd genom förlikningen med ovannämnda leverantör.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -1 TSEK (-2 646), en förbättring med 2 645 TSEK trots minskade intäkter. Detta har skett genom att rörelsens kostnader för första kvartalet minskade med 4 218 TSEK till 5 784 TSEK (10 002) till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 11 147 TSEK (11 371). Soliditeten uppgick till 39,2 procent (44,8). Koncernens likvida medel uppgick till 5 410 TSEK (2 385).

Utöver likvida medel har koncernen vid första kvartalets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (2 028) som vid utnyttjande ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -5 045 TSEK (-7 122). En förbättring med 2 077 TSEK som förklaras framför allt av förbättrat underliggande resultat för den löpande verksamheten med ca 2,6 MSEK. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras främst av minskning av kortfristiga skulder med ca 5 MSEK varav ca 2 MSEK avser återbetalning av utnyttjad checkräkningskredit.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för första kvartalet 2017 förklaras av att en ny verksamhet förvärvades som tillförde 10 104 TSEK i likvida medel. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för första kvartalet 2018, 8 070 TSEK (0), avser erhållande av konvertibelt lån. Första kvartalets kassaflöde uppgick till 3 025 TSEK (2 928).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under första kvartalet till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (10). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East AB och LifeAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under första kvartalet och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 0 TSEK (432) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -6 TSEK (-72), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 301 TSEK (3 001) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 5 322 TSEK (4 042). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (18 536 764,50), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LifeAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 mars 2018 var aktiekursen 2,94 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 36,3 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första kvartalet var 6, att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 7. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LifeAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2017.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LifeAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir Development AB och Redray AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och Redray AB.

LifeAir AB (publ)s verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn till LifeAir AB som också blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna delårsrapport avser den nya verksamheten.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – juni 2018                 27 augusti 2018

LifeAirs finansiella rapporter publiceras på LifeAirs webbplats www.lifeair.com.

LifeAir Delårsrapport januari - mars 2018

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Citat

Jag tillträdde som ny VD under december 2017 och årets första kvartal har inneburit genomgång av bolagets förutsättningar och möjligheter. Efter detta har jag med hjälp av våra distributörer och teamet fått en tydlig bild av förutsättningarna och kunnat utarbeta ett angreppssätt för att ta LifeAir till den nivå som företaget och produkterna har kapacitet till. Jag ser mycket positivt på dessa möjligheter. Försäljningen under kvartalet har fortsatt i den årstakt som vi lämnade 2017 med. Många av de åtgärder som görs idag förväntas bidra positivt till försäljningen längre fram. Tidigare prishöjningar har dock lagt grunden till en förbättrad bruttomarginal än under 2017. Detta visar en underliggande styrka i våra produkter och deras unika användarvärden. Samtidigt har det omfattande arbetet med att överkomma kvalitetsproblem burit frukt och kostnader för garantiåtagande har därmed minskat påtagligt. Periodens resultat är trots en lägre försäljning en klar förbättring jämfört med samma period förra året. Vi har uppnått ett begränsat positivt resultat före avskrivningar och den bakomliggande orsaken är att genomförda effektiviseringsåtgärder gradvis anpassar kostnadsbasen till verksamhetens intäkter. Nu ligger fokus på den närmaste framtiden och i det två stora uppgifter, försäljning och framtida produkterbjudanden. Ett arbete med att förstärka försäljningen pågår och det tar sin utgångspunkt i att successivt förbättra förutsättningarna i hemmamarknaderna i Norden och Europa. Flera lovande förhandlingar som syftar till att driva utvecklingen pågår och ett par av dessa befinner sig i ett slutskede. Ett troligt scenario är att dessa kontakter bidrar positivt till vår försäljning och vårt kassaflöde framgent. Samtidigt som dessa åtgärder kommer på plats är vi i början av en process med motsvarande genomlysning och förstärkning av den nordamerikanska marknaden. LifeAir har de senaste åren investerat i ny teknologi och framtida produkter baserat på densamma. Investeringarna har lagt grunden för goda möjligheter att kraftigt stärka bolagets produkterbjudande inom konsumentsegmentet samt att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna ta sig an den väsentligt större marknaden inom det kommersiella segmentet för luftrening. Vid en lansering av framtida produkter kommer det förstärkta återförsäljarnätverket också att vara redo. Marknaden för luftrenare växer och exempelvis en stor marknad som Indien förutspås i marknadsanalyser ha en årlig tillväxt på upp emot 50 %. Strax efter influensan kommer nu pollensäsongen och gör åter våra produkter högaktuella. Rapporter om förorenad luft i stadsmiljöer fortsätter att strömma in och nyligen rapporterade WHO att 90 % av jordens befolkning andas luft som inte möter utsatta gränsvärden. I denna miljö fortsätter LifeAir att jobba för att hjälpa folk att andas ren och hälsosam luft. Jag kan konstatera att allt sammantaget innebär starka förutsättningar och en stor potential för LifeAir.
Joakim Hansson, VD i LifeAir