LifeAir: Delårsrapport januari – september 2017

(NGM: LAIR MTF)

LifeAir ABs verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn till LifeAir AB som också blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser den nya verksamheten.

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden förändrades med -3 400 TSEK till 20 059 TSEK (23 459). Nettoomsättningen för tredje kvartalet förändrades med 561 TSEK till 4 809 TSEK (4 248)
     
  • Rörelseresultatet för niomånadersperioden förändrades med 764 TSEK till -7 589 TSEK (-8 353). Rörelseresultatet för tredje kvartalet förändrades med 314 TSEK till -3 184 TSEK (-3 498)
  • Resultatet före skatt för niomånadersperioden förändrades med 455 TSEK till -8 458 TSEK (-8 913). Resultatet före skatt för tredje kvartalet förändrades med 496 TSEK till -3 312 TSEK (-3 808) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden förändrades med -10 076 TSEK till -14 673 TSEK (-4 597). Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet förändrades med 1 603 TSEK till -4 927 TSEK (-6 530)
Nyckeltal
juli -sep jan - sep jan - dec
Koncernen (TSEK) 2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning 4 809 4 248 20 059 23 459 29 245
Rörelseresultat -3 184 -3 498 -7 589 -8 353 -13 674
Resultat före skatt -3 312 -3 808 -8 458 -8 913 -15 081
Periodens resultat -3 312 -3 808 -8 458 -8 913 -15 081
Soliditet, % 74,9 -3,4 74,9 -3,4 46,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 927 -6 530 -14 673 -4 597 -18 314
Medelantalet medarbetare 7 7 7 7 7


Aktiedata
juli -sep jan - sep jan - dec
2017 2016 2017 2016 2016
Resultat per aktie, SEK -0,27 -0,40 -0,68 -0,94 -1,58
Eget kapital per aktie, SEK 1,59 -0,08 1,59 -0,08 1,47
Börskurs vid periodens slut, SEK 3,76 - 3,76 - -
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 9 516 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 9 516 12 358 9 516 9 516


Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar

”Nettoomsättningen för det tredje kvartalet har ökat något jämfört med motsvarande kvartal 2016. Resultatet har också förbättrats något under kvartalet till följd av den högre försäljningen såväl som en förbättrad bruttomarginal.

Sammantaget är vi emellertid inte tillfreds med försäljningsvolymerna och resultatet under perioden. Vi siktar högre men arbetar också intensivt med att nå lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde. Detta skall i huvudsak genereras av högre försäljningsvolymer men också genom att bruttomarginalen fortsätter att förstärkas samt att kostnadsnivån sänks och löpande anpassas till försäljningen.

Vi räknar med att detta kommer att generera ett förbättrat kassaflöde och resultat framgent.

Breathe easy and enjoy life!”


Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet förändrades med 561 TSEK till 4 809 TSEK (4 248).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet förändrades med 314 TSEK till -3 184 TSEK (-3 498). Det förbättrade rörelseresultatet beror på ökad nettoomsättning.

Niomånadersperioden 

Nettoomsättningen för niomånadersperioden förändrades med -3 400 TSEK till 20 059 TSEK (23 459). Under niomånadersperioden 2016 gjordes en försäljning med en intäkt på cirka 4,6 MSEK, vars fordran succesivt bedömdes som mer och mer osäker och slutligen skrevs ner senare i den perioden. Försäljningen har ökat nettoomsättningen för motsvarande period 2016. 

Rörelseresultatet för niomånadersperioden förändrades med 764 TSEK till -7 589 TSEK (-8 353). Ovannämnda försäljning har ökat rörelsens kostnader för motsvarande period 2016 med både nedskrivning och kostnad för de sålda varorna, totalt cirka 7 MSEK. Beaktat denna effekt har rörelsens kostnader för niomånadersperioden ökat med cirka 3,3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till följd av ökad marknadsföring, ökad verksamhet för intresseföretagen, omläggning av pensionssystem samt som noterat bolag införande av både egen ekonomifunktion och extern styrelse. Räntekostnader och liknande resultatposter avser i huvudsak värdeförändringar på omsättningstillgångar och skulder i utländska valutor.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 19 688 TSEK (13 945). Soliditeten uppgick till 74,9 procent (46,0). Koncernens likvida medel uppgick till 2 370 TSEK (7 053). Åtgärder pågår för att förstärka bolagets likviditet och dessa beräknas vara genomförda före årsskiftet.

Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 908 TSEK (1 871) och ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Tredje kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet förändrades med 1 603 TSEK till -4 927 TSEK (-6 530). Förbättringen beror framförallt på högre nettoomsättning under tredje kvartalet 2017, 0,6 MSEK, samt en kraftigare minskning av kortfristiga skulder under tredje kvartalet 2016, 1 MSEK.

Under tredje kvartalet 2016 genomfördes en nyemission som inbringade 7,2 MSEK. Tredje kvartalets kassaflöde förändrades med -4 947 TSEK till -4 933 TSEK (14).

Niomånadersperioden 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden förändrades med -10 076 TSEK till -14 673 TSEK (-4 597). Försämringen förklaras till stor del av att Ascenditur AB genom nedan förvärv tillförde likvida medel under perioden och därigenom gjorde det möjligt att investera i behövligt rörelsekapital. Lageruppbyggnad har därför skett under perioden medan lagret minskade kraftigt under motsvarande period 2016. Kortfristiga skulder har också minskat under perioden jämfört med motsvarande period 2016.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för niomånadersperioden, 9 990 TSEK (-2 821), avser främst tillförda likvida medel om 10 104 TSEK från Ascenditur AB genom nedan förvärv. Periodens kassaflöde förändrades med -4 465 TSEK till -4 683 TSEK (-218).

Förvärv och avyttringar

På den extra bolagsstämman i Ascenditur AB den 20 december 2016 godkände stämman styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB genom en apportemission av 9 515 539 aktier i Ascenditur AB.  Apportemissionen fulltecknades och med en emissionskurs på 5 SEK per aktie var det totala vederlaget 47 578 TSEK. Efter förvärvet ändrades företagsnamnet till LifeAir AB som blev moderbolag i koncernen och redovisningen av moderbolaget avser LifeAir AB.

Apportemissionen som slutfördes i början av 2017, var till stor del garanterad i december 2016.  Den nya styrelsen började sitt arbete vid ingången av 2017 och förvärvet ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017.

Ascenditur-koncernen hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten för koncernen.

Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6 då LightAir Holding anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. Ett omvänt förvärv innebär att den legala förvärvaren, dvs. enheten som utfärdar värdepappren, Ascenditur AB (senare namnändrat till LifeAir AB), blir det förvärvade bolaget. Jämförelseperioder 2016 och fram till förvärvstidpunkten avser LightAir Holding-koncernen.

Anskaffningsvärdet för LifeAir har satts till 14 212 TSEK baserat på 2 842 304 utestående aktier och en emissionskurs på 5 SEK. Enligt bolagsledningens uppskattning motsvaras verkligt värde för förvärvade tillgångar och övertagna skulder deras bokförda värden. Med anledning av att Ascenditur-koncernen inte bedrev någon verksamhet har mellanskillnaden av förvärvade nettotillgångar och anskaffningsvärdet, 11 TSEK, förts direkt till eget kapital. 

Verkligt värde för förvärvade tillgångar och skulder var som följer:

Kortfristiga fordringar 5 403
Likvida medel 10 104
Kortfristiga skulder -1 306
Förvärvade nettotillgångar 14 201
Anskaffningsvärde 14 212
Mellanskillnad 11
Förvärvad likvid: LifeAirs likvida medel 10 104
Utbetald likvid: Apportemission 0
Förvärvad likvid utöver utbetald likvid 10 104

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under niomånadersperioden uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (22).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under niomånadersperioden till 0 TSEK (450), 0 TSEK (3) respektive 69 TSEK (366). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East AB och LifeAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under perioden och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 1 418 TSEK (991) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -102 TSEK (-22), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 908 TSEK (3 010) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 5 239 TSEK (1 732). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (17 053 819,92), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 september 2017 var aktiekursen 3,76 SEK. Det totala börsvärdet vid utgången av det tredje kvartalet uppgick till 46,5 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under niomånadersperioden var 7, detsamma som motsvarande period föregående år. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LifeAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2016.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LifeAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir Development AB och Redray AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och Redray AB.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.


Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2017                     16 februari 2018

LifeAirs finansiella rapporter publiceras på LifeAirs webbplats www.lifeair.com.

LifeAir Delårsrapport januari - september 2017


För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Lär mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Citat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet har ökat något jämfört med motsvarande kvartal 2016. Resultatet har också förbättrats något under kvartalet till följd av den högre försäljningen såväl som en förbättrad bruttomarginal. Sammantaget är vi emellertid inte tillfreds med försäljningsvolymerna och resultatet under perioden. Vi siktar högre men arbetar också intensivt med att nå lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde. Detta skall i huvudsak genereras av högre försäljningsvolymer men också genom att bruttomarginalen fortsätter att förstärkas samt att kostnadsnivån sänks och löpande anpassas till försäljningen. Vi räknar med att detta kommer att generera ett förbättrat kassaflöde och resultat framgent.
Roger Sogge, VD i LifeAir