Delårsrapport april-juni 2019:Höga järnmalmspriser lyfter LKAB

Report this content

Nettoomsättningen ökade i andra kvartalet med 50 procent till 9 233 (6 160) Mkr jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet stärktes till 4 116 (931) Mkr. Kvartalet har präglats av mycket goda marknadsvillkor och fortsatt fokus på att säkra konkurrenskraften framåt.

Omsättningen för första halvåret ökade med 34 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet stärktes med 166 procent och uppgick till 6 629 (2 492) Mkr. Resultatförbättringen beror framför allt på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Något lägre leveransvolymer i första kvartalet bidrog negativt. Det operativa kassaflödet ökade till 4 272 (3 103) Mkr. Förbättringen beror framförallt på ett starkare resultat samt lägre investeringsutbetalningar.

Volatil världsmarknad
Det globala spotpriset nådde under andra kvartalet sin högsta nivå på fem år, och uppgick vid utgången av kvartalet till 118 USD/ton. Det genomsnittliga globala spotpriset på järnmalm för kvartalet uppgick till 100 USD/ton, jämfört med 83 USD/ton i föregående kvartal och 65 USD/ton i andra kvartalet 2018. Under augusti har dock priset på järnmalm sjunkit väsentligt.

— Marknaden är på många sätt extrem just nu. Världsmarknadspriser och valutakurser är dock inget vi råder över, därför arbetar vi fokuserat för att värna konkurrenskraften så att vi är redo när konjunkturen vänder. Det handlar om kostnadskontroll, produktionsstabilitet, ökade volymer och investeringar i utvecklingen av nästa generations LKAB, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Produktionsstabilitet en nyckelfråga
Produktionen under andra kvartalet uppgick till 6,2 (6,1) Mt och leveranserna till 6,7 (6,4) Mt, varav 84 procent var högförädlade pellets. Ett antal mindre störningar både i Kiruna och Malmberget påverkade produktionen till viss del.

Att maximera volymerna i det nuvarande produktionssystemet är en förutsättning för framtida tillväxtinvesteringar varför produktionsstabilitet fortsätter att vara centralt för LKAB. Även mindre störningar analyseras för att säkerställa att grundproblemen adresseras och LKAB investerar i ombyggnationer och uppdateringar som ökar anläggningsutnyttjandet långsiktigt.

Positivt besked från Kiruna kommun
Efter en utdragen process meddelades den 17 juni att Kiruna kommun har beslutat att ge LKAB det planbesked som är en förutsättning för framtida gruvbrytning i Kiruna. Att planbeskedet nu har godkänts innebär att detaljplanearbetet för att göra om delar av centrum till industrimark kan fortsätta.

Nästa generations LKAB – framdrift enligt plan
Prospekteringsarbetet har under kvartalet fortlöpt enligt plan. Målsättningen är att på fem års sikt säkerställa en miljard ton mineraltillgångar.

LKAB driver ett omfattande utvecklingsarbete för framtida hållbara gruvbrytnings- och ståltillverkningsprocesser, och ett bredare LKAB som är mindre exponerat för järnmalmsmarknadens svängningar. Samverkansinitiativen Sustainable Underground Mining (SUM) och Hydrogen Ironmaking Breakthrough Technology (HYBRIT) har under kvartalet fortlöpt enligt plan och pilotanläggningar byggs för ReeMAP, vars syfte är att tillvarata restprodukter från järnmalmsbrytningen för att utvinna sällsynta jordartsmetaller (REE) och fosforprodukter (MAP).  

— Partnerskap är något som kännetecknar alla våra utvecklingsinitiativ. Vi har siktet inställt på omfattande teknikskiften som har potential att inte bara stärka LKAB:s affär utan också bidra till en mer hållbar industri ur ett bredare perspektiv, säger Jan Moström.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34 45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar: