• news.cision.com/
 • LKAB/
 • Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller finns i Kiruna

Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller finns i Kiruna

Report this content

LKAB har identifierat betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet, nödvändiga för bland annat tillverkning av elbilar och vindkraftverk. Efter framgångsrik prospektering redovisar bolaget idag mineraltillgångar för sällsynta jordartsmetaller på mer än en miljon ton Rare Earth Oxides och den nu största kända fyndigheten av sitt slag i Europa.  

– Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet. Det är den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen och skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är helt avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Europa saknar idag helt brytning av sällsynta jordartsmetaller, samtidigt som efterfrågan bedöms öka kraftigt till följd av elektrifieringen vilket leder till en global brist, och detta i en tid med ökade geopolitiska spänningar. Enligt EU-kommissionens bedömning förväntas efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till bland annat elbilar och vindkraftverk öka mer än fem gånger bara fram till 2030. Idag är Europa dessutom importberoende av dessa mineral där Kina fullständigt dominerar marknaden vilket anses öka sårbarheten för europeisk industri.

– Elektrifieringen, EU:s självförsörjning av mineraler och metaller och oberoende av Ryssland och Kina börjar i gruvan. Vi måste stärka de industriella värdekedjorna i Europa och skapa reella möjligheter för elektrifieringen av våra samhällen. Politiken måste ge industrin förutsättningar att ställa om mot en grön och fossilfri produktion. Här kan svensk gruvindustri spela en avgörande roll. Behovet av mineraler för att genomföra omställningen är stor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Vägen till gruva lång

Samtidigt är vägen till eventuell brytning av fyndigheten lång, där första steget är en ansökan om bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten för att ge LKAB rätt till fyndigheten och kunna undersöka den ytterligare på djupet och utreda förutsättningar för brytning. Planen är att kunna lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under 2023.

LKAB har redan börjat förbereda en flera kilometer lång ort på cirka 700 meters djup från den befintliga Kirunagruvan mot den nya fyndigheten för att komma åt att undersöka den på djupet och i detalj.

– Vi har inte sett slutet på fyndigheten. Vi investerar stort för att komma vidare och räknar med att behöva ett antal år för att undersöka fyndigheten ytterligare för att skapa förutsättningar för att lönsamt och hållbart bryta den. Vi är ödmjuka inför de utmaningar kring markanvändning och påverkan som finns för att utveckla detta till en gruva och som kommer behöva analyseras för att se hur man kan undvika, minimera och kompensera för det. Först därefter kan det bli aktuellt att gå vidare med en miljöprövningsansökan och att söka tillstånd, säger Jan Moström.

– Om vi tittar på hur det har fungerat i andra tillståndsprocesser inom vår industri, så dröjer det minst 10–15 år innan vi skulle kunna ha faktiskt brytning igång och därmed råvaror på marknaden som behövs för att ta våra samhällen bort från fossila bränslen. Och då talar vi om Kiruna, där LKAB brutit malm i mer än 130 år. Här är kommissionens fokus på frågan avgörande, att säkra tillgång till kritiska material, och den Critical Raw Materials Act som EU-kommissionen nu arbetar fram. Vi behöver förändra tillståndsprocesserna för att säkra ökad brytning av den här typen av råvaror i Europa. Tillgången är idag en avgörande riskfaktor för såväl europeisk industris konkurrenskraft som klimatomställningen, säger Jan Moström.

Per Geijer – potential att bli Europas viktigaste gruva för kritiska råmaterial

Förra våren redovisades mycket lovande resultat från LKAB:s pågående prospektering i Kiruna och Gällivare. Bland annat visade sig fyndigheten Per Geijer, som ligger i nära anslutning till befintlig verksamhet i Kiruna innehålla över 400 miljoner ton av mineraltillgångar med höga järnhalter. Nu har utökade studier visat att fyndigheten innehåller över 500 miljoner ton, dessutom drygt sju gånger så hög halt av fosfor som i de malmkroppar som LKAB bryter i Kiruna idag. Fosfor är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel som är nödvändigt för livsmedelsproduktion, och finns med på EU:s lista över kritiska mineral.

Idag redovisar LKAB för första gången mineralresurser och vidare undersökningar av Per Geijer på tillgångar av mer än en miljon ton sällsynta jordartsmetaller i form av Rare Earth Oxides (REO) som används för produktion av Rare Earth Elements (REE). Tillräckligt för att möta en stor del av EU:s framtida behov för tillverkning av de permanentmagneter som krävs för elmotorer i bland annat elbilar och vindkraftverk.

Resultaten visas i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2021 som är den rådande internationella standarden.

De sällsynta jordartsmetallerna i Per Geijer förekommer tillsammans med fosfor i vad som huvudsakligen är en järnmalmsfyndighet och kan därför produceras som biprodukter. Det skapar också helt andra möjligheter till en möjlig konkurrenskraftig brytning.

– LKAB planerar sedan tidigare en cirkulär industripark i Luleå med ny teknik för utvinning och förädling av fosfor, jordartselement och fluor utifrån dagens befintliga gruvproduktion. Där man i stället för att som idag deponera detta som avfall, skapar nya hållbara produkter. Planerad produktionsstart är 2027, säger Leif Boström, direktör för affärsområdet Specialprodukter på LKAB.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindberg, presschef LKAB
tel: 072 717 83 55, mail: anders.lindberg@lkab.com

Länk till presskonferensen, som går att se i efterhand: https://vimeo.com/785924322

Länk till presskit med bilder och mer fakta: www.lkab.com/press-EU23

Se separat bilaga för redovisning av prospekteringsresultat för fyndigheten Per Geijer.

Fakta om mineraltillgångar och mineralreserver

 • Som mineraltillgångar klassas fyndigheter där prospektering bevisat förekomst och halt, men där det ännu inte gjorts en djupare teknisk och ekonomisk analys. När en sådan gjorts kan en fyndighet klassas upp till mineralreserv, om den bedöms som brytvärd.
 • Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för ett gruvbolags verksamhet och kräver lyckosam och kontinuerlig prospektering. LKAB rapporterar sina mineraltillgångar och mineralreserver i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2021.

Om LKAB och kritiska råmaterial

 • LKAB producerar 80 procent av Europas järnmalm och leder omställningen av järn- och stålindustrin med strategin att producera koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik. Bolaget är sedan 80-talet också engagerade inom mineralindustrin, genom affärsområdet Specialprodukter, där man producerar och förädlar mer än 30 mineral.
 • LKAB har sedan 1960-talet minskat sina utsläpp av koldioxid per ton färdig produkt med 84 procent och investerar stort i forskning och utveckling för att ytterligare utveckla hållbar gruvbrytning från en världsledande position. Prioriterade områden för att ytterligare stärka vår hållbarhetsprestanda är metodik för att skapa biologiska mervärden, etablering av cirkulära affärsmodeller och fortsatta insatser och åtgärder för ökad klimateffektivitet.
 • Fosfor är ett av tre nödvändiga näringsämnen som tillförs i form av mineralgödsel inom jordbruket. Ungefär hälften av världens livsmedelsproduktion är beroende av detta. Europa är importberoende till 90 procent av fosfor och Ryssland har stått för en betydande del av produktionen.
   
 • I och med Rysslands invasion av Ukraina har tillgång och priser för mineralgödsel blivit ett stort problem, som kan få konsekvenser med höga matpriser globalt och brist på livsmedel i fattiga länder. Fosfor återfinns på EU:s lista över 30 kritiska råmaterial. Gemensamt för dessa råmaterial är att de är viktiga för Europas industri och ekonomi, att EU är importberoende och att det finns en stor risk för försörjningsavbrott, till exempel relaterat till geopolitiska risker.
   
 • Även sällsynta jordartsmetaller finns med på listan över kritiska råmaterial. Europa har ingen egen gruvbrytning av dessa. Kina dominerar såväl brytning som förädling, medan Europa har ett stort beroende av jordartsmetaller till de permanentmagneter som krävs för elmotorer till de elbilar och vindkraftverk som behövs för den gröna omställningen.
 • EU är idag nästan helt importberoende när det gäller permanentmagneter med jordartsmetaller, varav mer än 90 procent produceras i Kina. Från och med 2035 är det dessutom förbjudet att sälja nya bensin- och dieselbilar, samtidigt som en elbil kräver sex gånger mer mineral än en konventionell bil. Med Per Geijer har LKAB en stor potential att bidra till EU:s ökade självförsörjning och till Europas fortsatta konkurrenskraft inom fordonsindustrin.
 • I de kraftfulla permanentmagneter som används i elfordon återfinns framförallt de sällsynta jordartsmetallerna Neodym och Praseodym, från 0,5 till ett par kilo per fordon beroende på storlek på motor och permanentmagnet.
 • Utvinningen och förädlingen av fosfor, sällsynta jordartsmetaller och fluor är en del av LKAB:s ReeMAP-projekt. I projektet utvecklar LKAB teknik för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter från dagens järnmalmsproduktion och planerar en cirkulär industripark i Luleå. I denna del av förädlingen planerar LKAB att producera ett koncentrat som sedan behöver separeras.
   
 • För att möta behovet av både utvinning av råmaterial och samtidigt öka Europas förädlingskapacitet har LKAB nyligen gått in som huvudägare i och ingått ett samarbete med norska REEtec. De har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separation av sällsynta jordartselement som kan konkurrera med den dominerande kinesiska produktionen.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com