LKAB ökar takten i omställningen

Ett fortsatt överutbud på järnmalm och lågt världsmarknadspris på järnmalmsfines pressar LKAB:s lönsamhet. Med ett nytt effektiviseringsprogram ska LKAB minska kostnaderna för 2017 med ett belopp som överträffar förra årets realiserade kostnadsbesparing om 800 Mkr. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet gav en förlust på -351 (205) Mkr.

OKTOBER – DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 252 (4 662) Mkr 
 • Underliggande rörelseresultat[1] uppgick till 128 (46) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -351 (205) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -235 (-17) Mkr
 • Totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,8 (6,7) Mt

JANUARI – DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 200 (20 615) Mkr
 • Underliggande rörelseresultat[1] uppgick till 1 548 (4 002) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 156 (570) Mkr
 • Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar påverkade rörelseresultatet negativt med 7 136 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -5 686 (347) Mkr
 • Totala leveranser av järnmalm uppgick till 24,2 (26,0) Mt
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas till ägaren

[1]. Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat exklusive kostnader för avsättning till samhällsomvandling och  nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.
[2]. Platts IODEX 62% Fe CFR North China

– Även om det underliggande rörelseresultatet[1] är positivt, redovisar LKAB ett negativt resultat för 2015, vilket understryker vikten av att vi fortsätter att ställa om verksamheten. Det nuvarande marknadsläget gör att vi måste minska de årliga kostnaderna ytterligare, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström

Under 2015 genomfördes ett besparings- och effektiviseringsprogram som sänkt kostnaderna med 800 Mkr. För 2016 har kostnaderna ytterligare trimmats. Därutöver behövs ytterligare effektiviseringar för att säkerställa vår konkurrenskraft. Ett nytt effektiviseringsprogram är under utformning med inriktning att ge en kostnadsreduktion som överträffar det tidigare genomförda. Det planeras att presenteras under andra kvartalet 2016 och vara i full effekt under 2017.

I kombination med att utbudet av järnmalm ökat under året har priset på järnmalm fallit dramatiskt. I december 2015 nådde spotpriset[2] på järnmalm sin lägsta nivå med 38 USD/ton. Det genomsnittliga spotpriset för kvartalet var 47 USD/ton.

Efterfrågan på LKAB:s förädlade järnmalmsprodukter är dock fortsatt god och premien på pellets ger prisfördelar på en utmanande marknad. Däremot behöver LKAB göra mer för att säkra ökade volymer och en mer stabil produktion.

Under året har produktionen störts av problem med rågodsförsörjningen från underjordsgruvorna och utbytet av bärring i ett av pelletsverken i Kiruna. Produktions- och leveransvolymerna normaliserades under fjärde kvartalet och uppgick till 6,8 (6,7) Mt med en pelletsandel på 82 (83) procent.

LKAB:s strategi att maximera pelletsproduktionen kvarstår. Volymmålet om 37 miljoner ton kommer dock att förskjutas framåt. De nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara kommer i första hand att leverera rågods till befintliga förädlingsverk.

Tillgången till mark är avgörande för all gruvverksamhet, samtidigt påverkar gruvbrytningen de samhällen där LKAB verkar. En nära samverkan för att möjliggöra en fortsatt verksamhet är centralt och i början av året presenterades ersättningsprinciper vid förvärv av fastigheter för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.

– Det finns bara en väg att gå för att säkra en långsiktigt hållbar gruvdrift i Malmfälten. Vi måste öka produktiviteten, alltså producera mer på färre anställda, och vi måste sänka kostnaderna genom att arbeta smartare. Med fokus på kärnaffären ökar vi nu takten i omställningen av LKAB till den verklighet som råder på marknaden, avslutar Jan Moström.

Kontakt: Bo Krogvig, tf kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34 45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar:

Om oss

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Prenumerera

Citat

Det finns bara en väg att gå för att säkra en långsiktigt hållbar gruvdrift i Malmfälten. Vi måste öka produktiviteten, alltså producera mer på färre anställda, och vi måste sänka kostnaderna genom att arbeta smartare.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef