Cleantech Invest Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2017 (oreviderad)

Januari–juni 2017

Sammanfattning av de viktigaste händelserna 

  • Portföljens totala oreviderade H1 2017 intäkter fyrdubblades i jämförelse med motsvarande period föregående år. De sammanlagda intäkterna H1 2017 (oreviderade) är cirka 60 mn euro;
  • Cleantech Invest har ökat sitt ägande i flera högpresterande innehav under det gångna året. Portföljens genomsnittliga ägande uppgår nu till cirka 16%. Under redovisningsperioden ökade eller försvarade Cleantech Invest sitt ägande i följande företag: Eagle Filters, Nuuka, ResQ Club, Sofi Filtration and Enersize;
  • Nocart tecknade en order på 200 mn dollar avseende en kombinerad anläggning för sollagring och diesel i Zambia; 
  • Enersize noterades på Nasdaq First North Stockholm och uppbringade 26 mkr till företaget. Cleantech Invest äger nu 37.7 % av Enersize efter noteringen;
  • Nuuka erhöll sin första amerikanska order och ingick ett joint venture med ett  amerikanskt bolag. Första referensinstallationerna genomfördes i Kina och de återkommande intäkter baserade på orderingång mer än dubblades;
  • Swap.com har visat en imponerande tillväxt tre år i rad och är nu den största nätbutiken för kommissionsförsäljning av använda varor  i USA;
  • Cleantech Invest utförde sin första analys av bolagets samlade miljöpåverkan, gällande koldioxidutsläpp och vattenanvändning;
  • Cleantech Invest attraherade ett stort antal nya aktieägare. Bolaget har för närvarande 5442 aktieägare vilket är långt fler än tidigare.
  • Två avyttringar har skett. Cleantech Invest har lämnat sin position i Savo Solar. Aktier i One1 såldes tillbaka till entreprenörerna med en överenskommelse gällande tilläggsköpeskilling i händelse av intäkter från framtida exit ; och
  • Rapporteringsstrukturen har ändrats med tonvikt på större huvudinnehav och rapportering gällande innehav i bolag i inkubationsfasen endast vid viktiga händelser.

Nyckeltal

1-6 /2017 1-6 / 2016 1-12 / 2016
Omsättning 18 38 396
Rörelseresultat -617 -563 -1085
Periodens resultat -653* -729 -1136
Kassa, bank och likvida medel 2527 803 1206
Eget kapital 21704 7348 19800
Soliditet 90.8% 99.0% 89.4%

*OBS: En minskning om 100 000 euro gjordes på värdet av Savo-Solar Oyjs aktier, vilket påverkade resultaträkningen negativt.

VD Alexander Lidgren kommenterar

Det händer nu 

I vår förra rapport sa vi att vi skulle lägga fokus på att förbereda exits, fortsatt acceleration av våra bolag (inklusive internationalisering) samt kommunikation. Jag ska berätta hur vi har gjort just det och även kommentera ett antal händelser under den första mycket händelserika delen av 2017.

Omsättningstillväxten för vår portfölj under första halvåret har varit minst sagt häpnadsväckande. Den första gången jag räknade samman portföljbolagens intäkter var siffran mindre än 4 miljoner euro (vilket var för hela året 2014). Just då var jag nöjd med detta eftersom det var en ökning med 82% sedan föregående år och de flesta av våra bolag var i mycket tidiga stadier. Mycket har hänt sedan dess...

Under den första hälften av 2017 har de sammanlagda intäkterna varit 60mn euro (oreviderat). Detta är mer än fyra gånger motsvarande siffra för ett år sedan och nästan dubbelt så mycket som intäkterna för hela 2016. Något som också har hänt är att vi har ökat vårt ägande i flera av våra högpresterande innehav under de senaste åren. Vår portföljs genomsnittliga ägande uppgår nu till cirka 16% (jämfört med cirka 13% för ett år sedan). Förra året ökade eller försvarade vi vårt ägande i flera av våra topp-presterande bolag, nämligen Eagle Filters, Nuuka, ResQ Club, Sofi Filtration och Enersize.

Som de flesta av er lagt märke till tecknade Nocart en order på 200 mn dollar för en kombinerad anläggning med sol, batterier och diesel till Zambia under första hälften av året. Den första faktureringen av den här ordern står förstås för den största delen av de ökade intäkterna (oreviderat) men det ska nämnas att flera av våra bolag har starkt växande intäkter, mestadels på internationella marknader, vilket kan ses i bolagens resultatöversikter längre fram i rapporten.

Ni kommer att märka att vi har använt ett nytt format för den här rapporten. Vi har bestämt oss för att presentera vart och ett av våra bolag mot bakgrund av den bransch de påverkar. Detta är ett bättre sätt att kommunicera de marknader våra bolag verkar på och hur de förändras över tid samt även ett bättre sätt att visa varje bolags positiva miljöpåverkan. De ”megabrancher” våra bolag verkar inom och som vi beskriver denna gången är: fastigheter; förnybara energisystem; mode; restaurangbranschen; tillverkningsindustri; industriell vattenanvändning; och naturgas-baserad energi.

Internationalisering  

Vi har gjort det amerikanska pop-up försöket till ett permanent kontor eftersom vi såg tydliga resultat från det. Det amerikanska joint venture som arrangerades för Nuuka, utnämningen av Gudrun Giddings till vår styrelse samt det faktum att vi lockat flera amerikanska investerare till Cleantech Invest visar att det strategiska draget att ha vår ordförande Lassi Noponen på plats i Los Angeles verkligen lönat sig. Kalifornien har mycket kvar att ge och vi förväntar oss att fler av våra bolag kommer att lanseras där under det kommande året.

Vår pop-up i Berlin var också en fantastisk erfarenhet som kommer att förlängas då den resulterade i att flera av våra bolag nu har tyska investerare. Dessutom kommer vi att ha en permanent närvaro i Stockholm från och med september. Det är inte alltid helt lätt att samarbeta inom en så geografiskt spridd organisation men det ger utmärkta resultat som vi inte annars skulle ha uppnått. Det faktum att vi har ett team som känner varandra så väl gör det möjligt för oss att arbeta effektivt även på avstånd från varandra och denna satsning är av yttersta vikt för att vi ska nå ut på den globala arenan.

Acceleration och förberedelse av exits  

Enersize noterades på Nasdaq First North Stockholm och reste 26 mkr till företaget i processen. Enersize är vårt största innehav, med ett ägande på 37,7 % efter noteringen, och vi har använt stora resurser på att få det att växa. Den nuvarande VD:n och även styrelseordföranden togs in av oss. Vi reste projektfinansiering för initialkostnaderna i kundprojekt (Enersize säljer sin lösning mot del i vinst och står därför vanligen för installationskostnaden) och vi har även tagit in inflytelserika investerare och partners i Kina, Tyskland och Sverige till företaget.

Så som ni säkert kan ana var en lyckad notering med en stark aktieägarbas en viktig milstolpe för oss. Det var en omfattande roadshow med mycket kommunikation kring bolaget och vi kunde inte vara nöjdare med hur investerarna har tagit företaget till sig. Att minska koldioxidutsläppen i tillverkningsindustrin med hjälp av mjukvara är uppenbarligen  tilltalande. Enersizes team gör mycket bra ifrån sig och kunderna fortsätter att ta emot bolagets erbjudande positivt. Företaget har tecknat sex nya installationsavtal under 2017, varav två precis efter noteringen, och bland deras referenskunder med bekräftade besparingar finns nu några av de största och bäst skötta fabrikerna i världen.

Vi ska komma ihåg att för flera av de aktuella avtalen är installationen inte klar ännu och betalning sker först efter ett år, vilket betyder att det kommer att ta lite tid innan det stora orderintaget visar sig i deras resultat, men det råder inget tvivel om att Enersize är på väg att bli marknadsledare i världens tillverkningscenter inom energieffektivitet av tryckluft. Vi har stor tilltro till deras framtida utveckling och kommer att fortsätta att utveckla företaget till en global ledare inom deras område.

Även Nuuka är på väg in i en spännande fas. Vi har uttryckt vår avsikt att notera bolaget och vi har accelererat marknadsutrullningen med utmärkta resultat. Bolaget har signerat sin första amerikanska order och ingått ett joint venture för den marknaden. Mjukvaran översätts nu till kinesiska och de första referensinstallationerna pågår medan ni läser detta.  Nuuka siktar också på ytterligare utrullning i Norden och Beneluxländerna.

Vi övervakar noggrant marknaden för att åstadkomma en lyckad notering och en tydlig värdeökningskurva för bolaget när det väl är noterat. Det sistnämnda är extremt viktigt då Nuukas eventuella notering troligen skulle ske på Nasdaq First North och vi skulle då sikta på att accelerera tillväxt och skapa värde medan bolaget är noterat på börsen. Håll ögonen öppna vi kommer att hålla er informerade.

Swap.com är en stark börsnoteringskandidat med potential till exceptionell värdetillväxt. Företaget har visat en imponerande tillväxt tre år i rad och är nu den största nätbutiken för kommissionsförsäljning av använda varor i USA. Marknadsavdelningen har förstärkts avsevärt och kundförvärvskostnaderna har sänkts drastiskt, vilket gjort vägen till lönsamhet tydlig. Cleantech Invest har tagit del i ett garantikonsortium för att stödja Swap.coms kommande investeringsrunda med en garanti på 1,5 mn euro. Swap.com arbetar nu med Carnegie Investment Bank för att genomföra en private placement.

Vi tar även en mer aktiv roll i accelerationen av Eagle Filters och ResQ Club, två företag där vi nyligen ökat vårt ägande. Båda företagen har växt omsättningen kraftigt under H1.

Kommunikation  

Den första hälften av 2017 utförde vi vår allra första analys av vår miljöpåverkan. Jag är stolt som en tupp över den här milstolpen för vår kommunikation, även om vi begränsade den till koldioxidutsläpp och vattenbesparingar samt initialt utförde den för oss själva och sex av våra portföljbolag. Det blev en ögonöppnare för oss eftersom vår positiva påverkan redan nu var större än vi tidigare hade trott. Flera av er har redan använt sig av vår webbkalkylator för att räkna ut vilken inverkan ert eget aktieinnehav har, men om inte föreslår jag att ni gör det nu! http://www.cleantechinvest.com/impact-eng.

Vårt koldioxidavtryck för 2016 var minus 158 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar att ta bort 107 000 bilar från de finska vägarna under ett år eller de årliga per capita-koldioxidutsläppet från 17 000 svenska hushåll.

När det gäller vatten var resultatet 9,6 miljoner kubikmeter sparat sötvatten, vilket motsvarar 164 000 svenskars årliga hushållskonsumtion eller 3 840 olympiska simbassänger.

Men varför mäter vi vår inverkan överhuvudtaget? För att vi inte anser att vi kan vara framgångsrika utan att ha en positiv miljöpåverkan och då det är vårt mål att maximera den. Så att börja få en förståelse för hur vi presterar i detta avseende är både  användbart och inspirerade för oss, och förhoppningsvis även för er!

Och varför är kommunikation så viktigt?

Jo, därför att underpresterande när det gäller kommunikation är den vanligaste flaskhalsen för tillväxt i de allra flesta nordiska miljöteknikbolagen, inklusive vår egen portfölj. Vikten av att presentera det du gör på ett engagerande sätt och med ett budskap anpassat din publiken samt att leverera det genom rätt kanaler, såväl som att vårda långvariga affärsrelationer kan inte nog understrykas.

Vi gör inga anspråk på att vara kommunikationsexperter och vi skulle verkligen inte påstå att vi har alla svar inom det här området, men vi inser vikten av kommunikation och försöker att hjälpa våra bolag efter bästa förmåga. Vi använder våra egna kommunikationsresurser för att hjälpa dem nå ut, sprider deras budskap genom våra kanaler, bygger relationer som vi tror kan vara av värde för dem och hjälper dem rekrytera rätt medarbetare inom kommunikation.

Exempelvis har vi precis publicerat vår första  miljödokumentär, som skildrar Enersizes utveckling i Kina. Den kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=9UCjK8lvIEc&app=desktop

Vi lämnade två företag 

Bolagsportföljer ger stabilitet men inte varje bolag i en portfölj blir en framgång. Vi har lämnat två företag under perioden. Båda har haft utmanande utvecklingsresor, till den grad att vi valt en inaktiv roll de senaste åren. Det globala prisraset för solceller påverkade konkurrenskraften för termisk solenergi negativt. Efter att ha minskat vårt innehav i Savo-Solar under två års tid har vi nu sålt våra sista procent i företaget. Vi sålde vårt innehav i One1 i en enda transaktion till entreprenörerna bakom företaget. Innehavet kan fortfarande komma att ge avkastning om företagets utveckling är positiv men vi kommer inte inkludera det i vår balansräkning framöver.

Dessa exits ger ett visst tillskott i kassan, men det är ingen summa värd att nämna i sammanhanget. Att lämna ett företag frigör dock energi, och vad gäller Savo-Solar är det värt att notera att det innebär slutet för nedskrivningar av denna tillgång som belastat våra resultat i varje rapport. Dessa företags resor tar inte slut här och vi önskar dem all lycka och välgång framöver. Vi vill också tacka dem för de lärdomar de givit oss och tar med oss dem på andra tillväxtresor.

Rekordmånga aktieägare

Vi har för närvarande 5442 aktieägare vilket är långt fler än bolaget någonsin haft. Vi värdesätter varje enskild aktieägare och är glada att se många av er är engagerade i vad vi gör. Jag får ofta frågor från er och ni har gett oss mycket inspiration och nya idéer.

Jag vill tacka för det, det är väldigt motiverande för oss alla, så fortsätt att hålla er informerade, ställ frågor och kommunicera med oss på YouTube (där vi i vår egen webshow ’Cleantech and Coffee’ tar upp frågor vi fått in och träffar partners och gäster), Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud och var helst vi annars finns på Internet! Vi kommer även hålla en ny after work snart med våra företag närvarande, så håll utkik efter det!

Portföljbolagens utveckling och huvudsakliga händelser under perioden.

Grunden i Cleantech Invests affärsverksamhet ligger i bolagets portföljbolag. Cleantech Invests värde ska spegla värdet av portföljen, och det är genom utdelning och framför allt exits ur dessa företag som större delen av intäkterna kommer att finnas. I vår halvårsrapport och de kommande kvartals- och årsrapporterna kommer Cleantech Invest börja redogöra mer djupgående för utvecklingen i huvudinnehaven. Ambitionen är även att varje huvudinnehav ska reflektera över dynamiken i branschen som innehavet agerar inom.

Huvudinnehav är företag där innehavets storlek och/eller värde är stort nog att påverka Cleantech Invests börsvärde. För noterade bolag rapporterar vi vårt effektiva ägande. Effektivt ägande innebär att vi inkluderar indirekt ägande via holdingbolag och eller Clean Future Fund. För onoterade bolag rapporterat vi vårt effektiva ägande, fullt utspätt av kommande prestationsbaserade optioner. De innehav som är del av inkubationsportföljen kommer bara att kommenteras om anmärkningsvärda händelser eller större finansieringsrundor skett. Kommentarerna rörande huvudinnehav och inkubationsportföljen utgör ingen komplett beskrivning av företagens tillstånd eller risker.

Som minoritetsaktieägare i portföljbolagen kontrollerar inte Cleantech Invest något av sina innehav. Portföljbolagens beskrivning av deras utveckling för varje redovisningsperiod rapporteras av portföljbolagens ledning och kommuniceras till Cleantech Invests ledning. Efter listningen av Enersize, förmedlar vi endast publik information om Enersize.

Bolagens gemensamma nämnare är att de alla har potential att skapa betydliga positiva miljöeffekter i sina respektive branscher. Portföljbolagens totala intäkter var 60 mn euro under H1/2017 (oreviderat). Ökningen av de totala sammanlagda intäkterna för alla portföljbolag var 343% jämfört med H1/2016. Alla intäkter är oreviderade och baseras delvis på en markant ökning av fakturering där betalning inte ännu mottagits.

Huvudinnehav (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, ResQ Club, Sofi Filtration, Nocart) 

Mode - Swap.com

Mode är en av världens mest resursintensiva branscher. Vår nuvarande konsumtion av kläder förbrukar stora mängder vatten och energi och kräver stor kemikalieanvändning, för att inte nämna det sociala priset i form av varierande arbetsförhållanden på vissa produktionsmarknader. Trots en allmän trend av hållbar konsumtion har klädbranschen rört sig mot kortare försäljningscykler och de största varumärkena hittar allt billigare sätt att sälja plagg. Denna kultur av att köpa, använda ett par gånger och sedan slänga för med sig en kraftigt negativ inverkan på vår miljö.

Genom att förlänga kläders liv via second hand-handel kan tillverkningen och dess miljöpåverkan minskas markant. När ett plagg ges ett nytt liv minskar också tillverkningen med ett plagg. För närvarande sker majoriteten av second hand-handeln i fysiska butiker. En mindre andel sker på nätet genom sajter som eBay. Det finns dock en stor outnyttjad potential i andrahandsmarknaden för kläder. För traditionella andrahandsbutiker är det en utmaning att kunna erbjuda ett tillräckligt stort utbud. Visst kan man hitta billiga kvalitetsprodukter, men inte nödvändigtvis de man letat efter. Inom näthandel har man däremot ett stort urval, men leveranskostnader för enskilda föremål gör det oattraktivt att köpa billigare varor den vägen. Dessutom medför handel mellan enskilda konsumenter risker vad gäller kvalitet och leveranstider, eller att bli lurad på sina pengar.

Swap.com (Swap.com Services Oy) är en kommisionsbaserad nätbutik som löser dessa problem. Swap.com erbjuder över 2 miljoner unika varor, samtliga kvalitetsinspekterade och med hemleverans för en fast leveranskostnad, även om du köper ett stort antal varor. Swap.com sköter professionell fotografering, lagring och leverans från sitt toppmoderna logistikcenter i Bolingbrook, Chicago. Med marknadens största utbud är det möjligt att hitta det du letar efter, i rätt färg och storlek, till ett kraftigt rabatterat pris.

Under 2017 har Swap.com fortsatt växa och fokuserat på att effektivisera verksamheten och öka lönsamheten. Bolaget har också infört en ny varumärkesstrategi som vilar på tre hörnstenar: upptäckande, sparsamhet och återanvändande. Swap.com har som mål att bli ledande inom komissionsbaserad andrahandshandel på nätet och uppskattar den potentiella marknaden till över 100 miljarder dollar årligen, bara i USA.

Fastigheter -- Nuuka Solutions

Fastigheter är världens främsta typ av tillgångar. Värdet på jordens totala fastighetsbestånd, inklusive affärsfastigheter och bostäder (och skogs- och jordbruk) uppskattas vara svindlande 217 biljoner dollar. Som bekant står fastigheter för en stor del av vår energikonsumtion, exempelvis stod affärsfastigheter och bostäder för cirka 40 procent av den totala energikonsumtionen i USA år 2016. 

Nya teknologiska möjligheter låter oss nu ana nästa steg i den globala fastighetsmarknaden. Det har kallats ”smart building”-revolutionen. Begreppet tillskriver ”medvetande” till något som vi tidigare betraktat som ”egendom”. Mellan 2016 och 2021 förväntas marknaden för smarta byggnader växa från 5,37 miljarder dollar till 24,73 miljarder dollar, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 34 %.

Begreppet ”Internet of Things” (IoT) är grunden till de smarta byggnaderna, och mängden mätpunkter i fastigheter växer snabbt. Byggnader håller också på att bli centrala inom nya energisystem, som grund för virtuella tjänster med tillgångar som kan slås på och av, vilket gör fastigheter även till genererande enheter. Vi kan förvänta oss en uppsjö av olika byggnads och användarrelaterade tjänster och nya affärsmodeller.

Under de senaste decennierna har hus blivit ”smartare” genom nya funktioner, exempelvis fjärrstyrda värmeaggregat. Resultatet av dessa ad hoc-teknologier, eller ”punktlösningar”, har inte varit uppkomsten av faktiska ”smarta hus” utan ”dumma hus med smarta funktioner”, och det finns en stor outnyttjad potential inom denna sektor.

Nuuka-plattformen är hårdvaruoberoende vilket gör den flexiblel och framtidssäkrad. Nuuka-plattformen är också öppen och kan ansluta till vad som helst. Nuuka analyserar och optimerar alla insamlad data i realtid och omvandlar den till användbar information som, när den skickas till rätt användare vid rätt tidpunkt. gör byggnader smartare, mer hållbara och mer lönsamma.

Framtidens smarta byggnader kommer att definieras av funktioner som omedelbar anpassningsbarhet, minskad belastning av elnätet, och omfattande inlärning med realtidsrespons. Företag som förstår det övergripande användarperspektivet kan ta del av en växande andel av den globala fastighetsmarknaden och Nuukas öppna plattform kommer vara en mycket konkurrenskraftig lösning för att hantera framtidens smarta fastigheter.

Under första halvan av 2017 slöt Nuuka nya, viktiga kundavtal med globala marknadsledare både inom och utanför Norden. Företaget startade pilotprojekt i Kina och ingick ett joint venture med en partner i Kalifornien.  De återkommande intäkter baserade på orderingång mer än dubblades och Nuuka förutspår att denna KPI kommer att växa ytterligare under H2/2017.  Nuuka har rekryterat nyckelpersoner inom försäljning och marknadsföring under H1 och kommer att rekrytera ytterligare nyckelpersonal under H2/2017. Under andra halvan av 2017 kommer Nuuka fokusera på att skaffa flera kunder och expandera verksamheten internationellt, samt leverera sina första stora projekt i Kina och USA.

Naturgas -- Eagle Filters

Även om förnybara energikällor snabbt håller på att ta över den globala energiproduktionen kommer det ta flera decennier att fasa ut den nuvarande fossila energins infrastruktur. För ett fullständigt förnybart system behövs även tillräcklig lagringskapacitet för att gardera mot att de förnybara energikällorna inte alltid kan drivas konstant. Under övergången till en utsläppsfri värld är naturgas ett viktigt komplement till förnybara energikällor Det finns två viktiga skäl till detta. För det första är koldioxidutsläppen vid elproduktion med naturgas ungefär hälften så stora som vid kolanvändning. För det andra är gasturbiner flexibelt lastföljande och har en allt större roll att spela som backup till vind- och solkraft. Gasturbiner kan också använda väte som energikälla, vilket innebär att väte kan användas för att lagra energi.

Naturgasturbiner drivs vanligtvis ineffektivt med onödiga energiförluster. Cirka 7,5 miljarder dollar slösas årligen bort genom luftföroreningar i gasturbiner. Dessa luftföroreningar leder till minskad effektivitet i kompressorbladen och bränsleeffektiviteten kan minska med upp till 5 % och effekten med upp till 10 % innan turbinen rengörs.

Eagle har utvecklat och tagit patent på världens mest effektiva luftfilterlösning för gasturbiner, som markant ökar turbinernas effektivitet. Eagles lösning ökar den årliga effekten med upp till 6 % och den totala bränsleeffektiviteten med upp till 3 %. Med hjälp av denna teknik behöver turbinen bara rengöras vid det årliga underhållet, utan andra produktionsavbrott. Även turbinens livslängd ökar. Eagle Filters produkt är den mest avancerade filtreringstekniken på marknaden och bygger på nanofibrer, bättre aerodynamik och en patenterad tvåstegskonstruktion som möjliggör effektiv pulsrengöring, hållbarhet och pålitlighet.

Eagles intäkter H1 2017 var dubbelt så stora som H1 2016. Företaget har kunder i Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika och Europa. De första årens på kundinstallationer har gett utmärkta resultat, med typiska årliga besparingar på flera miljoner euro per kraftverk. Under H1 2017, efter en lång och grundlig testprocess, har företagets produkter blivit godkända av Engie, världens största gasturbinanvändare. Flera Engie-projekt i olika länder är under utvärdering och de första projekten har levererats. Flera andra stora energibolag i olika delar av världen har också testat Eagle Filters produkter och planerar att införa teknologin i sina kraftverk. I Kina och Sydostasien är ett flertal projekt med stor besparingspotential under förhandling. Ett viktigt fokus för den närmsta tiden är att utöka närvaron i USA.

Tillverkning -- Enersize

Industri 2.0 är ett begrepp som beskriver den ökade automatiseringen i tillverkningssektorn. Tryckluft är en mycket vanlig energibärare i fabriker jorden runt, över alla industrivertikaler. Upp till 90 % av alla fabriker använder det i någon form och det utgör vanligtvis 10-35 % av fabrikens elkostnader.

Den kinesiska tillverkningssektorn är störst i världen och cirka 10 % av all energi i Kina används för att komprimera luft. Fokuset på att minska energianvändningen i kinesiska fabriker kommer från hösta ort. Den nya femårsplanen har som mål att minska energianvändningen med 15 procent och innehåller ambitiösa mål när det gäller att förbättra luftkvaliteten (idag klarar knappt en femtedel av de kinesiska städerna kvalitetsmålen som regeringen satt). Detta är en av anledningarna till att Enersize har fokuserat på Kina. En annan är att kolintensiteten i energimixen, trots snabb tillväxt inom solenergi, är dubbelt så hög i Kina som i EU, och nästan tio gånger högre än i Sverige, vilket gör den positiva miljöeffekten i denna marknad betydligt större.

Marknaden för tjänster som sparar tryckluft tenderar att vara lokal och sakna kapacitet att skapa långsiktiga besparingar. Enersize analysmjukvara sköter tryckluftssystemet och kommer med ett attraktivt erbjudande som marknaden svarat positivt på: Förbättra stabiliteten hos ert tryckluftssystem, sänk energikostnaderna utan inledande investeringskostnader, och visa med hård data att ni sänkt er energianvändning. Enersize mjukvara och besparingar går att tillämpa inom olika branscher och kunderna finns i  branscher såsom glas, kemikalier, bilar, skärmar och cement.

I juni 2016 listades Enersize på Nasdaq First North Stockholm och fick in 28 miljoner kronor (innan transaktionskostnader). Företaget tecknade 6 nya kundavtal i vitt skilda branscher under första halvan av 2017. Bredden av industrisegment som Enersize riktar sig mot kan ses i dessa avtal som innefattar branscher såsom elektronik, motorfordon, kemikalier, byggmaterial och läkemedel. Tre av avtalen är med redan befintliga kunder, vilket visar att kunderna är nöjda och att strategin för att växa med kunderna fungerar.

Enersize har som målsättning att teckna flera nya kundavtal under 2017, och är på god väg att uppnå detta. Under sommaren har fokus varit att leverera och att driftsätta avtalade leveranser. För mer information om Enersizes utveckling, se bolagets rapport för 2017 H1, tillgänglig på bolagets hemsida. Fokus för Enersize är nu på att skala upp bolaget och rekrytera högkvalitativa resurser, både för den kinesiska verksamheten och för mjukvaruutveckling i Lund, Sverige.  

Mat - ResQ Club

Cirka 88 miljoner ton mat slösas årligen bort inom EU, vilket motsvarar ett uppskattat värde på 143 miljarder euro. Detta, och det faktum att matproduktion utgör en tung belastning för naturen (om än i olika former beroende på vad som produceras och bearbetas), är ett dramatiskt marknadsmisslyckande.

Digital mat är en snabbt växande trend som redan gett upphov till företag och startups värda miljarder. De mest framträdande har hittills varit nätbaserad plattformar för hämtmat såsom den Berlin-baserade Delivery Hero som nyligen börsnoterades och värderades till över 4 miljarder euro. Marknaden har dock sett relativt lite förbättringar när det gäller att minska matsvinnet genom digitalisering, och det är här ResQ kommer in i bilden. ResQ gör det möjligt att hitta måltider som annars hade kastats, till starkt rabatterade priser, och låter användare hitta högkvalitativ, billig mat och upptäcka nya restauranger.

Att minska matsvinnet på restauranger och andra ställen där mat säljs i slutet av produktionskedjan, efter att maten odlats, transporterats och beretts för att ätas, har en stor inverkan på mängden naturresurser som behövs för en måltid. Den potentiella marknaden för att rädda fullt duglig mat från att kastas uppgår till mer än 20 miljarder euro bara i Europa, med liknande siffror i USA, och den globala konkurrensen är än så länge liten.

ResQ har vuxit stadigt under H1 2017, med en ungefärlig tillväxt på 10 % i hemmamarknaden Finland. Under Q2 har företaget slagits ihop med den tyska konkurrenten MealSaver och är nu väl positionerat för att växa snabbt i Berlin och Düsseldorf under andra halvåret. Vid sammanslagningen har företaget omarrangerat ledningen, med Oula Antere som ny VD. ResQ:s produktteam har utvecklat plattformen, implementerat ett användargränssnitt i världsklass, lagt till lokala betalmetoder och mobilanpassat restaurangernas gränssnitt. ResQ utsågs till ett av Finlands 10 hetaste startups av tidningen Talouselämä, och har mottagit Helsingfors stads Miljöpris.

Vattenanvändning  - Sofi Filtration

Industrisektorn är världens största konsument av vatten. En av de största industrierna som Sofi Filtration fokuserar sig på är energisektorn som för närvarande använder stora mängder vatten. Det finns en växande medvetenhet om att minskad vattenkonsumtion sparar energi, och därmed också pengar. Andra vattenslukande industrier med ökad miljömedvetenhet som Sofi Filtration fokuserar på är gruvdrift och infrastrukturprojekt i städer.

Under redovisningsperioden har Sofi sålt nya installationer till energisektorn och hyrt ut sin lösning till infrastruktur- och gruvsektorn. Med sin nuvarande referenslista inom energisektorn, med fem levererade Sofi-enheter för fjärrvärme och fem för vattenbehandling av rökgas är företaget nu positionerat för att attrahera globala aktörer inom energibranschen.

Inom gruvsektorn har Sofi framgångsrikt avslutat ett pilotprojekt med potentiell intäktspotential på 3 miljoner euro i Norden samt ett fälttest i Louisiana, USA. Vidare stängde bolaget en finansieringsrunda under H1, där Cleantech Invest deltog. Framöver kommer Sofi fokusera på att öka i skala inom energisektorn samt på stora potentiella projekt inom metall och gruvdrift. Nationella och internationella reaktioner på Sofis teknologi har varit positiva under senaste halvåret och det står klart att Sofis självrengörande filter med hög genomströmning skapar helt nya möjligheter att återanvända vatten.

Decentraliserad Förnybar Energi - Nocart

Efterfrågan på decentraliserad förnybar energi växer av olika anledningar jorden runt, speciellt i utvecklingsländer. Brist på ström leder till oväntade strömavbrott och problem med strömkvalitet, vilket ökar energikostnaderna och därmed intresset för lokala energiresurser och avfall som bränsle.

I den afrikanska marknaden förväntas efterfrågan öka, pådrivet av både befolkningsökning och växande ekonomier. Det uppskattas att Afrika år 2050 kommer ha minst 2 miljarder invånare (dubbelt så många som idag) med 40 % boende i glesbebyggda områden. Idag saknar 600 miljoner afrikaner (57 % av befolkningen) fortfarande tillgång till elektricitet. En extrapolering av den senaste utvecklingen ger att 42 %, nästan 700 miljoner, fortfarande kommer att sakna elektricitet år 2030. Samtidigt förväntas Afrikas BNP tredubblas till 2030, och sjudubblas till 2050. För att hantera både befolkningsökningen och den växande ekonomin behövs en större och mer effektiv energisektor, framför allt baserad på distribuerade energilösningar.

Nocart fokuserar främst på den afrikanska energimarknaden. Under redovisningsperioden har majoriteten av verksamheten gått ut på att förbereda för PADIC-programmet Shangombo Sugar Project i Zambia, där Nocart signerat ett kontrakt med ordervärde på 200 miljoner dollar tidigare i år för att designa, bygga och installera hybridkraftverk för att användas i sockerproduktion. Första spadtaget har redan tagits och de första leveranserna till PADIC Shangombo-projektet kommer att ske under H2/2017. Bolaget arbetar även för att tilldelas ett stort projekt för energiutvinning ur avfall i Kenya och ett hybridprojekt i Zambia.

Inkubationsportföljen

De innehav som är del av inkubationsportföljen kommer bara att kommenteras om anmärkningsvärda händelser eller större finansieringsrundor skett. Kommentarerna är inte på något sätt en uttömmande beskrivning av de enskilda portföljbolagens status eller risker.

Aurelias ordermottagande uppgår f.n. till 2,4 miljoner euro med en försäljningspipeline på över 30 miljoner euro. Aurelia har 2 partners utsedda, med ytterligare 6 under förhandling.

PlugSurfing expanderade sitt nätverk från 33 907 laddningspunkter till 45 876 (en ökning med 35 %). Företaget erbjuder nu laddning för elektriska fordon i mer än 21 länder. Användarbasen växte från 21 517 användare till 30 893 (44 %).

Watty har sålt slut på sin första serie Wattyboxar och har knutit mer än 15 stora ”Watty500”-partners. Dessa partners utgör en pilotstudie av produkten samtidigt som förslag på storskalig utveckling håller på att tas fram.

Resultaträkning

Intäkter
Intäkterna för bolaget under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2017 var 18 000 EUR (jan-jun 2016: 38 000 EUR).

Kostnader
Personalkostnaderna för bolaget under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2017 var 208 000 EUR (221 000).

Övriga driftskostnader för bolaget under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2017 uppgick till totalt 296 000 EUR (248 000). De ökade kostnaderna beror på ökat resande och kontorskostnader till följd av pop-up kontor.

Av- och Nedskrivningar
Av- och Nedskrivningar för materiella och immateriella tillgångar under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2017 uppgick till totalt 89 000 EUR (77 000).

Rörelseresultat
Bolagets rörelseförlust var 617 000 EUR (563 000). Den ökade förlusten beror på en något minskad inkomst och högre driftskostnader till följd av pop-up kontor.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2017 uppgick till totalt 147 000 EUR (24 000) och finansiella kostnader uppgick till 182 000 EUR (190 000). De finansiella kostnaderna bestod främst av nedskrivning av Savo-Solar. Cleantech Invest har nu fullständigt avvecklat sitt ägande i Savo-Solar. De finansiella intäkterna var högre på grund av utdelning från Nocart och ränteintäkter från lån till portföljbolag.

Periodens Resultat
Förlusten för redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2017 uppgick till totalt 653 000 EUR (729 000). Det förbättrade resultatet är relaterat till utdelning från Nocart och ränteintäkter från företagslån.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick till totalt 23.894.000 EUR (7.425.000). En omvärdering som uppgick till sammanlagt 13,6 miljoner euro utfördes angående värdet av Enersize, Sofi Filtration, Nocart och Nuuka Solutions aktier vid slutet av 2016. Eget kapital var 21 704 000 EUR (7 348 000) och soliditeten 90,8 % (99 %)

Investeringar under redovisningsperioden

Effektivt ägande inkluderar både direkt ägande såväl som indirekt ägande i portföljbolagen. För noterade bolag rapporterar vi vårt effektiva ägande. För onoterade bolag rapporterat vi vårt effektiva ägande, fullt utspätt av kommande prestationsbaserade optioner. Cleantech Invest har indirekt ägande via Clean Future Fund (CFF) samt Cleantech Invest Swap SPV 1 AB, Cleantech Invest SPV 2, Cleantech Invest SPV3, Cleantech Invest SPV4 , och Cleantech Invest SPV5, vilka alla är holdingbolag grundade av Cleantech Invest.

Avkastning från exits i portföljbolag kan i några fall avvika från den direkta ägarandelen i portföljbolagen både i positiv eller negativ riktning. Under vissa omständigheter finns det avvikelser mellan ägarandel och fördelning av avkastningen från en exit på grund av av olika aktieklasser samt klausuler i aktieägaravtal i de specifika portföljbolagen. Även så kallad Carried Interest som Cleantech Invest kan erhålla från CFF kan öka avkastningen.

ResQ Club Oy: Cleantech Invest deltog i en finansieringsrunda tillsammans med München-baserade Ananda Social Venture Fund och Berlin Atlantic Food Labs (Berlin) där ResQ Clubs tyska konkurrent MealSaver köptes upp. Cleantech Invest ökade sitt ägande från 8,7 % till 9,5 % efter investeringsrundan

Enersize Oyj: Enersize noterades på First North Stockholm i juni 2017 och hade en emission av aktier motsvarande 2,9 miljoner euro vid noteringen. Cleantech Invests ägande i Enersize var 37,7 % efter aktieemissionen.

Sofi Filtration Cleantech Invest deltog i en finansieringsrunda med andra delägare i Sofi för att hjälpa företaget expandera utanför den nordiska marknaden. Cleantech Invests ägande i Sofi efter rundan var 24,7 % (fullt utspätt, inkl. styrelseoptioner).

PlugSurfing GmBh: Cleantech Invest deltog i en finansieringsrunda med andra delägare. Cleantech Invests ägande i Plugsurfing efter rundan var 3,0% (fullt utspätt, inkl. styrelseoptioner).

Eagle Filters Oy: Cleantech Invest utförde en påföljdsinvestering i portföljbolaget Eagle Filters. Ägarandelen ökade från 10% till 28%. Utöver det säkrade Cleantech Invest optioner för att potentiellt öka ägarandelen till 40% i företaget.

Personal, bolagsledning och administration

Alexander Lidgren har varit bolagets verkställande direktör under redovisningsperioden. Utöver verkställande direktören hade företaget 4 anställda, där Tarja Teppo, Lassi Noponen och Timo Linnainmaa utgjorde bolagsledningen och Joshua Burguete-Kirkman som kommunikationschef, efter en tid som konsult för Cleantech Invest.

Under första delen av halvåret bestod styrelsen av Lassi Noponen (ordf), Peter Carlsson, Thomas Bengtsson, James Penney och Matti Vuoria. Gudrun Giddings valdes in i styrelsen vid bolagsstämman den 21 April 2017.  

Risker och osäkerheter

Generella risker och osäkerheter som påverkar Cleantech Invests affärsområde är relaterade till osäkerheter i den senaste utvecklingen av makroekonomiska faktorer samt på kapitalmarknaden. Cleantech Invests portföljbolag är start-up- och tillväxtbolag och det finns avsevärda risker både i deras affärsverksamhet och investeringarna i dessa bolag. Det finns osäkerhet i huruvida Cleantech Invest kommer kunna sälja sina innehav i portföljbolagen med lönsamhet eller att en avyttring är möjlig att genomföra i enlighet med bolagets strategi. Med hänseende på Cleantech Invests affärsområde är det av yttersta vikt att bolaget lyckas anskaffa finansiering för sina portföljbolag.

Verksamhetens risker finns beskrivna i detalj i listningen daterad 2 maj 2014, som återfinns (endast på finska) på företagets hemsida (http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf). Investor memorandumet för parallellnoteringen i Stockholm daterat februari 2016 innehåller en översikt om de huvudsakliga riskerna avseende bolagets affärsverksamhet (endast på svenska). Investor memorandumet återfinns på företagets hemsida (http://www.cleantechinvest.com/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf). En uppdatering av memorandumet gjordes i augusti 2016 och återfinns på http://www.cleantechinvest.com/files/Supplement_to_the_company_description_of_April_2016_released_9.9.2016.pdf.

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende risker eller osäkerheter sedan tidpunkten för publiceringarna av noteringsmemorandumet avseende listningen i Stockholm. Värt att notera är att Cleantech Invests finansiella läge har förbättrats utifrån den framgångsrika riktade aktieemission som gjordes i början av 2017. Framtidsutsikterna för vissa portföljbolag har ljusnat i samband med att de har lyckats anskaffa både finansiering samt nya kunder vilket innebär en minskad intäktsrisk. Vissa portföljbolag har å andra sidan inte nått sina utsatta mål avseende finansiering, verksamhet och kunder och det bör noteras att flera bolag är beroende av framgångsrika kapitalanskaffningar under de kommande sex månaderna för att nå sin tillväxtpotential.

Utblick 2017

Den naturliga tidpunkten att sälja delar av innehavet i ett eller flera av våra framgångsrika företag närmar sig. Vi ser mycket starka tillväxtresor framöver för våra företag, inklusive de bäst presterande, men vi avser att göra en partiell exit i ett eller flera företag, till stor del för att visa våra nuvarande och framtida aktieägare den höga avkastning vi för närvarande kan uppnå.

För två och ett halvt år sedan lanserade vi vår strategiska plan för att bli Europas främsta cleantech-accelerator. Vi ville uppnå 2-3 börsnoteringar och 1-3 exits, och vi hade ett internt mål rörande marknadsvärde som vi inte kommunicerat till aktiemarknaden (vi kan avslöja att vi inte nått målet än, men är inte långt ifrån det om allt går enligt plan).  Vid slutet av året kommer vi lansera en ny strategisk plan som slår fast vår kurs, fokus och mål för de följande tre åren. Den kommer att vara ambitiös, djärv och nytänkande så missa den inte. Den växande världsmarknaden för miljöteknik där många av våra företag visat sig konkurrenskraftiga utgör en stabil grund för fortsatt tillväxt under överskådlig framtid. 

Bolagsstämma

Bolagsstämman avhölls 21 April 2017 i Helsingfors. Bolagsstämman beslutade att sex personer skulle väljas till styrelsen och valde om de nuvarande ledamöterna Lassi Noponen, Thomas Bengtsson, Matti Vuoria, James Penney och Peter Carlsson, samt nya ledamoten Gudrun Giddings.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av upp till 5 000 000 A-aktier. Detta beslut upphävde därmed det tidigare emissionsbeslutet från 9 mars 2016. Bolagsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta, i en eller flera transaktioner, om utfärdande av optioner. Antalet nya A-aktier som kan tecknas utifrån dessa optioner får totalt inte överskrida 1 200 000 och kan ges ut till ledande personal, inklusive styrelsemedlemmar, samarbetspartners och företagsrådgivare som en del av företagets ersättningssystem. Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om införskaffandet av upp till 1 145 000 av företagets egna A-aktier.

Aktien

Vid redovisningsperiodens början fanns det totalt 21 950 990 aktier, uppdelade i 4 659 031 K-aktier samt 17 381 959 A-aktier. A-aktier har en röst och K-aktier har 20 röster vid bolagsstämmor.

Cleantech Invests styrelseledamöter och ledning ägde 30 Juni 2017 totalt 3 344 072 K-aktier, 941 203 A-aktier samt optioner som ger rätt att teckna 1,854,028 K-aktier, och optioner som ger rätt att teckna 870 000 A-aktier om man inkluderar samtliga aktier och optioner som ägs direkt eller indirekt genom företag som kontrolleras av dem eller genom deras familjemedlemmar.

Aktierna representerar ca 18,7 % av företagets totala antal aktier registrerade den 2017-06-30 och 62,4 % procent av rösträtterna.

Cleantech Invest hade 5442 registrerade aktieägare enligt aktieägarregistret 30 juni 2017. Euroclear Finland hade 3291 aktieägare och Euroclear Sweden 2151 aktieägare.

3 februari gjordes en riktad emission där 933 000 nya A-aktier tecknades till priset EUR 2,74 per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Cleantech Invest A-aktie på First North Finland under tiden mellan 23 januari 2017 och 1 februari 2017 med en rabatt om 10 %. Erbjudandeaktierna representerar ca 4,1 % av aktierna i företaget efter erbjudandet.

Vid redovisningsperiodens början fanns det därmed totalt 22 883 990 aktier, uppdelade i 4 659 031 K-aktier samt 18 314 959 A-aktier.

I slutet av perioden var Cleantech Invest A-aktier listade både på First North Helsinki och Stockholm. Cleantech Invest marknadsvärde var 52,197,633 EUR. Inkluderat även icke listade K-aktier till  A-aktiepriset på Helsinki First North i slutet av perioden blir marknadsvärdet 65,219,372 EUR. Stängningspriset på First North Helsinki 30 juni 2017 var 2,85 euro per aktie. Under perioden var högsta pris på FN Helsinki 3,71 euro, lägsta 1,61 euro, och genomsnittet 2,84 euro per aktie. A-aktierna har ett avtal med Pareto Securities om att förse aktiehandeln med likviditet som uppfyller NASDAQ OMX Stockholm Oy likviditetsleverantörskraven. Cleantech Invests A-akties handel på First North Helsinki täcks inte av likviditetsavtalet.

Händelser efter perioden

I augusti 2017 deltog Cleantech Invest i ett emissionskonsortium för att stödja Swap.coms kommande investeringsrunda med ett garanterande av emission på 1,5 mn euro. Swap.com samarbetar med Carnegie Investment Bank för att verkställa en private placement.

I augusti deltog Cleantech Invest även i en intern finansieringsrunda i portföljbolaget ResQ Club och ökade sitt ägande ytterligare till 14,7 % efter investeringen. Flera andra befintliga ägare deltog även i finansieringsrundan.

Redovisningsprinciper för halvårsrapporten

Halvårsrapporten har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lag och förordningar. Siffrorna har ej reviderats. Presenterade siffror har avrundats.

Beräkning av nyckeltal och formler

Soliditet (%) Eget kapital x 100/ Totala tillgångar
Antal Aktier Totalt antal aktier vid periodens slut
Viktat medelantal av aktier Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Utspätt antal aktier Totala antalet aktier vid periodens slut inklusive utestående warranter eller optioner
Viktat medelantal av aktier, utspätt Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner
Vinst per aktie (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Vinst per Aktie, utspätt (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner

Finansiell kommunikation

Cleantech Invest Oyj:s Q3/2017 kvartalssammanfattning, som inte utgör en finansiell redovisning eller heltäckande beskrivning av alla händelser kommer publiceras 2017-10-31. Helårsbokslutet för 2017 kommer att meddelas 2018-03-30. Avseende övrig finansiell kommunikation kommer publiceringsdatum för dessa meddelas innan 2018 års slut.

Finansiell information

Resultaträkning
EUR '000  1 - 6 / 2017  1 - 6 / 2016  1 - 12 / 2016
Omsättning 18 38 396
Material och tjänster -42 -54 -216
Personalkostnader -208 -221 -523
Värdeminskningar och nedskrivningar -89 -77 -171
Övriga driftskostnader -296 -248 -571
Rörelseförlust -617 -563 -1 085
Finansiella intäkter 147 24 50
Finansiella kostnader -182 -190 -101
Resultat före skatt -652 -728 -1 136
Skatt -1 0 -1
Periodens resultat -653 -729 -1 137
     
Vinst per aktie -0,03  -0,04  -0,05 
Vinst per aktie, utspätt -0,03  -0,03  -0,05 


Balansräkning
EUR '000 30/06/17 30/06/16 31/12/16
 
Tillgångar  
 
Anläggningstillgångar  
  Immateriella tillgångar 351 530 438
  Materiella tillgångar 13 17 15
  Investeringar i ägarintressen 20 049 4 858 19 686
  Övriga aktier 0 437 0
  Lånefordringar från ägarintressen 0 0 0
Totalt, anläggningstillgångar 20 413 5 841 20 139
 
Omsättningstillgångar  
  Kundfordringar 244 63 234
  Lånefordringar från ägarintressen 428 522 409
  Fordringar från ägarintressen 50 0
  Lånefordringar 24 38 22
  Övriga fordringar 89 88 93
  Förutbetalda kostnader 120 69 53
  Kassa, bank och likvida medel 2 527 803 1 206
Totalt, omsättningstillgångar 3 481 1 584 2 018
Totala tillgångar 23 894 7 425 22 157
Kapital och skulder
 
Eget kapital
  Aktiekapital 80 80 80
  Fritt eget kapital 13 859 9 928 11 303
  Uppskrivningsfond 12 703 1 218 12 703
  Balanserade vinstmedel -4 286 -3 149 -3 149
  Periodens resultat -653 -729 -1 137
Totalt eget kapital 21 704 7 348 19 800
  
Kortsiktiga skulder
  Leverantörsskulder 24 28 113
  Övriga kortsiktiga skulder 16 8 62
  Resultatregleringar 48 41 79
  Uppskjuten skatt 2 104 2 104
Totalt, kortsiktiga skulder 2 191 77 2 357
  
Totalt, skulder och eget kapital 23 894 7 425 22 157
Kassaflödesanalys    
EUR '000
 1 - 6 / 2017  1 - 6 / 2016  1 - 12 / 2016
Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt -652 -728 -1 136
Skatt -1 0 -1
Justeringar 206 89 97
Avskrivningar 89 77 171
Förändring av fordringar, ökning (-), minskning (+) -143 -292 -323
Förändring av kortsiktiga skulder, ökning (+), minskning (-) -167 2 -178
Kassaflöde från löpande verksamhet -667 -852 -1 370
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 0 -227 -227
Förvärv av ägarandelar -569 -257 -725
Lånefordringar från intressebolag 0 0 0
Lånefordringar från övriga 0 0 13
Kassaflöde från investeringar -569 -485 -939
Kassaflöde från finansiering
Nyemission mot betalning 2 556 1 338 2 713
Förändring av inlåning och lånefordringar, ökning (-), minskning (+) 0 0 0
Förändring av räntebärande skulder, ökning (+), minskning (-) 0 0 0
Kassaflöde från finansiering 2 556 1 338 2 713
Förändring i kassa, bank & likvida medel 1 320 1 404
Kassa, bank & likvida medel vid periodens början 1 206 802 802
Kassa, Bank  & Likvida medel vid periodens slut 2 527 803 1 206


Redovisning av förändringar i eget kapital
EUR '000 Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1 januari 2017 80 23 503 -3 783 0 19 800
Aktieemission 0 2 556 0 0 2 556
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Periodens resultat 0 0 0 -653 -653
Eget kapital 30 juni 2017 80 26 059 -3 783 -653 21 704
Eget kapital 1 januari 2016 80 9 305 -2 646 0 6 739
Aktieemission 0 2 713 0 0 2 713
Uppskrivningsfond 0 11 485 0 0 11 485
Periodens resultat -1 137 -1 137
Eget kapital 31 december 2016 80 23 503 -2 646 -1 137 19 800

Helsingfors 2017-08-30

Cleantech Invest Oyj:s styrelse

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar