Kallelse till Loudspring Abp:s bolagsstämma

Report this content

Loudspring Abp

Pressmeddelande                                      

29 mars 2018 kl. 11:45 (EET)

Aktieägare i Loudspring Abp kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 20 april 2018 kl. 10.00 EET i Radisson Blu Seaside Hotel, adress Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsingfors, Finland. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 09.30 EET.

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse för år 2017

 - Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Resultatet för räkenskapsåret

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagstämman att bolagets förlust för räkenskapsåret

-1 562 276,68 euro skall överföras till kontot för balanserade vinstmedel och att ingen dividend utdelas aktieägarna för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Akieägare som representerar ungefär 18,86 procent av bolagets aktier och ungefär 68,51 procent av rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att styrelseledamöterna ska utbetalas ett arvode om 400 euro per månad och utöver detta ges 20 000 aktieoptioner som årligt arvode. Aktieoptionerna skulle även innehålla de aktieoptioner som den ordinarie bolagstämman beslutat om den 21 april 2017 som avsetts som arvode och inte ännu har getts (10 000 aktieoptioner per styrelseledamot). Aktieoptionerna tilldelas genom det bemyndigande som föreslås att ges av denna bolagsstämma.

Inget arvode utbetalas till personer som är anställda av bolaget. Det föreslås vidare att styrelseledamöternas skäliga rese- och logikostnader som hänför sig till styrelsemöten ersätts. Rese- och logikostnader ersätts ej till styrelseledamöter som bor i huvudstadsregionen när möten hålls i huvudstadsregionen.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 18,86 procent av bolagets aktier och ungefär 68,51 procent av rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att fyra (4) styrelseledamöter väljs.

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 18,86 procent av bolagets aktier och ungefär 68,51 procent av rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att Thomas Bengtsson, Lassi Noponen, James Penney och Matti Vuoria utav de nuvarande styrelseledamöterna återväljs enligt deras samtycke.

I enlighet med bolagsordningen upphör styrelseledamöternas mandatperiod vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

De föreslagna styrelseledamöterna har angett till bolaget att de, ifall de väljs till ledamöter, avser utse Lassi Noponen till styrelseordförande och Thomas Bengtsson till vice styrelseordförande.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att revisorns arvode utbetalas i enlighet med fakturan som godkänts av bolaget.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att revisonssammanslutningen Deloitte Oy återväljs som bolagets revisor. Deloitte Oy har meddelat att CGR-revisor Aleksi Martamo kommer att utses som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att bestämma, i en eller flera transaktioner, om emission av A-aktier, enligt följande:

Enligt bemyndigandet kan antalet emitterade A-aktier uppgå till högst 5 000 000.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier såväl som överlåtelse av egna aktier. Aktieemissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.

Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 21 april 2017 givna bemyndigandet att besluta om aktieemissioner.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 30 juni 2019.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att bestämma, i en eller flera transaktioner, om emission av optionsrätter, enligt följande. Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 21 april 2017 givna bemyndigandet att besluta om utfärdandet av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. På basis av det ovannämnda bemyndigandet har det inte emitterat optionsrätter.

Enligt bemyndigandet berättigar de emitterade optionsrätterna till tecknande av högst 1 200 000 A-aktier.

Optionsrätterna kan emitteras till bolagets nyckelpersoner, inklusive styrelseledamöter, samt bolagets samarbetspartner och rådgivare, som en del av bolagets incitamentprogram som styrelsen beslutar om. Optionsrätterna skall delas upp i tre lika stora grupper A, B, och C:

-       Grupp A: Teckningsperioden för aktier skall vara 1 januari 2021 – 31 december 2023 och den ursprungliga teckningskursen är 1,52 euro per aktie. Dock skall teckningsperioden för grupp A – optioner inte börja före den mot handelsvolymen vägda genomsnittliga noteringen för bolagets A-aktie vid First North Finland –marknadsplatsen har överstigit 3,00 euro under fyra (4) på varandra påföljande veckor.

-       Grupp B: Teckningsperioden för aktier skall vara 1 januari 2022 – 31 december 2023 och den ursprungliga teckningskursen är 1,52 euro per aktie. Dock skall teckningsperioden för grupp B – optioner inte börja före den mot handelsvolymen vägda genomsnittliga noteringen för bolagets A-aktie vid First North Finland –marknadsplatsen har överstigit 4,00 euro under fyra (4) på varandra påföljande veckor.

-       Grupp C: Teckningsperioden för aktier skall vara 1 januari 2023 – 31 december 2023 och den ursprungliga teckningskursen är 1,52 euro per aktie. Dock skall teckningsperioden för grupp C – optioner inte börja före den mot handelsvolymen vägda genomsnittliga noteringen för bolagets A-aktie vid First North Finland –marknadsplatsen har överstigit 5,00 euro under fyra (4) på varandra påföljande veckor.

Det ursprungliga teckningspriset för aktier tecknade med optionsrätterna har bestämts utgående från att den mot handelsvolymen vägda genomsnittliga noteringen för bolagets A-aktie vid First North Finland –marknadsplatsen mellan 15 mars 2018 – 28 mars 2018.

Skulle bolaget dela ut vinst eller medel från fonden för det fria egna kapitalet, skall den ursprungliga teckningskursen för aktier med optionsrätter sänkas med mängden vinstutdelning och mängden utdelbart fritt kapital som bestämts före aktieteckningen, enligt avstämningsdagen för utdelning av vinst eller fritt eget kapital. Den mot handelsvolymen vägda genomsnittliga noteringen, vilken utgör förhandsvillkoret för inledandet av perioden för teckning av aktier skall i detta fall minskas med den procentsats som motsvarar minskningen i det egna kapitalet till följd av utdelningen av medel.

Skulle bolaget minska sitt aktiekapital genom utdelning av aktiekapital till aktieägarna, skall den ursprungliga teckningskursen för aktier med optionerna minskas med den mängd utdelbart aktiekapital som bestämts före aktieteckningen, enligt avstämningsdagen för utdelning av aktiekapital. Den mot handelsvolymen vägda genomsnittliga noteringen, vilken utgör förhandsvillkoret för inledandet av perioden för teckning av aktier skall i detta fall minskas med den procentsats som motsvarar minskningen i det egna kapitalet till följd av utdelningen av medel.

Vid en eventuell partiell delning av bolaget beslutar styrelsen om inverkningarna på optionsrätterna samt deras villkor, inklusive inverkningarna på teckningskursen för aktier.

Styrelsen beslutar om personer som tilldelas optionsrätter och om alla andra villkor för optionsrätterna. Bolagsstämman beslutar dock om tilldelning av optionsrätter till styrelseledamöterna ifall optionsrätterna utgör arvode för ledamotsarbetet. För klarhetens skull konstateras att styrelsen kan emittera optioner till styrelseledamöter som innehar en operativ eller rådgivarroll i bolaget, ifall optionsrätterna ges baserat på deras operativa eller rådgivarroll i bolaget.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 20 april 2023.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

Styrelsen kan besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av högst 1 204 000 stycken egna A-aktier med bolagets fria egna kapital. Detta belopp motsvarar ungefär 5,0 procent av bolagets samtliga aktier.

Förvärvet kan ske i en eller flera omgångar. Förvärvspriset får inte understiga det lägsta pris som har betalats för bolagets A-aktier i handeln på en multilateral handelsplatform på anskaffningsdagen, och får inte överstiga det högsta pris som har betalats för bolagets A-aktier i handeln på en multilateral handelsplatform på anskaffningsdagen. I samband med verkställandet av förvärvet av egna aktier kan avtal gällande derivat, utlåning av aktier samt andra på kapitalmarknaden sedvanliga avtal som tillåts enligt lag eller förordning ingås till det pris som bestäms av marknaderna. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Aktierna kan förvärvas för att användas vid eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang som hör till företagets affärsverksamhet, för finansiering av investeringar, som en del av bolagets incitamentprogram eller för att behållas av bolaget, eller till att annars avyttras eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om de övriga villkoren för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft i aderton (18) månader från bolagstämmans beslut.

18. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

De ovan nämnda beslutsförslagen som hänför sig till ordinarie bolagstämmans föredragningslista, Loudspring Abp:s bokslut för räkenskapsåret 2017 och revisionsberättelsen samt denna kallelse finns tillgängliga på Loudspring Abp:s internetsidor www.loudspring.earth. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten att finnas tillgängliga för aktieägarna vid ordinarie bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. Ordinarie bolagstämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 4 maj 2018.

C. Anvisningar för deltagarna till bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som tisdagen den 10 april 2018 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på̊ dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i ordinarie bolagstämman skall anmäla sig senast den 17 april 2018 kl. 16.00 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras på Loudspring Abp:s internetsidor:

www.loudspring.earth/AGM

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på̊ ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Loudspring Abp används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på̊ mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 10 april 2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 17 april 2018 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman skall senast den 10 april 2018 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Loudspring Abp:s tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 10 april 2018 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Loudspring Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Loudspring Abp senast den 11 april 2018 kl. 10.00 (CET). Tillfällig registrering i via Loudspring Abp anses utgöra en anmälan till ordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Fullmakten gäller endast en bolagstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till ordinarie bolagstämma uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Loudspring Abp, Ordinarie bolagstämma, Malminrinne 1 B, 00180 Helsingfors, Finland, innan anmälningstidens utgång.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på finska. Verkställande direktörens översikt och en del av materialet som presenteras på mötet är på engelska. Verkställande direktörens översikt kommer att översättas till finska.

På dagen för denna kallelse 29 mars 2018 är antalet aktier i Loudspring Abp 24 074 105, varav 19 505 074 är A-aktier, och 4 569 031 är K-aktier. Varje K-aktie medför 20 röster och varje A-aktie medför en röst vid bolagstämma. Aktierna har sammanlagt 110 885 694 röster.

Helsingfors den 29 mars 2018

LOUDSPRING ABP

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Loudspring i korthet.

 Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Dokument & länkar