EBITDA för andra kvartalet ökade med 49 procent.

ANDRA kvartalet APRIL - JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 173,0 (144,7) MSEK, en ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 9 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 18,5 (12,4) MSEK, en ökning med 49 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 11 (9) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 4,8 (7,2) MSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,0 (0,3) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (23,4) MSEK.

HALVÅRET JANUARI - JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 355,6 (284,5) MSEK, en ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 11 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 40,9 (27,5) MSEK, en ökning med 49 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 11 (10) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 15,8 (14,6) MSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,6 (0,5) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 (43,8) MSEK.
 • Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.
Andra kvartalet Halvåret Helår (maj-dec)
  2018 2017 Ändring 2018 2017 Ändring 2017
Nettoomsättning (MSEK) 173,0 144,7 28,3 355,6 284,5 71,1 411,2
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (MSEK) 18,5 12,4 6,1 40,9 27,5 13,4 41,5
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar 10,7% 8,6% 2,1%-enhet 11,5% 9,7% 1,8%-enhet 3,6%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 15,9 9,4 6,5 35,1 20,9 14,2 34,4
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 9,2% 6,5% 2,7%-enhet 9,9% 7,3% 2,5%-enhet 8,3%
Vinst per aktie före utspädning (SEK) 0,0 0,3 0,0 0,6 0,5 0,4 0,2

VD-kommentar

Under andra kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för koncernen, primärt drivet av en fortsatt stark utveckling inom Medicinteknik. Omsättningsökningen uppgick till 20 procent och EBITDA-resultatet steg med 49 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Mot bakgrund av beslutet att koncentrera koncernen mot de två växande och lönsamma affärsområdena Medicinteknik och Specialistläkemedel som fattades i januari så har styrelsen under andra kvartalet beslutat om följande nya finansiella mål för verksamheten:

 •  Att uppnå en omsättning om 1,5 miljarder inom 4 till 5 år
 •  En EBITDA tillväxt om 15% årligen över en affärscykel
 •  En nettoskuld/EBITDA lägre än 3

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte under andra kvartalet 2018. Utvecklingen drevs framförallt av dotterbolaget Abilia som uppvisade en fortsatt stark försäljningstillväxt på de nordiska marknaderna i kombination med en gynnsam produktmix som stärkte bruttomarginalen. Det är fortsatt de kognitiva produkterna som driver tillväxten och Abilia har med de produkterna ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande med tydlig klinisk nytta och hälsoekonomi för kunden. Även Cardiolex, där Strässle nu ingår, bidrog positivt till utvecklingen under kvartalet. Cardiolex har med sitt digitala erbjudande och starka position i Sverige och Tyskland en stor möjlighet att öka sin internationella tillväxt med utgångspunkt från de svenska och tyska marknadsplattformerna. Inpac har under kvartalet stabiliserat verksamheten under ny VD och slutfört den pågående integrationen och omstruktureringen av verksamheten inom nutrition som övertogs under föregående verksamhetsår. Jag bedömer att verksamheten under kvartalet genomfört de omstruktureringsåtgärder som krävs vilket gör att vi förväntar oss ett väsentligt bättre andra halvår.

Affärsområdet Specialistläkemedel erhöll ett antal viktiga godkännanden under andra kvartalet där TLV:s besked om att inkludera Oxibutynin i läkemedelsförmånen är det mest väsentliga långsiktigt. Lönsamhetsutvecklingen under kvartalet är dock inte tillfredsställande och det återstår fortsatt mycket arbete för att nå acceptabla nivåer. Den svaga vinstutvecklingen under kvartalet förklaras i huvudsak av en svag utveckling för den externa affären inom CDMO-verksamheten. Glädjeämnet under kvartalet var den fortsatt fina försäljningsutvecklingen inom den nordiska läkemedelsportföljen samt godkännande av Morfin och Efedrin. Tillväxten är ett resultat av ett fokuserat lanseringsarbete som pågått sedan 2017 samt ett antal viktiga prisgodkännanden från TLV som kom på plats under slutet av 2017 och inledningen av 2018. Mot slutet av kvartalet meddelades också att Anna Linton rekryterats som ny VD till Unimedic och tillträder efter sommaren. Anna kommer med mycket relevanta erfarenheter för att fortsätta utvecklingen av Unimedic och jag passar på att hälsa henne varmt välkommen.

Sammantaget är resultatet för koncernen under andra kvartalet glädjande, men det återstår fortsatt mycket potential att hämta hem i de satsningar som gjorts under föregående räkenskapsår.

Karl Tobieson, VD

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar