EBITDA ökade med 24 procent i tredje kvartalet

Report this content

TREDJE Kvartalet JULI - SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 202,3 (175,4) MSEK, en ökning med 15 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 49,5 (35,1) MSEK, en ökning med 41 procent. Ökningen var 24 procent justerat för engångsintäkter 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24 (20) procent (19 (17) procent justerat för jämförelsestörande poster).
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 25,7 (13,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,8 (0,8) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,2 (3,5) MSEK.

NIO MÅNADER januari-SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 658,4 (590,4) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 136,0 (107,6) MSEK, en ökning med 26 procent. Ökningen var 21 procent justerat för engångsintäkter. 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (18) procent. (19 (17) procent justerat för jämförelsestörande poster).
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 57,3 (43,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 (2,9) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,7 (79,8) MSEK.

VD-KOMMENTAR

I det tredje kvartalet ökade omsättningen med 15% och EBITDA med 41%. Justerat för jämförelsestörande poster ökade EBITDA med 24%.

Den positiva utvecklingen drevs av affärsområdet Medicinteknik som hade stark tillväxt med god lönsamhet. Samtliga bolag i affärsområdet bidrog till försäljnings- och resultatökningen.

Abilia hade bra efterfrågan på den svenska och norska marknaden medan den brittiska marknaden samt exportaffären inte nådde upp till förväntade försäljningsnivåer. Abilia har en ledande position i Sverige och Norge inom välfärdsteknik för brukare med särskilda behov. Bolaget arbetar även aktivt med att identifiera tillväxtmöjligheter internationellt genom till exempel nya distributörer.

Cardiolex hade också en fortsatt god efterfrågan på bolagets EKG-produkter och lösningar i det tredje kvartalet.

Inpac uppvisade den starkaste försäljningstillväxten, och följaktligen ett väsentligt resultatlyft. Efterfrågan inom Nutrition ökade mest och följer den positiva trend som noterats under året. Jämförelsemässigt innehöll föregående års kvartal en positiv engångseffekt till följd av en överenskommelse med den tidigare ägaren av nutritionsaffären.

Multi-Ply, som levererar komponenter till röntgensystem, ökade försäljningen i kvartalet och närmade sig därmed försäljningsnivån som föregick pandemin.

Affärsområdet Specialistläkemedel hade lägre försäljning och resultat på grund av fortsatt svag efterfrågan inom kontraktstillverkningen (CDMO). Unimedic Pharma (exklusive CDMO) ökade både försäljningen och marginalen i kvartalet, till följd av ökade volymer på framför allt bolagets egen produktportfölj.

Avslutningsvis är det positivt att konstatera att pandemin alltmer släpper greppet om samhället och näringslivet. För koncernen innebar det i kvartalet att fler möten kunde ske emellan kollegor och med kunder, partners och potentiella förvärv.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2021-10-29

Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Prenumerera

Media

Media