EBITDA ökade med 71% under 2019

Report this content

Tredje Kvartalet JULI - SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 159,9 (165,7) MSEK, en minskning med 3,5 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 26,6 (19,8) MSEK, en ökning med 34 procent*.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 17 (12) procent*.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 11,4 (9,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,1) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,6 (36,2) MSEK.

NIO MÅNADER JANUARI - SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 546,1 (521,3) MSEK, en ökning med 5 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 103,9 (60,6) MSEK, en ökning med 71 procent*.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 19 (12) procent*.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 44,2 (25,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,0 (0,7) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,2 (66,5) MSEK.

*IFRS 16 justeringen på EBITDA är 6.4 MSEK i tredje kvartalet och 19,0 MSEK för perioden januari-september 2019. Exklusive effekt av IFRS 16 för perioden januari-september uppgår ökning av EBITDA till 40% och EBITDA-marginal till 16%. För perioden juli-september uppgår ökning av EBITDA till 2% och EBITDA-marginal till 13%.

VD-kommentar

Vi konstaterar en fortsatt fin vinsttillväxt under tredje kvartalet i de flesta av våra verksamheter men ett maskinhaveri i Unimedics fabrik under kvartalet gjorde att EBITDA-tillväxten för koncernen stannade på blygsamma två procent exklusive effekten av IFRS 16. Den positiva utvecklingen i koncernen drivs av vinsttillväxt inom medicinteknik där verksamheten fortsätter att utvecklas väl med organisk försäljningstillväxt och expanderande marginaler.

Under kvartalet signerades också förvärvet av det tyska EKG-bolaget Amedtec. Förvärvet stärker Cardiolex möjligheter att expandera i Centraleuropa. Genom en befintlig säljorganisation samt en installerad bas av system skapas en naturlig öppning för att introducera Cardiolex digitala lösningar i de tysktalande delarna av Europa. Amedtec har en bredare produktportfölj än Cardiolex och historiskt fokus har primärt varit inom hårdvaruutveckling vilket Cardiolex nu kompletterar med digitala och kundvänliga mjukvaru- och databaslösningar. Amedtec bidrar inte till resultat eller omsättning i tredje kvartalet då tillträde sker efter kvartalets utgång.

Den starka resultatutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte under tredje kvartalet. Utvecklingen drevs framförallt av Abilia som levererade stark vinsttillväxt med fortsatt starka bruttomarginaler. Även Cardiolex fortsätter att utvecklas väl i hemmamarknaderna Sverige och Tyskland och satsningen för att expandera till nya marknader i Europa får i och med förvärvet av Amedtec goda förutsättningar att accelerera. Inpac har under kvartalet fortsatt levererat på sin operationella omställningsplan och vi ser signifikanta framsteg operativt samt nya kunder som givit Inpac förtroendet att leverera.

Tredje kvartalet var också ett steg i rätt riktning för vår nordiska produktportfölj och då speciellt för de sju viktigaste produkterna för framtida tillväxt som totalt växte med drygt fem procent jämfört med samma period föregående år. I takt med att denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten bör vi även se en stabilare resultatutveckling i segmentet över tid och driftsstörningar som den som inträffat i kvartalet kommer då ha en allt mindre betydelse för helheten. Stoppet i fabriken orsakades av nyligen installerade etiketteringsmaskin som skadats under transporten till fabriken. Problemet löstes mot slutet av kvartalet men maskinerna kommer behöva bytas ut under juluppehållet på leverantörens bekostnad. Pågående omställningsarbete i kontraktstillverkningsverksamheten pågår med oförminskad kraft med målet att inför år 2020 sätta på plats en plattform för långsiktigt lönsam och effektiv produktion.

Tredje kvartalet bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas positivt även om produktionsstörningen tillfälligt och kortsiktigt drog ner resultatet väsentligt. Jag konstaterar också att det finns mycket potential kvar att hämta inom båda affärsområden.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2019-10-31

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Prenumerera

Dokument & länkar