Kallelse till extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 6 november 2017

Aktieägarna i MedCapAB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2017, kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sundbybergsvägen 1 i Solna.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 oktober 2017 samt anmäla sin
avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 1 november 2017 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med e-post till hugo.petit@medcap.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 30 oktober 2017 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om förvärv av minoritetsaktier i Inpac Aircontainer Holding AB
8. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag (punkt 7)  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förvärv av minoritetens aktier i Inpac Aircontainer Holding AB.

Stockholm i oktober 2017

Styrelsen för MedCap AB (publ) 

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar