MedCap - Delårsrapport för perioden 1 maj 2014– 31 juli 2014

MedCap - Delårsrapport för perioden 1 maj 2014– 31 juli 2014

  • Nettoomsättningen för verksamhetsårets första kvartal uppgick till 212 053 (129 334) KSEK, en ökning med 63,9 %
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 9 035 (11 642) KSEK, en minskning med 22,3% som främst förklaras av valutautvecklingens påverkan på Unimedics resultat.
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till 2 965 (4 514) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,04) SEK.
  • En riktad nyemission till ett begränsat antal externa investerare om 50 MSEK genomfördes 9 maj.
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har ökat med 40 269 KSEK jämfört med samma period förra verksamhetsåret vilket förklaras i huvudsak av en minskad rörelsekapitalbindning i Unimedic koncernen.

VD har ordet

Bäste aktieägare,
Under kvartalet stärkte vi kassan för att även framgent kunna hålla hög utvecklingstakt i befintliga dotterbolag samt genomföra tilläggs- såväl som nya förvärv.

Dotterbolagen

Unimedic-koncernens marginaler under kvartalet har fortsatt försvagats, till stora delar på grund av valutautvecklingen. Unimedic säkrar kontinuerligt valuta under upphandlingsperioderna motsvarande halva behovet. Under kvartalet initierades ett effektiviseringsprogram i Matfors-anläggningen som beräknas ge effekt under andra halvan av verksamhetsåret.

Abilia visar en organisk tillväxt rensat för förvärv. Även denna gång driven av en stark utveckling på den norska marknaden. Under det gångna året har vi också sett en stabilisering av försäljningen i den svenska marknaden och under första kvartalet ökade försäljningen i Sverige med nio procent. Fokus i Abilia ligger fortsatt på att bredda erbjudandet i Storbritannien samt försvara marknadsandelarna i Skandinavien.

Under första kvartalet vände Quickels en vikande trend av systemförsäljning, vilket indikerar att den nya versionen av systemet mottagits väl.

Under senaste månaden har vi också sett ett något ökat flöde av möjliga affärer, både egengenererat och rådgivardrivet. Vi fortsätter att arbeta enligtplanen att under året flytta noteringen till Small Cap Nasdaq OMX.

Stockholm den 19september 2014

Karl Tobieson

Verkställande Direktör

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har ökat med 40 269 KSEK
Karl Tobieson
Nettoskulden uppgick till 67 300 KSEK.
Karl Tobieson