Omsättningen ökade 19% och EBITDA 32% under 2018

Fjärde kvartalet oktober - december

·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 187,7 (173,2) MSEK, en ökning med 8 procent.

·       Koncernens EBITDA uppgick till 17,0 (16,3) MSEK, en ökning med 4 procent.

·       EBITDA-marginalen uppgick till 9 (9) procent.

·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 1,2 (-3,2) MSEK.

·       Resultat per aktie uppgick till -0,7 (-0,4) SEK.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 (43,2) MSEK.

Tolv månader januari - december

·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 709,0 (595,8) MSEK, en ökning med 19 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 8 procent.

·       Koncernens EBITDA uppgick till 77,6 (58,8) MSEK, en ökning med 32 procent.      

·       EBITDA-marginalen uppgick till 11 (10) procent.

·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 26,4 (15,1) MSEK.

·       Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,4) SEK.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,1 (93,3) MSEK.

·       Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.

VD-kommentar

Under fjärde kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för koncernen. Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt stark utveckling inom Medicinteknik och ett svagt utfall inom Specialistläkemedel. Omsättningsökningen uppgick till 8 procent och EBITDA-resultatet steg med 4 procent under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Kvartalet bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas positivt men också att det finns mycket potential kvar att hämta i båda affärsområden. Det svaga utfallet inom affärsområdet Specialistläkemedel är tydligt kopplat till utmaningar inom CDMO verksamheten men även försäljningsutvecklingen inom både licens och den egna specialistläkemedelsportföljen, som har utvecklats något svagare än bedömd potential under årets sista månader.

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte under fjärde kvartalet. Utvecklingen drevs framförallt av Abilia som levererade stark försäljningstillväxt med mycket starka marginaler. Abilia har under året haft en synnerligen stark tillväxt på hemmamarknaderna och Sverige sticker ut med 36 procents tillväxt. Abilia växer primärt inom produktområde kognition där allt fler användare/brukare får ta del av våra produkter och området utgör nu 60 procent av den totala försäljningen. Även Cardiolex fortsätter att utvecklas väl och har under året tagit viktiga steg för att kunna expandera utanför hemmamarknaderna Sverige och Tyskland. Inpac har under kvartalet fortsatt levererat på sin operationella plan. Vi är fortsatt tidigt i de förändringar som genomförts men vi ser signifikanta framsteg operativt och nya kunder som gett Inpac förtroendet att leverera. Året som helhet har bjudit på en hel del negativa överraskningar för Inpac men under ny ledning ser vi nu med tillförsikt på det kommande verksamhetsåret.

Affärsområdet Specialistläkemedel motsvarade inte förväntningarna under fjärde kvartalet med en försäljningsmässigt svag avslutning på året. Den svaga försäljningen är primärt relaterad till CDMO verksamheten vilket till viss del drevs av en kort decembermånad samt en rad identifierade operationella utmaningar. Vi konstaterar att verksamheten hittills inte levererat fullt ut på de handlingsplaner som tagits fram och kvartalet tydliggör behovet av att öka fokus på att genomdriva dessa handlingsplaner fullt ut. Trots den svaga resultatutvecklingen fanns händelser att glädjas åt under kvartalet. Dels erhölls TLV:s besked om att Prednisolon inkluderas i förmånerna i Sverige, vilket är en förutsättning för försäljning, och dels fortsatte den nordiska läkemedelsportföljen att växa. De sju viktigaste produkterna växte med 62% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och den nordiska portföljens andel av totala försäljningen utgjorde 48 procent. Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på att bygga upp den nordiska portföljen, både med egenutvecklade och partnerprodukter. Det finns fortsatt stor potential att realisera i den satsningen.

Sammantaget är resultatet för koncernen under verksamhetsåret 2018 glädjande. Vi växer med 19 procent samtidigt som EBITDA ökar med 32 procent. Sett över tid har den genomsnittliga årliga EBITDA ökningen det senaste fem åren varit tjugo procent vilket klart överstiger vårt mål om femton procent per år över en affärscykel. Det återstår dock fortsatt mycket att göra för att fortsätta den positiva utvecklingen.

Vi har all anledning att se positivt på det kommande verksamhetsåret.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2019-02-15

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.