Valberedning i MedCap utsedd

Vid årsstämman 2017 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2018 i MedCap AB (publ) består av följande personer:

Michael Berg, styrelseordförande MedCap AB
Bengt Julander, utsedd av Linc Invest AB
Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB
Carl-Johan Svennewall, utsedd av Karl Tobieson med närstående

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2018 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
MedCap AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@medcap.se 

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 08.30 CET.  

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar