Valberedning i MedCap utsedd

Report this content

 

 

Vid årsstämman 2021 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2022 i MedCap AB (publ) består av följande personer:


Karl Tobieson, valberedningens ordförande, utsedd av Linc AB
Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management

Peter Ehrenheim, styrelseordförande MedCap AB

 

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

 Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
MedCap AB
c/o Abilia, Råsundavägen 6
169 67 Solna

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@medcap.se 

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 8.30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.