Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Report this content

Valberedningen bestående av Bengt Julander (valberedningens ordförande), Michael Berg (styrelsens ordförande), Patrik Tigerschiöld och Carl-Johan Svennewall föreslår inval av två ledamöter Peter von Eherenheim och Anders Lundmark samt att Peter von Eherenheim väljs som styrelseordförande. Michael Berg och Henrik Stenqvist har avböjt omval.

Valberedningens beslutsförslag i sin helhet nedan:

Förslag till ordförande för stämman (punkt 1)  

Michael Berg väljs till ordförande för stämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden och arvode till revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)  

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvodet ska uppgå till 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.  

Omval av ledamöterna Anders Hansen, Henrik Blomquist och Renée Aguiar-Lucander. Nyval av Peter von Eherenheim och Anders Lundmark och att Peter von Eherenheim väljs som styrelseordförande. Michael Berg och Henrik Stenqvist har avböjt omval.

Det föreslås att bolaget skall ha en revisor. Till revisor föreslås PWC AB med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 14)  

Föreslås att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande 

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Medcaps verksamhetsår varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc. 

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter 

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  •  val av ordförande på stämman
  •  val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
  •  val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
  •  förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
  •  principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden 

Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner 

Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Information om bakgrund för nya ledamöter 

Peter von Ehrenheim har en operativ bakgrund inom Pharmacia Biotech, Amersham och GE Healthcare. Från 2006-2011 chef för GE’s Life Sciences Business som nyligen såldes till Danaher. Sedan 2011 entreprenör med egna bolag och aktiv i styrelser, bland annat Meda och Biolin Scientific.

Peter är född 1955 och är civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan . Han är nu ordförande i Boule Diagnostics AB, Sophion A/S, Grönsöö Säteri AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Nanologica AB och Biotage AB.

Anders Lundmark har mer än 30 års erfarenhet av att bygga företag i rollen som CFO och i andra operativa ledningsuppgifter. Han har i dessa roller arbetat i såväl Private Equity-ägda som listade koncerner, exempelvis som CFO för Phadia-koncernen 2005-2011, Iggesund Paperboard, Trelleborg Industri och Observer/Cision. Sedan 2011 är han en av grundarna av Tellacq AB, privatinvesterare och aktiv i styrelser.

Anders är född 1958 och civilekonom från Uppsala Universitet. Han är idag ordförande för Bioservo Technologies AB och Tellacq AB samt ledamot i Secure Appbox AB och Nordic Biosite AB. 

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 13 maj 2019, kl. 16.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar