Företrädesemission tecknad till cirka 80,50 %, motsvarande cirka 24,1 MSEK

Report this content

Den 25 oktober 2019 avslutades teckningstiden i MedicPen AB:s företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 24,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,50 procent varav cirka 58,50 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. MedicPen tillförs cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckning och tilldelning

Genom företrädesemissionen nyemitteras 63 444 919 aktier (cirka 80,50 procent av högsta möjliga antalet aktier). 46 073 304 aktier (cirka 58,50 procent av högsta möjliga antalet aktier) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 17 371 615 aktier (cirka 22 procent av högsta möjliga antalet aktier) tecknades och tilldelades tecknare utan stöd av företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 oktober 2019. MedicPen tillförs cirka 24,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 13 816 867,11 kronor fördelat på 221 068 931 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske omkring den 12 november 2019.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen och legal rådgivare till bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Fredrik Westman, VD
Telefon:
+46 (0)40 -100 800
E-post: Fredrik.westman@medicpen.com
 

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Fredrik Westmans försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma. 

Prenumerera

Dokument & länkar