MedicPen AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2020

Report this content

Sammanfattning av första kvartalet 2020 
 
2020-01-01 – 2020-03-31  
 

o Nettoomsättningen uppgick till 90197 SEK (3 849 SEK) 

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,3 mSEK (-2,9 mSEK) 

o Resultatet per aktie* uppgick till - 0,02 SEK (-0,02 SEK) 

o Kassaflöde: -3,0 mSEK (-2,3 mSEK) 

o Soliditeten per den 31 mars 2020 uppgick till 95% (91%) 

 

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier 
 

Viktiga händelser under kvartal ett 2020

  • MedicPen meddelar den 15 januari att ett samarbete med Tranås kommun och Telenta startas i syfte att utvärdera läkemedelsdispensern Medimi®Smart. • MedicPen meddelar den 23 januari att TIM-projektets slutseminarium äger rum den 27 januari. I samband med slutseminariet publiceras två rapporter rörande TIM-projektet.  
  • MedicPen meddelar den 27 januari att Medimi®Smart ger ökad kvalitet och ekonomisk potential vid medicinhantering. Detta enligt Life Science Innovation North Denmark (LSI) publicerade slutrapport för TIM. Rapportens slutsats är att medicinhanteringssystemet som testats i TIM-projektet kan medverka till samhällsvinster i form av ökad kvalitet inom den äldreomsorg som sker i eget hem och en ekonomisk potential för kommunerna i form av effektivitetsvinster. Vidare framgår det av rapporten att såväl ledning som medarbetare i Aalborg kommun anser att medicinhanteringssystemet kan utgöra ett verktyg för att fokusera på kommunens kärnuppgift, nämligen att öka brukarnas möjlighet att leva ett självständigt liv genom utveckling, understöd och omsorg.
  • MedicPen meddelar den 26 februari att tack vare gott utfall i TIM projektet har Aalborg kommun valt att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Avsikten är att implementera Medimi®Smart hos brukare i eget boende och på äldreboenden.
  • MedicPen meddelar den 10 mars att det amerikanska patentverket har godkänt ansökan om patent på Medimi®Smart
  • MedicPen meddelar den 27 mars att samtliga av de nio TIM -kommunerna i Danmark väljer att ingå ramavtal med MedicPen efter att ha testat MedicPens läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Avsikten är att implementera MedicPens medicinhanteringssystem och läkemedelsdispenser hos äldre brukare i eget boende och i vissa fall på äldreboenden. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.'
  • MedicPen meddelar den 30 mars att med anledning av det rådande läget gällande Coronavirusets spridning vill MedicPens styrelse finna en mötesform som innebär att aktieägare i MedicPen kan delta i årsstämman på ett säkert sätt. Styrelsen i MedicPen AB har därför beslutat att skjuta fram årsstämman som enligt kallelsen skulle äga rum den 21 april. Nytt datum för årsstämman är 10 juni. 
  • MedicPen meddelar den 31 mars att Jan Andersson har utsetts till ny vd för MedicPen. Jan har en lång och gedigen erfarenhet från kommersiella roller med tyngdpunkt inom medicinteknik. Senast kommer Jan Andersson från Arjo där han har haft rollen som Global Marknadschef. Tidigare har han bland annat arbetat inom Baxter och Gambro. Jans bakgrund inom marknadsföring och försäljning kommer väl till pass för MedicPen som står inför att kraftigt öka sitt kommersiella fokus. 

Händelser efter utgången av kvartal ett 2020

  • MedicPen meddelar den 28 april att MedicPen och Kronans Droghandel Apotek skriver ett samarbetsavtal efter ett lyckat pilotprojekt i slutet av 2019. Samarbetet innebär att Apoteket Kronan kommer att vara en integrerad del i MedicPens lösning, Medimi®Smart, för säker och effektiv hantering av läkemedel till äldre och hemsjukvård. Genom detta avtal kommer MedicPen att ha möjlighet att nå ut med sin lösning till hela Sverige.
  • MedicPen publicerar den 6 maj kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Den 10 juni på Örestads Golfklubb i Lomma 

Tidpunkter för ekonomisk information    

• 2020-05-07 Delårsrapport Q1  

• 2020-06-10 Årsstämma

• 2020-08-13 Delårsrapport Q2 (Halvårsrapport)  

• 2020-11-19 Delårsrapport Q3  
 
 
Vd-kommentar: Framsteg i utmanande tider    
 
När jag skriver detta har jag varit vd för MedicPen i lite mer än tre veckor. Jag startade min position troligen när påverkan av Covid-19 pandemin var som kraftfullast i de nordiska länderna. Vi såg en tydlig påverkan hos våra kunder relaterat till den rådande situationen. Mycket fokus under perioden har varit och är fortfarande hanteringen av den rådande pandemin. Trots detta nåddes framsteg i företagets utveckling under perioden. På sikt bedömer vi att den rådande situationen inte ska påverka efterfrågan på MedicPens lösning inom läkemedelsdispensering. Vi ser också att säkrare och bättre medicinhantering diskuteras allt oftare hos våra kunder. 
 
TIM projekt i Danmark avslutades under perioden med goda resultat och nio av kommunerna valde att ingå ramavtal med MedicPen. Ramavtalet är på två år med option på ett plus ett. Ramavtalet gör att vi förväntar oss att TIM kommunerna fortsätter att rulla ut vår lösning när restriktionerna släpper. Inom projektet i  
 
Midtjylland har vi inte kunnat träffa projektledarna på grund av rådande situation. Även här förväntar vi oss att projektet skall starta när restriktionerna släpper. Projekten i Tranås och Lund genomlider samma situation. Även här har projekten skjutits framåt på grund av den rådande pandemin och vi väntar på besked om när uppstart kommer att ske.  
 
Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att utvärdera och ingå avtal med nya samarbetspartners. Vi har bland annat skrivit ett kontrakt med De Lage Landen (DLL). DLL är ett finansbolag som på ett enkelt sätt möjliggör månadsavgift/leasing som affärsmodell för våra kunder.  
 
Inom tillverkning och utveckling har vi arbetat med att reducera kostnaderna för kassetterna. Dessa kassetter förvarar läkemedlen i vår Medimi®Smart och står för en ansenlig del av totalkostnaden för lösningen. Genom att flytta tillverkningen till Sverige och använda nya verktyg kommer kostnaden och flexibilitet att förbättras. Vi utvärderar även möjligheten att implementera system för att återanvända våra kassetter. Bra för kostnaden och bra för miljön. 
 
Försäljningen som under perioden uppgick till 90 197 SEK (3 849 SEK) var mycket lägre än vad vi hade förväntat oss relaterat till den rådande pandemin. Positivt dock att vi nu har kontinuerlig intäkt från delar av TIM kommunerna. 
 
Baserat på ovanstående försämrades resultatet jämfört med föregående år från -2,9 mSEK till -3,3 mSEK. 
 
Kassaflödet uppgick till -3,0 mSEK (-2,3 mSEK) vilket var sämre än förväntat. Även detta relaterat till den lägre försäljningen. Vi har god kontroll på kostnaderna och ligger enligt plan. Under resterande delen av året kommer vi att justera kostnadsnivån för att kompensera för påverkan av den rådande pandemin.  
 
Vi kommer under den tid då möjligheten till kommersiell aktivitet är lägre att anpassa vår kostnadsnivå och fokusera på aktiviteter som stärker bolaget inför andra halvan av året. Vi har kontinuerlig kontakt med de projekt vi nämnt ovan. Även om projekten skjuts framåt i tiden ser vi inte ett minskat intresse för vår lösning inom läkemedelsdispensering. Behovet kvarstår: Att minska svinnet av läkemedel samtidigt som följsamheten och effektiviteten i hanteringen ökar. Även interaktionen med brukare kan minskas om och när så önskas. Detta är naturligtvis en fördel för brukare inom äldrevården i den pågående Covid-19 pandemin.  
 
Ny på posten som vd känner är jag mig nöjd över att vi har en god bas för att gå igenom de utmaningar vi ser med pandemin och att vi kommer att vara redo att växla upp igen snabbt när vi kommer ut på andra sidan.  
 
Jan Andersson 
 
Vd, MedicPen AB

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma