• news.cision.com/
  • Medimi AB/
  • MedicPen offentliggör prospekt och teaser i samband med en cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 30 MSEK

MedicPen offentliggör prospekt och teaser i samband med en cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 30 MSEK

Report this content

MedicPen har med anledning av förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 12 september 2019, upprättat ett prospekt som idag, den 4 oktober 2019, har godkänts av Finansinspektionen.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Prospektet innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på MedicPen Aktiebolags (”MedicPen”) hemsida www.medicpen.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Teaser finns tillgänglig på MedicPens hemsida, www.medicpen.com. Anmälningssedel kommer från och med teckningsperiodens första dag, den 9 oktober 2019, finnas tillgänglig på samma sida, www.medicpen.com.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 4 oktober 2019
Handel med teckningsrätter 9 – 23 oktober 2019
Teckningsperioden i Företrädesemissionen 9 – 25 oktober 2019
Handel med BTA 9 oktober – omkring 12 november 2019
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs Omkring 30 oktober 2019

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen och upprättandet av prospektet.

För mer information, vänligen kontakta:

MedicPen Aktiebolag (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 16.50.

Om MedicPen  

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Prenumerera

Dokument & länkar