Medimi AB: Kommuniké från årsstämma Medimi AB (publ)

Report this content

 

Idag, den 19 april 2023, hölls årsstämma i Medimi AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

   
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

   
 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Anders Haskel, Gun-Britt Fransson, Ulf Lindahl Tina Dackemark Lawesson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Anders Haskel. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag, med auktoriserade revisorn Berth-Åke Knutsson som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

   
 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2023, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Stämman beslutade därutöver om principer för valberedningens utseende och arbete enligt vad som framgick av förslaget i kallelsen.

   
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 4 950 000 kronor och högst 19 800 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 495 000 000 och högst 1 980 000.

   
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 15 289 534,47 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för överföring till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

   
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 45 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen. I den utsträckning emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem ska ha rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolagets rörelsekapital

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.medimiab.com.
 

Kontaktperson
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

 

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Prenumerera