Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Report this content

Under januari 2021 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med genomförandet av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen, samt den sista konverteringen av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.

Det totala antalet aktier i Bolaget har under januari 2021 ökat med 24 181 899, motsvarande 24 181 899 röster, varvid 23 175 576 stamaktier genom registreringen av företrädesemissionen och 1 006 323 aktier genom styrelsens beslut att godkänna begäran från Nice & Green S.A. att konvertera konvertibler till stamaktier i Bolaget. I och med genomförandet av företrädesemissionen avslutas konvertibellåneavtalet med Nice & Green S.A.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 44 601 425. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 44 601 425. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 554 746 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 08:00 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Taggar: