Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2019

STOCKHOLM, 15 maj, 2019. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen valt att avgå i syfte att möjliggöra en utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya situation och fokus. I enlighet med valberedningens förslag antog årsstämman Peter Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen samt Fredrik Granström som ny styrelseledamot.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande beslutade årsstämman därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, om ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 mars 2019, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Överlåtelse av aktier i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram
Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram.

Ny VD
I direkt anslutning till årsstämman, i enlighet med förslag från den 8 april 2019, beslutade styrelsen att utse Anna Ljung till ny VD i Moberg Pharma AB (http://www.mobergpharma.se/pressmeddelanden/2019-04-08/foreslagna-ledningsforandringar-i-moberg-pharma).

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 17:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, styrelseordförande, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar: