Kommuniké från Moberg Pharmas extra bolagsstämma den 28 april 2020

Report this content

STOCKHOLM, 28 april 2020. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets bolagsordning angående, bland annat, gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier, anmälningsdag för att få delta i bolagsstämma, borttagande av vissa bestämmelser som blivit obsoleta samt vissa språkliga ändringar.

Bemyndigande att emittera konvertibler
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget. Sådan emission ska endast kunna ske i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget ingick med Nice & Green S.A. den 23 mars 2020 och på de villkor som närmare beskrivits i styrelsens förslag till beslut.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att avropa trancher i enlighet med finansieringsavtalet och att på så sätt kunna finansiera Bolagets verksamhet.

Incitamentsprogram 2020
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2020”). LTI 2020 följer i stora delar strukturen för LTI 2018 men kopplar istället utgången av prestations- och intjänandeperioden (som inte kan vara kortare än tre år) till offentliggörandet av toplineresultatet av en eventuell ytterligare fas 3-studie som kan komma att följa efter att resultaten från den europeiska fas-3-studien avseende MOB-015 offentliggjorts samt till marknadsgodkännande från den europeiska eller amerikanska läkemedelsmyndigheten avseende MOB-015. LTI 2020 är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar av koncernledningen och andra nyckelpersoner för att förbättra Moberg Pharmas utveckling och skapa långsiktiga värden.

LTI 2020 omfattar samtliga nuvarande och framtida ledande befattningshavare, för närvarande sju personer, och övriga nyckelpersoner, för närvarande totalt elva personer, och högst 370 000 stamaktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under intjänandeperioden. Den extra bolagsstämman beslutade vidare att låta arbetande styrelseledamot Peter Wolpert delta i LTI 2020.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTI 2020 beslutade den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästkommande årsstämma, besluta om riktad emission av högst 370 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde samt besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier till ett pris per aktie om lägst 100 procent och högst 105 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning.

Vidare beslutades att de aktier som emitteras och återköps i enlighet med det ovanstående (tillsammans med sådana egna aktier som redan innehas), efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till deltagare i LTI 2020 i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 18.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800 patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu tillgängliga och data från den europeiska studien väntas i slutet av andra kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar: