MOBERG DERMA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2012)

 • Nettoomsättning 31,0 MSEK (5,5)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 7,9 MSEK (6,6)
 • Rörelseresultat 7,9 MSEK (-6,7)
 • Resultat efter skatt 38,0 MSEK (-6,7)
 • Resultat per aktie 4,18 SEK (-1,09)
 • Operativt kassaflöde per aktie -1,07 SEK (-0,53)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Under första kvartalet 2012 har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Moberg Derma väntas visa lönsamhet redan 2012 och har därför uppdaterat de finansiella målen
 • Efter analys av delresultat bedömdes att ytterligare studier kommer att krävas innan fas III studier kan inledas för MOB-015
 • Klinisk fas I prövning för Limtop startad efter tillstånd från det tyska läkemedelsverket
 • Distributionsavtal med Pharmaplan (Pty) Ltd. ingicks för marknadsföring av Nalox™/Emtrix® i Sydafrika
 • Ledningsgruppen förstärktes med Lena Pereswetoff-Morath
 • Aktivering av skattefordran medför positiv resultatpåverkan första kvartalet 2012 med 29,6 MSEK
 • Geert Cauwenbergh föreslagen som ny styrelseledamot inför årsstämman 2012

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång

VD-KOMMENTAR
Under kvartalet har vi fokuserat på nya lanseringar av Nalox™/Emtrix®. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi förberett marknadskampanjer, utbildat säljare och genomfört de första produktleveranserna till ett antal nya marknader. Lanseringar har inletts eller startar inom kort på många europeiska marknader. Som ett resultat av lanseringarna fortsätter den snabba omsättningstillväxten och levererade volymer har gjort att vi kvalificerat oss för milstolpebetalningar från Meda. Ett trendbrott är att Norden inte längre är vår största marknad, utan den största delen av produktintäkterna under kvartalet kommer framför allt från övriga Europa men också USA. I USA har distributionen ytterligare förstärkts och produkten finns nu på 20 000 försäljningsställen.

Vi har en fortsatt god bruttomarginal genom ökade volymer i kombination med genomförda effektiviseringar inom produktionen. Sammantaget har detta gett ett väsentligt förbättrat resultat under kvartalet.

Även inom produktutveckling har vi haft en hög aktivitetsnivå. Vår bedömning kvarstår att det kommer krävas ytterligare studier för MOB-015 innan projektet kan gå vidare till fas III. För Limtop pågår en fas I studie där resultatet förväntas under andra kvartalet. Vi har också lämnat in flera internationella patentansökningar, dels relaterade till MOB-015 och dels ansökningar som kan möjliggöra nya produkter.

Vi anser att vi har goda förutsättningar att visa vinst före skatt redan helåret 2012 och har därför uppdaterat bolagets finansiella mål. Under det första kvartalet redovisas en positiv resultatpåverkan efter skatt på 29,6 MSEK, då vi bedömer att framtida vinster kommer finnas tillgängliga för att utnyttja bolagets utestående underskottsavdrag. Vår finansiella position har stärkts ytterligare under kvartalet och jag ser goda möjligheter till ett händelserikt år under stark tillväxt.

Peter Wolpert, VD Moberg Derma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 11:00 tisdagen den 24 april 2012.
Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012, kl. 12:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se

Taggar:

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar