Moberg Pharma AB bokslutskommuniké januari - juni 2019

Report this content

FRAMSTEG ENLIGT PLAN MED FOKUS PÅ MOB-015

PERIOD (JAN-JUN 2019)

 • Resultat efter skatt 558,8 MSEK (6,7)
 • Totalresultat 499,4 MSEK (27,3)
 • Resultat per aktie efter utspädning 31,35 SEK (0,38)
 • Nettoomsättning 15,6 MSEK (0,0) *
 • EBITDA -3,0 MSEK (-21,0) *
 • Rörelseresultat (EBIT) -4,2 MSEK (-21,1) *
 • Likvida medel uppgick till 919,1 MSEK (122,2)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2019) 

 • Resultat efter skatt -5,1 MSEK (4,7)
 • Totalresultat -5,1 MSEK (21,7)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,28 SEK (0,27)
 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0) *
 • EBITDA -8,5 MSEK (-11,1) *
 • Rörelseresultat (EBIT) -9,2 MSEK (-11,1) *
 • Likvida medel uppgick till 919,1 MSEK (122,2)

* från kvarvarande verksamheter

Den extra bolagsstämman 15 mars beslutade att omlägga bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 juli–30 juni, därför täcker denna bokslutskommuniké det förkortade räkenskapsåret från den 1 januari 2019 till den 30 juni 2019.

Styrelsen avser att föreslå en utbetalning till aktieägarna om preliminärt 43–45 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande att genomföras efter årsstämman den 30 oktober 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Den 1 april 2019 påkallade Moberg Pharma förtida inlösen av samtliga utestående obligationer till ett belopp motsvarande 104 procent av det nominella beloppet. Obligationslånet, jämte ränta, återbetalades i sin helhet den 29 april.
 • I samband med årsstämman den 15 maj valde årsstämman in Peter Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen. Årsstämman valde även in Fredrik Granström som ny ledamot i styrelsen samt beslöt omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew B. Hochman.
 • I direkt anslutning till årsstämman, beslutade styrelsen att utse Anna Ljung till ny VD i bolaget.
 • Efter bemyndigande från årsstämman genomförde styrelsen den 28 juni en överlåtelse av totalt 42 090 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm med syfte att täcka vissa kostnader, framför allt sociala avgifter, relaterade till tidigare inrättade incitamentsprogram.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

 • I juli 2019 har 488 905 stamaktier tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktierelaterade incitamentsprogram.

VD-KOMMENTAR

Efter den framgångsrika avyttringen av OTC-verksamheten och de organisationsförändringar som följt, ligger nu fokus på pipeline och fas 3-data från Nordamerika som väntas innan årsskiftet. Verksamheten fortskrider enligt plan med fokus på de två fas 3-studierna för MOB-015, fortsatta kommersialiseringsförberedelser samt förberedelser för inlösen av aktier i november 2019.

Jag har arbetat med Moberg Pharma sedan starten 2006. Det är en förmån att få ta över VD-rollen för ett så välskött bolag och jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra kompetenta medarbetare. Vi har en spännande tid framför oss med fokus på pipelineprojekten MOB-015 och BUPI vars sammanlagda potential är väsentligt större än den avyttrade verksamheten. Vid min sida har jag en utomordentlig ledningsgrupp och tillsammans har vi betydande erfarenhet från både bolaget och branschen. Vi har även nyligen knutit Dr Amir Tavakkol till bolaget, med unik erfarenhet från utveckling och registrering av nagelsvampsläkemedel i USA. Dessutom har vi förmånen att ha kvar Peter Wolpert nära verksamheten i rollen som arbetande styrelseordförande med fokus på affärsutveckling.

Nu är bolagets resurser främst inriktade på MOB-015, där arbetet fortskrider enligt plan, med fokus på de två kliniska fas 3-studierna samt fortsatta affärsutvecklingsaktiviteter. Andelen patienter som slutfört sitt deltagande i den amerikanska studien överstiger nu 95 % och vi förväntar oss data under december månad. I den europeiska studien är motsvarande siffra just nu omkring 60 %, med förväntade data under andra kvartalet 2020.

Vi siktar på att upprepa den resa vi gjorde med Kerasal Nail®, där vi kombinerade direktförsäljning i USA med samarbeten med marknadsledande partners i ett antal större regioner. Avtalen med Cipher Pharmaceuticals för Kanada och Consumer Health divisionen inom Bayer AG för Europa, världsledande inom receptfria produkter för svampbehandling under varumärket Canesten, är i linje med denna strategi och innebär att starka partners redan är på plats i viktiga regioner. Moberg Pharma genomför de kliniska programmen och registreringen samt ansvarar för tillverkning av produkten, medan våra partners ansvarar för distribution och marknadsföring. 

I USA ligger fokus denna gång på den väsentligt större receptbelagda marknaden för nagelsvampspreparat. Vi ser en mycket intressant möjlighet att bygga en egen kommersiell plattform riktad mot fotvårdsläkare/podiatrists, med MOB-015 som huvudprodukt och en portfölj av ytterligare nischade produkter framöver. Dessutom avser vi att samarbeta med en amerikansk partner som redan har en etablerad säljstyrka fokuserad på dermatologer.

Vi ser fram emot de stora milstolparna under andra halvåret, med återköp av aktier samt resultaten från fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika parallellt med fortsättning av fas-3 studien i Europa och kommersialiseringsförberedelser. Med de data vi hoppas på, kommer vi att kunna erbjuda patienter som idag saknar säkra och effektiva behandlingsalternativ, marknadens bästa topikala produkt.

Under det andra kvartalet genomfördes övergångsaktiviteter relaterade till OTC-verksamheten, ett arbete som genererar vissa engångsintäkter och där huvuddelen av aktiviteterna nu är slutförda. Bolagets tidigare obligationslån, jämte ränta, återbetalades i sin helhet den 29 april. Den 30 oktober planeras årsstämma för det förkortade verksamhetsåret januari – juni 2019 med fokus på beslut om utbetalning till aktieägarna som förväntas uppgå till cirka 43–45 SEK per aktie och ske genom inlösen av aktier i november 2019. Det slutliga beloppet kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman.

Bolaget hade per den 30 juni 919 miljoner SEK i kassan och är därmed väl finansierat för att genomföra såväl inlösen av aktier enligt plan, samt för att slutföra det kliniska programmet för MOB-015. Moberg Pharma 2.0 fortsätter med full fart mot vårt mål att skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens 29/8 2019, kl. 15.00. Telefonnummer för att delta: SE: +46 8 566 427 07, US: +1 833 823 05 87

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 29 augusti 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Efter den framgångsrika avyttringen av OTC portföljen fortskrider verksamheten enligt plan med fokus på fas-3 studierna för MOB-015, fortsatta kommersialiseringsförberedelser samt förberedelser för inlösen av aktier i november 2019
Anna Ljung, VD Moberg Pharma