• news.cision.com/
 • Moberg Pharma/
 • Moberg Pharma avyttrar OTC-verksamhet för 155 miljoner USD och tillför ny finansiering för MOB-015 i transformerande transaktion

Moberg Pharma avyttrar OTC-verksamhet för 155 miljoner USD och tillför ny finansiering för MOB-015 i transformerande transaktion

Report this content

STOCKHOLM, 12 februari 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) (OMX: MOB) offentliggör idag att det har ingått avtal med ett holdingbolag ägt av RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners (”Köparen”) om avyttring av MPJ OTC AB och Moberg Pharma North America LLC, vilka vid transaktionens genomförande kommer att inneha hela Moberg Pharmas OTC-verksamhet, mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD (motsvarande 1 431 miljoner SEK[1]) justerat för rörelsekapital, vilket medför en reavinst om cirka 500 miljoner SEK och multiplar om 3,3x omsättningen, respektive 14.1x EBITDA och 11,6x EBITDA för affärsverksamheten. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget till att återlösa sina utestående obligationer och till en utdelning till sina aktieägare om cirka 43–45 SEK per aktie. Köparen har därutöver åtagit sig att tillskjuta finansiering om totalt 5 miljoner USD (motsvarande 46 miljoner SEK) till Bolaget, varav halva beloppet genom att teckna sig för nyemitterade aktier av serie B i Bolaget, till ett pris om 35,16 SEK per aktie, samt resterande belopp genom ett lån till Bolaget med tillhörande teckningsoptioner. Det sammanlagda värdet av transaktionen för Moberg Pharmas aktieägare motsvarar cirka 78–80 SEK per aktie, baserat på utdelningen till aktieägarna och Köparens teckning i Bolaget. Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att fokusera ytterligare på MOB-015-pipeline-programmet samt dela ut betydande värden till sina aktieägare. Transaktionen är bl.a. villkorad av aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma i Moberg Pharma.

[1] Alla motsvarande belopp baseras på en preliminär valutakurs för USD/SEK om 9,23. Bolaget kommer dock ingå ett terminsavtal eller ett liknande säkringsarrangemang som säkrar den för Bolaget tillämpliga valutakursen per Tillträdet till 9,23.

Sammanfattning av transaktionen och dess övergripande konsekvenser

 •  Bolaget har ingått följande avtal med anledning av avyttringen av OTC-verksamheten och finansieringen av MOB-015-pipeline-programmet:
  • ett aktieöverlåtelseavtal, varigenom Moberg Pharmas samtliga aktier i MPJ OTC AB och samtliga andelar i Bolagets amerikanska dotterbolag Moberg Pharma North America LLC – vilka tillsammans vid transaktionens genomförande kommer att inneha hela Moberg Pharmas globala kommersiella verksamhet som omfattar både direkt- och distributionsförsäljningen av Bolagets receptfria produkter, Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®, Domeboro®, Emtrix® och Zanmira®, samt alla rättigheter och skyldigheter relaterade till den verksamheten (”OTC-verksamheten”) – överlåts från Bolaget till Köparen mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD (motsvarande 1 431 miljoner SEK), innefattande sedvanliga justeringar för rörelsekapital vid transaktionens genomförande (det ”Kontanta vederlaget”). Transaktionen förväntas medföra en reavinst om cirka 500 miljoner SEK. Då transaktionen innebär en avyttring av dotterbolag förväntas den inte vara föremål för beskattning. Det Kontanta vederlaget kommer att användas av Bolaget till att återbetala dess utestående obligationslån om 600 miljoner SEK samt genomföra en utbetalning till sina aktieägare om cirka 43–45 SEK per aktie.
  • ett avtal om investering och teckning av aktier, varigenom Köparen åtar sig att teckna sig för nyemitterade aktier av serie B, vilka kommer utgöra ett nytt aktieslag, i Bolaget för ett sammanlagt teckningsbelopp om 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK) till en teckningskurs om 35,16 SEK per aktie, vilket värderar MOB-015 till cirka 630 miljoner SEK (motsvarande 70 miljoner USD) (de ”Nya Aktierna”), och
  • ett avtal om investering och teckning av teckningsoptioner, varigenom Köparen åtar sig att (i) teckna sig för 659 421 nyemitterade teckningsoptioner i Bolaget, vilka var och en ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 35,16 SEK per aktie (”Teckningsoptionerna”), och (ii) tillhandahålla ett lån till Bolaget med ett belopp om 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK) (”MOB-015 Lånet”).
  •  Därutöver ska Bolaget, innan eller i anslutning till transaktionens genomförande, ingå:
   • ett verksamhetsöverlåtelseavtal, varigenom Moberg Pharmas OTC-verksamhet separeras och överlåts till det för ändamålet nybildade dotterbolaget MPJ OTC AB, och
   • ett serviceavtal, varigenom Moberg Pharma under en övergångsperiod ska tillhandahålla vissa tjänster till MPJ OTC AB relaterade till den överlåtna OTC-verksamheten.
   •  Genomförandet av avyttringen av OTC-verksamheten (”Tillträdet”), innefattande de ovan beskrivna stegen, förväntas äga rum i slutet av mars 2019, men är villkorat av:
    • beslut vid bolagsstämma i Moberg Pharma att godkänna den planerade transaktionen och alla därtill relaterade åtgärder, fattat med vederbörlig majoritet,
    • att den väntetid (och en eventuell förlängning därav) som gäller för aktieöverlåtelseavtalet och transaktionen enligt den amerikanska HSR-lagen (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) har avslutats eller löpt ut,
    • att vissa grundläggande garantier som har lämnats i aktieöverlåtelseavtalet är sanna, korrekta och inte vilseledande vid Tillträdet, och
    • att Köparen har erhållit skuldfinansiering på vissa specifika villkor.
    •  Parterna har kommit överens om en så kallad break-up fee respektive ett kostnadstäckningsåtagande som innebär dels att Moberg Pharma är berättigat till en ersättning från Köparen om 6 miljoner USD (motsvarande 55 miljoner SEK) om Tillträde inte äger rum enbart på grund av att Köparen misslyckats med att erhålla relevant skuldfinansiering enligt tillträdesvillkoret ovan, dels att Köparen har rätt att bli ersatt av Bolaget för alla direkta externa kostnader som Köparen ådragit sig i samband med transaktionen för det fall bolagsstämman i Moberg Pharma inte godkänner transaktionen.
    •  Bolaget avser att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma i Moberg Pharma för att godkänna den föreslagna transaktionen och alla övriga steg relaterade därtill. Sådan extra bolagsstämma förväntas hållas omkring den 15 mars 2019 (den ”Extra bolagsstämman”). Bolaget avser att, i god tid före den Extra bolagsstämman, offentliggöra en informationshandling med information om transaktionen och dess konsekvenser för Moberg Pharma.
    •  Aktieägare som representerar cirka 39 % av rösterna i Bolaget har ingått röstningsåtaganden varmed de förbinder sig att på den Extra bolagsstämman rösta för att godkänna transaktionen samt att välja en person föreslagen och nominerad av Köparen till ordinarie ledamot i styrelsen i Bolaget för tiden från Tillträdet intill slutet av nästa årsstämma i Moberg Pharma.
    •  Bolaget avser att använda del av det Kontanta vederlaget till att till fullo återbetala sina utestående obligationer om 600 miljoner SEK med förfall 2021 och ISIN SE0007953989 (”Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.
    •  Bolaget avser vidare att använda resterande del av det Kontanta vederlaget, efter avdrag för Bolagets transaktionskostnader och likvida medel för MOB-015-utvecklingsprogrammet, till att göra en betalning till dess aktieägare vilket kan komma att innefatta formenlig vinstutdelning, uppdelning av aktier samt inlösen av uppdelade aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande bolagshändelser (”OTC-utdelningen”).
    •  Det sammanlagda värdet av transaktionen för aktieägarna motsvarar cirka 78–80 SEK per aktie och kan beräknas enligt följande:
     • OTC-utdelningen till aktieägarna som förväntas uppgå till cirka 43–45 SEK per aktie.
     • Nyteckning i Bolaget om 2,5 miljoner USD till en teckningskurs om 35,16 SEK per aktie.
     •  Efter Tillträdet kommer Bolaget att vara väl finansierat genom 5 miljoner USD från de Nya Aktierna och MOB-015 Lånet samt en del av likviden.

Motiv för transaktionen 

 •  Realiserar betydande värde för OTC-verksamheten: Det Kontanta vederlaget om 155 miljoner USD (motsvarande 1 431 miljoner SEK) möjliggör för aktieägarna att åtnjuta de betydande värden som Bolaget under de senaste fem åren skapat genom utveckling av OTC-verksamheten. Under 2018 omsatte OTC-verksamheten 434 miljoner SEK. Transaktionen innebär en multipel om 3,3x omsättningen och 11,6x EBITDA för affärsverksamheten (14,1x EBITDA för hela Moberg Pharma).
 •  Tillför fortsatt finansiering av MOB-015 till en attraktiv värdering: Bolaget kommer att erhålla 5 miljoner USD (motsvarande 46 miljoner SEK) till stöd för den pågående utvecklingen av MOB-015. I detta inkluderas 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK) som erhålls genom nyemitterade aktier av serie B till en teckningskurs om 35,16 SEK per aktie, vilket innebär en värdering av MOB-015 om cirka 630 miljoner SEK (motsvarande 70 miljoner USD).
 •  Erbjuder aktieägarna betydande likvida medel på kort sikt och bevarar framtida möjligheter: Transaktionen möjliggör för Bolaget att både återbetala Obligationerna och dela ut betydande likvid till aktieägarna. Därutöver kommer Bolaget och dess ledning fokusera på utveckling och kommersialisering av pipeline, med fokus på MOB-015-programmet. Aktieägarna kommer att fortsätta gynnas av framtida värde som skapas genom MOB-015-programmet.

Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma, tillägger:

”Denna transaktion genererar ett exceptionellt värde för OTC-verksamheten samt bekräftar den betydande potentialen i MOB-015. Likviden från transaktionen möjliggör en utdelning till våra aktieägare samtidigt som möjligheter till framtida värdeutveckling bevaras. Jag vill tacka hela vårt team för deras utmärkta arbete. Under de senaste åren har vi förvärvat, byggt och skapat värdefulla tillgångar för bolaget, och dessa ansträngningar återspeglas i den här transaktionen.”

Rekommendation
Transaktionen är bl.a. villkorad av bolagsstämmans godkännande. Mot den bakgrund som ges i detta pressmeddelande anser Bolagets styrelse att villkoren för transaktionen är rättvisa och rimliga och i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse. Följaktligen rekommenderar styrelsen enhälligt att den Extra bolagsstämman godkänner transaktionen genom att rösta för de förslag till beslut som ingår i kallelsen till den Extra bolagsstämman. Styrelsens rekommendation stöds av en omsorgsfullt utförd auktions­process som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Sawaya Partners LLC, med målsättning att ge Bolaget och aktieägarna det bästa möjliga resultatet i fråga om värde och transaktionssäkerhet, där flera transaktionsförslag och erbjudanden från externa parter utvärderades, och där denna transaktion också jämfördes med liknande transaktioner, varav denna transaktion av styrelsen bedömdes erbjuda aktieägarna det bästa värdet och den högsta nivån av transaktionssäkerhet. Följaktligen har styrelsen, baserat på denna process, bedömt att den föreliggande transaktionen är rättvis och rimlig och i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Thomas Eklund, styrelseordförande i Moberg Pharma, tillägger:

“Efter en grundlig process är styrelsen övertygad om att den föreslagna transaktionen är den mest attraktiva för aktieägarna sett till de värden den medför; en hög ersättning för OTC-verksamheten, nya ägare som är specialiserade inom läkemedelsområdet och investerar i bolaget till en god värdering samt möjligheten för bolaget att återbetala utestående lån. Aktieägare gynnas av att erhålla en betydande utdelning samtidigt som framtida möjligheter med MOB-015-programmet bevaras.”

Användning av det Kontanta vederlaget för återbetalning av Obligationer och OTC-utdelning
Bolaget avser att använda den ökade likviditeten efter Tillträdet och erhållandet av det Kontanta vederlaget till att till fullo återbetala Obligationerna samt utbetala OTC-utdelningen till sina aktieägare. Information om den planerade återbetalningen av Obligationerna förväntas offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande och skickas per brev till obligationsinnehavarna omkring datumet för Tillträdet.

Utbetalning av OTC-utdelningen förutsätter att Bolaget har fastställt årsredovisningen för innevarande räkenskapsår för att Bolaget ska kunna uppvisa tillräckliga utdelningsbara medel. I syfte att kunna genomföra OTC-utdelningen under 2019 planerar Bolaget att förkorta det innevarande räkenskapsåret till perioden 1 januari – 30 juni 2019. Beslutet att lägga om Bolagets räkenskapsår förväntas att fattas vid den Extra bolagsstämman. Vidare kommer utbetalningen av OTC-utdelningen att vara föremål för beslut på årsstämma för det förkortade räkenskapsåret 1 januari–30 juni 2019. Av dessa skäl, och enligt Bolagets nuvarande bedömning, förväntas genomförandet av OTC-utdelningen ske i slutet av oktober 2019. Enligt Bolagets nuvarande bedömning förväntas OTC-utdelningen att uppgå till cirka 43–45 SEK per stamaktie i Bolaget. Det faktiska och slutliga beloppet av OTC-utdelningen kan dock komma att ändras och är beroende av flera olika faktorer, såsom transaktionskostnader, erhållandet av förväntade milstolpsbetalningar, förväntande investeringar i forskning och utveckling, affärsutveckling och administrativa kostnader för att slutföra utvecklingsprogrammet för MOB-015, valutakursförändringar samt andra faktorer som påverkar Bolagets finansiella situation vid den faktiska tidpunkten för utbetalningen av OTC-utdelningen. Det slutliga beloppet av OTC-utdelningen kommer att offentliggöras av Bolaget senast i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman för det förkortade räkenskapsåret.

I enlighet med parternas överenskommelse kommer Köparen att exkluderas från OTC-utdelningen. Av denna anledning utgör de Nya Aktierna ett eget aktieslag (aktier av serie B) i Bolaget vilka inte kommer att vara berättigade till OTC-utdelningen. De Nya Aktierna kan omvandlas till stamaktier i Bolaget efter genomförandet av OTC-utdelningen.

Finansiering erhållen för MOB-015-pipeline-programmet
Förutsatt att Tillträde sker ska Köparen teckna sig och betala för de Nya Aktierna och teckna sig för Teckningsoptionerna och tillhandahålla MOB-015 Lånet till Bolaget.

Det totala teckningsbeloppet för de Nya Aktierna kommer att uppgå till 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK), motsvarande cirka 3,6 % av alla aktier i Bolaget och innebärande en värdering av Bolagets MOB-015-verksamhet om 35,16 SEK per aktie och ett totalt värde av MOB-015-verksamheten om cirka 630 miljoner SEK (motsvarande 70 miljoner USD).

MOB-015 Lånet uppgår till 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK) och kommer att ställas ut till Bolaget omedelbart efter Tillträdet. Lånebeloppen ska användas av Bolaget till att finansiera MOB-015-pipeline-programmet. MOB-015 Lånet kommer att löpa med så kallad PIK-ränta med 3 månader LIBOR + 5,50 % och förfalla till betalning den 31 mars 2023. Om Bolaget, innan den 31 mars 2023, erhåller milstolpsbetalningar, royaltyer eller andra liknande ersättningar från samarbetspartners som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande 10 miljoner USD (motsvarande 92 miljoner SEK), plus eventuella ytterligare belopp som erhålls under redan ingångna partneravtal (för undvikande av tvivel, exklusive erhållna betalningar för att täcka avgifter, utgifter och andra kostnader), ska Bolaget använda sådana överskjutande medel till att, helt eller delvis, återbetala MOB-015 Lånet.

Det nominella beloppet av MOB-015 Lånet får sättas ned genom kvittning mot teckningskursen om Köparen väljer att utnyttja Teckningsoptionerna för att teckna stamaktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag, dvs. Köparen kommer inte att erlägga någon betalning i samband med emissionen och tilldelningen av Teckningsoptionerna. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 35,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna får dock inte utnyttjas innan OTC-utdelningen ägt rum.

Köparen ska teckna sig för det antal Nya Aktier, till en teckningskurs om 35,16 SEK per aktie, som kan emitteras för ett sammanlagt teckningsbelopp om 2,5 miljoner USD genom tillämpning av den valutakurs som rapporteras av Bloomberg en bankdag före Tillträdet. Med tillämpning av valutakursen rapporterad per den 8 februari 2019 (9,27) skulle antalet aktier och röster i Bolaget vid Tillträdet därmed öka med 656 286 från 17 440 762 till 18 097 048 aktier och röster.[1] Detta skulle innebära en utspädning om cirka 3,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Om samtliga 659 421 Teckningsoptioner utnyttjas kan ytterligare 659 421 aktier komma att emitteras, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 3,5 procent, innebärande en total utspädning om 7,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Transaktionens övergripande finansiella effekter för Moberg Pharma
Transaktionen kommer att inbringa en bruttolikvid om 155 miljoner USD (motsvarande 1 431 miljoner SEK) för OTC-verksamheten och en reavinst[2] om cirka 500 miljoner SEK. Köparens åtagande att teckna sig för nyemitterade aktier av serie B i Bolaget kommer att generera 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK) och MOB-015 Lånet kommer att generera 2,5 miljoner USD (motsvarande 23 miljoner SEK). Dessa medel kommer att användas för MOB-015.  

Bolaget avser att använda del av det Kontanta vederlaget till att återbetala sitt utestående obligationslån om 600 miljoner SEK. Bolaget avser att använda resterande del av det Kontanta vederlaget, efter avdrag för Bolagets transaktionskostnader och likvida medel för utvecklingen av MOB-015, till att göra en utbetalning till sina aktieägare.[3]  

Efter transaktionen kommer Moberg Pharmas verksamhet att ändras från produktförsäljning till att fokusera på MOB-015. Verksamheten kommer att bedrivas med en organisation inriktad på forskning och utveckling, regulatoriska frågor samt affärsutveckling. Bolagets tillgångar efter transaktionen kommer huvudsakligen bestå av balanserade forsknings- och utvecklingstillgångar, medan tillgångsslagen datasystem, goodwill, förvärvade produkträttigheter och varulager avyttras i samband med transaktionen. Kundfordringar och andra fordringar kommer att minska väsentligt samtidigt som Bolagets belåning kommer att minska betydligt då Obligationerna återbetalas. Bolagets tillgångar kommer även att bestå av likvida medel från avyttringen av OTC-verksamheten, från nyemissionen till Köparen samt från MOB-015 Lånet.

Vad gäller Bolagets intäktsströmmar efter transaktionen kommer intäkterna från produktförsäljningen att utgå, och intäkterna kommer initialt utgöras av milstolpsbetalningar, royalties eller andra liknande ersättningar från befintliga och nya licenspartners. Bolagets kostnader efter transaktionen kommer främst att bestå av forskning och utvecklings-, affärsutvecklings- och administrationskostnader. 

Detaljerad information om de finansiella effekterna av transaktionen, inklusive viss finansiell information för 2018 upprättat på proforma-basis, kommer att ingå i den informationshandling som Bolaget avser offentliggöra i god tid före Bolagsstämman. 

Indikativ översiktlig tidplan för transaktionen

12 februari 2019 Offentliggörande av transaktionen
15 februari 2019 Kallelse till Extra bolagsstämma (Kallelse offentliggörs den 13 februari 2019)
15 mars 2019 Extra bolagsstämma
Slutet av mars 2019 Tillträde innefattande att Köparen (i) erlägger det Kontanta vederlaget, (ii) tillhandahåller MOB-015 Lånet och (iii) tecknar sig för Nya Aktier och Teckningsoptioner
Underrättelse om återbetalning av Obligationer
Slutet av april 2019 Återbetalning av Obligationer
30 juni 2019 Sista dagen i det förkortade räkenskapsåret
Slutet av september 2019 Årsstämma för det förkortade räkenskapsåret med beslut om bl.a. utbetalning av OTC-utdelningen till aktieägarna
Slutet av oktober 2019 Utbetalning av OTC-utdelningen till aktieägarna

Den 12 februari 2019 klockan 09.00 (CET) inbjuds investerare, analytiker och journalister härmed att delta vid ett informationsmöte med Bolagets ledning på Gernandt & Danielsson kontor för att ta del av ytterligare detaljer om transaktionen. Det går även bra för deltagare att ringa in till mötet.

För att närvara vid mötet, vänligen besök nedanstående adress innan mötet börjar:

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Hamngatan 2
111 47 Stockholm

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE +46 8 566 427 03
US: +1 646 722 49 57

Den 12 februari klockan 15.00 (CET) kommer Moberg Pharmas VD Peter Wolpert att presentera bokslutskommunikén för 2018 och transaktionen vid en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 53
US: +1 646 722 49 57

Rådgivare till Moberg Pharma
Sawaya Partners har anlitats som finansiell rådgivare avseende transaktionen. Hansen Law har anlitats som legal rådgivare avseende avyttringen av OTC-verksamheten och Gernandt & Danielsson har anlitats som legal rådgivare avseende finansieringen av MOB-015, publika och bolagsrättsliga aspekter av transaktionen och återbetalningen av Obligationerna.

Rådgivare till Köparen
Sidley Austin LLP och Roschier har anlitats som legala rådgivare till Köparen i förhållande till förvärvet av OTC-verksamheten och investeringen i Moberg Pharma och finansieringen av MOB-015

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2019 klockan 01:00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om RoundTable Healthcare Partners
RoundTable Healthcare Partners, baserat i Lake Forest, Illinois, USA, är ett verksamhetsfokuserat privat equity-bolag som uteslutande fokuserar på vårdbranschen. RoundTable samarbetar med bolag som kan dra nytta av dess omfattande branschrelationer och som har verksamhets- och transaktionsexpertis. RoundTable har uppnått en framgångsrik historik av att arbeta tillsammans med ägare/grundare, familjeföretag, ledningsgrupper, entreprenörer och partners som delar en vision och tror på den värdeskapande potentialen i sin samarbetsmodell. RoundTable har investeringsåtaganden uppgående till 2,75 miljarder USD, inklusive fyra equity funds uppgående till 2,15 miljarder USD och tre subordinated debt funds uppgående till 600 miljoner USD. För ytterligare information om RoundTable Healthcare Partners, se www.roundtablehp.com.

Om Signet Healthcare Partners
Signet Healthcare Partners är en etablerad investerare av tillväxtkapital i innovativa vårdbolag. Signet investerar i vårdbolag som befinner sig i den kommersiella fasen och som genererar intäkter eller förbereder sig inför kommersiell lansering. Firmans fokus har primärt varit på läkemedelssektorn och medicintekniska företag. Signet har en disciplinerad, men ändå flexibel, investeringsstrategi. Signet är en aktiv investerare som samarbetar nära med sina bolag i syfte att bygga deras värde, bland annat genom att underlätta aktiviteter mellan portföljbolagen. Signet har, under sin 18-åriga historia, utvecklat ett starkt varumärke och en historik av framgångsrika investeringar. Signet har etablerat fyra fonder med totala investeringsåtaganden uppgående till över 400 miljoner USD och har investerat i mer än 45 länder. För ytterligare information, se www.signethealthcarepartners.com.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar cirka 10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Moberg Pharma bedömer att den årliga globala försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250–500 MUSD.

MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som tagits fram av Moberg Pharma och bygger på företagets ledande receptfria nagelsvampsbehandling Kerasal Nail®/Emtrix®. Terbinafin är för närvarande den mest använda tablettbehandlingen mot nagelsvamp, men medför risker såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräckligt med aktiv substans genom nageln.

Moberg Pharmas prekliniska och kliniska data bekräftar att MOB-015 levererar höga mikrogramnivåer av terbinafin till nageln och till nagelbädden. I en tidigare klinisk fas 2-studie observerades mykologisk läkning hos 54 % av patienterna och avsevärd frisk nageltillväxt hos de patienter som slutförde behandlingen. Resultaten är anmärkningsvärda då majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60 % av nagelytan drabbad av infektionen. Plasmanivåer av terbinafin efter MOB-015 behandling var väsentligt lägre än vid tablettbehandling, vilket minskar risken för leverskada och andra systemiska biverkningar förknippade med tablettbehandling.

MOB-015 utvärderas för närvarande över 52 veckor i två randomiserade och kontrollerade fas 3-multicenterstudier. Det primära effektmåttet i båda studierna är andelen patienter som uppnår fullständig läkning av den utvalda stortånageln. Totalt förväntas cirka 750 - 800 patienter ingå i de två studierna i Nordamerika och Europa.

Om BUPI och oral mukosit
BUPI är avsett för smärtlindring vid inflammation och sårbildning i munnens slemhinnor (oral mukosit eller OM), som utgör en allvarlig komplikation vid cancerbehandling. OM drabbar cirka 400 000 patienter årligen i USA och kan försvåra genomförandet av cancerbehandling samt orsaka betydande vårdinsatser och kostnader. BUPI är en innovativ patenterad formulering av den beprövade substansen bupivakain, i form av en sugtablett, för behandling av smärta i munhålan. I januari 2016 redovisade Moberg Pharma positiva resultat från en fas 2-studie där BUPI utvärderades för cancerpatienter med oral mukosit. Baserat på extern analys bedömer Moberg Pharma att den årliga försäljningspotentialen för BUPI uppgår till 100–200 MUSD, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation. Planering av regulatoriska program och diskussioner med samarbetspartner pågår.


[1] Exklusive egna aktier som innehas av Bolaget.

[2] Denna reavinst förväntas ej vara föremål för beskattning.

[3] Utbetalningen kan komma att innefatta formenlig vinstutdelning, uppdelning av aktier samt inlösen av uppdelade aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande bolagshändelser.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, USA: +1 908 432 2203, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 30 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix®Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera

Citat

Denna transaktion genererar ett exceptionellt värde för OTC-verksamheten samt bekräftar den betydande potentialen i MOB-015. Likviden från transaktionen möjliggör en utdelning till våra aktieägare samtidigt som möjligheter till framtida värdeutveckling bevaras. Jag vill tacka hela vårt team för deras utmärkta arbete. Under de senaste åren har vi förvärvat, byggt och skapat värdefulla tillgångar för bolaget, och dessa ansträngningar återspeglas i den här transaktionen
Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
Efter en grundlig process är styrelsen övertygad om att den föreslagna transaktionen är den mest attraktiva för aktieägarna sett till de värden den medför; en hög ersättning för OTC-verksamheten, nya ägare som är specialiserade inom läkemedelsområdet och investerar i bolaget till en god värdering samt möjligheten för bolaget att återbetala utestående lån. Aktieägare gynnas av att erhålla en betydande utdelning samtidigt som framtida möjligheter med MOB-015-programmet bevaras
Thomas Eklund, Styrelseordförande Moberg Pharma