Moberg Pharmas valberedning utsedd

Report this content

STOCKHOLM, den 8 november 2018. I enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2018, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av:

  •  Thomas Eklund, styrelseordförande
  •  Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  •  Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding
  •  Anders Lundmark

Valberedningen representerar tillsammans 25,27 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 28 september 2018.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman 2019 hålls i Stockholm den 15 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 december 2018.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 08.30 (CET) den 8 november 2018.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 707 35 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är att snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 30 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Dermoplast®, New Skin®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera