Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden

Report this content

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

Extra bolagsstämma den 28 april 2020 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2020 – om att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av högst 370 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av Caktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 370 000 C-aktier till Nordea Bank. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under tiden 1 maj – 31 augusti 2020, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,10 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under tiden 1 maj – 31 augusti 2020.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande 184 746 egna stamaktier. Efter att återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer antalet innehavda stamaktier att uppgå till 554 746.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 16:30 (CET) den 19 maj 2020.  

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800 patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu tillgängliga och data från den europeiska studien väntas i slutet av andra kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar: