Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Karin Hårding

  Pressansvarig


  08-718 81 65
  070-431 79 12
  http://www.nacka.se
 • Helene Andersson

  Pressansvarig


  08-7189234
  070-4319234
  http://www.nacka.se
 • Länkar

  Citat

  Fler och fler tillbringar mer tid hemma som en följd av pandemin. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter för barn och unga som dessutom är kostnadsfria och smittsäkra. Jag hoppas att många föreningar och organisationer söker medel från oss så vi kan presentera ett brett utbud av aktiviteter som tilltalar många unga i hela Nacka.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Årets mätning betyder att Nacka får bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare. Det är en tydligt erkännande för att Nacka kommun gör saker som företagen är uppskattar. Det är en styrka att myndighetsservicen är prioriterad i kommunen och att högsta ledningen tar frågorna på allvar med ett ständigt fokus på en levande dialog och diskussion om vad vi kan göra bättre. Det har gett effekt.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Många företag i restaurangbranschen har varit extremt utsatta under pandemin, och det är viktigt att vi som myndighet har förståelse för deras utmaningar. Det är ovanligt för en kommun att komma upp i så högt nöjdhetvärde som indexvärdet 96 för serveringstillstånd. Jag ser detta som ett kvitto på att branschen har förtroende för oss och vår verksamhet. Vi utgår från förhållningssättet att vi är en serviceorganisation, att vara lättillgängliga både digitalt och för våra handläggare med en löpande dialog med våra företag.
  Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör
  Barn är en prioriterad målgrupp på Nackas folkbibliotek. Vi vill att våra bibliotek ska främja språkutveckling, öka kunskap och väcka läslust och nyfikenhet hos barn och ungdomar. Det är också roligt att vi kan erbjuda bra digitala alternativ för barn i dessa pandemitider, och jag hoppas det kan leda till att fler barn blir inspirerade att läsa mer.
  Lilit Nersesyan, utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten på Nacka kommun
  Jag är oerhört stolt över det här resultatet. Nackas ekonomi är stark, tack vare ett långsiktigt ansvarstagande där vi har bantat administrationen, jobbat stenhårt för att fler hushåll ska klara sin egen försörjning utan socialbidrag och effektiviserat flyktingmottagandet. Överskotten kommer att användas för att stärka Nacka långsiktigt och bland annat placeras i fyra nya framtidsfonder.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Både medborgare och kulturaktörer har länge påtalat behovet av fler utrymmen för konst och kultur i Dieselverkstaden. Därför är det glädjande att en enhällig kommunstyrelse har fattat ett beslut som kommer få mycket positiva effekter för kulturverksamheter och aktiviteter här. Min förhoppning är att ännu fler, inte minst barn och unga, kommer att besöka kulturhus och bibliotek nu när kulturen kan utvecklas och lokalerna användas på ett mer effektivt sätt.
  Richard Wendt (M), ordförande i kulturnämnden
  Det är mycket roligt att se gensvaret från föreningar och organisationer för att medverka i 50-årsfirandet. Jag är imponerad av påhittigheten att hitta spännande och coronavänliga alternativ för att sätta Nacka och Nackaborna i fokus.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Nu är ytterligare ett steg taget för att utöka naturreservaten i Nacka. Äntligen kan vi skydda och värna Rensättra som ett naturreservat. De höga naturvärdena är viktiga att bevara för framtida generationer, och nu finns det också fler möjligheter till friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation för Nackaborna och andra besökare.
  Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden
  Nu kan vi slå ytterligare ett slag för ett brett fritidsutbud i Nacka, som grundar sig på ungas behov och skiftande förutsättningar. Grunden för fritidsgårdsverksamheten är att alla ungdomar har rätt till en god fritid präglad av delaktighet och inflytande med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Jag vill särskilt hälsa Fryshuset välkomna till Nacka, det är så roligt att de idag kan påbörja sitt uppdrag för kommunen.
  Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i fritidsnämnden (L)
  Lilla Nucha har en form som på olika sätt påverkar betraktaren och låter den egna fantasin stimuleras. Med sina mjuka former och släta yta, i färger som återspeglar Nackas berggrund, kan den föreställa ett litet djur, ett berg eller en slät sten vid vattnet. Nackas egna betongsugga leker med ytterligheterna, den är stabil men svävande, hård men mjuk, matematisk och organisk. Lilla Nucha har en form som kommer att kunna följa Nackas utveckling över tid och återspegla Nackas karaktärsdrag.
  Juryns motivering
  Nacka kommun har ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. Under 2020 bildandes hela 1000 nya företag i Nacka, något som jag är väldigt stolt över. Vi vill göra det bästa för att stötta våra viktiga företag nu när vi är mitt uppe i en brinnande coronakris. Min förhoppning är att vi på årets företagarträff kan skapa framtidstro och ge inspiration till näringslivet i Nacka.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Nacka Företagarträff är unik i sitt slag och har alltid varit ett utmärkt tillfälle att träffa inspirerande företagare. Nacka har ett aktivt näringsliv och det är viktigt för oss att fortsätta vara i det här nätverket även om det för tillfället är digitalt. Tillsammans bygger vi ett ännu starkare Sverige.
  Günther Mårder, VD för Företagarna
  Nackas goda resultat visar att vi kommit långt mot målet om maximalt värde för skattepengarna för Nackaborna. Grundskolan och äldreomsorgen har både hög kvalitet och är kostnadseffektiva jämfört med andra kommuner. Denna rapport med mätning av effektivitet ger oss bättre förutsättningar att kunna utveckla och rusta Nacka ännu starkare för framtiden.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Vi har arbetat aktivt och uthålligt under många år för att utveckla och förbättra utbildningsverksamheterna och omsorgen, något som ger resultat. Jag är stolt och glad att vi kan erbjuda våra unga och äldre så bra verksamhet.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör
  Årets undersökning visar bättre resultat än på många år och är bland de bästa i landet. Det är jag väldigt glad och stolt över. Särskilt roligt är att Nackaborna är mer nöjda med fritidsmöjligheterna och att förskolorna och skolorna får toppbetyg. Vi vill ju att Nacka ska erbjuda riktigt bra uppväxtvillkor för barnfamiljer, så uppenbarligen är vi på rätt väg.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Det här är ett sätt för oss för oss som kommun att testa att jobba med verklighetsnära innovation som kan utföras i våra verksamheter. För att fler ska kunna göra det så har vi gjort en handbok som alla kan ta del av. Den ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration till andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisningen.
  Hanna Elving, projektledare Nacka kommun
  Arbetsgivare vill anställa lärare och förskollärare med digital kompetens, och det finns ett stort behov av att kunna erbjuda den här typen av delar i lärarutbildningen. Det här är en väg att på ett konkret sätt att få lärarstudenter nyfikna och kritiskt inställda på hur de kan använda digitala läromedel tillsammans med studenter.
  Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
  På mindre än två år har vi gått från två procent digitala bygglovsansökningar till att vi under hela 2020 fick in 98 procent av alla ansökningar digitalt. Det är ett fantastiskt resultat som kommer att spara mycket tid och pengar, både för kommunen och för Nackabor som vill bygga.
  Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör
  Tack vare den nya e-tjänsten kan vi arbeta mycket effektivare och inte fastna i onödig administration. Handläggningstiden för en bygglovsansökan har kunnat kortas ner väsentligt sedan den infördes i januari 2019. Mina varmaste gratulationer till Ali Nabi som har varit en viktig kugge i vårt utvecklingsarbete.
  Maria Melcher, enhetschef på bygglovsenheten
  Jag är så stolt över priset, det känns som ett riktigt bra kvitto på allt arbete som vi har lagt ner. Nu är jag verkligen peppad för att arbeta vidare för att göra de här tjänsterna ännu bättre och utveckla den digitala framtiden för våra medborgare och företagare i Nacka kommun.
  Ali Nabi, utvecklingsledare på bygglovsenheten
  Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen i Centrala Nacka. Det känns bra att kunna erbjuda Nackaborna ett stort antal lägenheter inom en snar framtid. De kommer vara ett bra komplement till bostadsutbudet i Nacka och är dessutom mycket efterfrågat av Nackaborna.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör
  För femte året i rad delar Nacka kommun ut sitt miljöpris till privatpersoner, företag, kommunala verksamheter och organisationer. Vi vill på det sättet stödja och premiera särskilda initiativ för klimat och miljö, samt premiera särskilda insatser för miljön. Jag vill gratulera årets pristagare och rikta ett stort tack till dem för deras imponerande arbete.
  Hans Peters (C), ordförande i miljöutskottet
  En väldigt välkommen dom för både oss, barnen, folkhälsan och idrottsrörelsen. Det är ett tydligt klargörande från mark- och miljööverdomstolen att det finns ett starkt allmänintresse av idrottsverksamhet i närheten av där folk bor. Domstolen konstaterar, i likhet med oss, att det inte är försvarbart med bullervallar eller bullerskärmar runt Boovallen. Däremot vidtar vi andra rimliga försiktighetsmått för att begränsa störningar för grannarna, till exempel hur sent man får spela på kvällarna. Det är också en seger att domstolen går helt på vår linje när vi argumenterat för att barns idrottande inte är att jämställa med industribuller.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Domen är mycket glädjande. Vi har äntligen fått gehör för att ljud från idrotts- och lekaktiviteter inte går att jämställas med buller från industrier. Boovallen är en anläggning där många, framför allt barn och ungdomar, utövar idrott. Det hade varit förödande för både folkhälsa som barn och unga att minska möjligheten att utöva idrott nära hemmet. 
  Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden
  Jag vill gratulera årets stipendiater som har lyckats inspirera och skapa förståelse och engagemang genom kreativa och nytänkande lösningar. Kulturen är en omistlig kraft i vårt samhälle och jag är glad och stolt över att kulturnämnden i år kan lyfta fram NAV:Scen och Svenska Lif:Compagniet.
  Richard Wendt (M), ordförande i kulturnämnden
  Föreningslivet är en viktig del i barn och ungas utveckling, och mottagarna till årets utmärkelser inspirerar och är goda föredömen för andra. De har hittat olika sätt för att skapa glädje, gemenskap och engagemang inom sina verksamheter. Jag vill ge dem mina varmaste gratulationer.
  Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden
  Det här samarbetet ger oss möjlighet att få en än mer effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning. Att vi dessutom kan inspireras och dra lärdom av varandras arbete bådar gott inför framtiden. Jag ser gärna att vi fortsätter utveckla samarbeten av det här slaget, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka
  Genom avtalet kan vi ge en bättre service till våra medborgare och utnyttjar våra gemensamma resurser effektivare. Den här sortens samarbete, där fokuset är på vårt uppdrag till medborgaren, hoppas jag vi kommer se mer av framöver.
  Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö
  Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Värmdö kommun och ge en bättre service till kommuninnevånarna. Vi får en bättre resursfördelning och kan stötta varandra när det är ett stort inflöde av ärenden. Dessutom blir vi effektivare och kan samverka kring olika frågor.
  Karolina Stenström, chef för lantmäterienheten i Nacka
  Ordning och reda i ekonomin är avgörande för att vi ska kunna leverera bra service till låga kostnader för Nackaborna, och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Med den här grunden kan vi tryggt och balanserat fortsätta utveckla Nacka.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Vi har en mycket stark och stabil verksamhet i grunden med en ekonomi i balans. Betyget från rankingen ger oss lägre räntor, och låga räntor ger ännu mer pengar över för att fortsätta utveckla våra verksamheter.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka
  Jag är väldigt glad över de fantastiska resultaten i Nackas skolor. En utbildning av hög kvalité är det bästa vi kan ge barn och unga för framtiden.
  Monica Brohede Tellström, ordförande i utbildningsnämnden (L)
  Jag är glad över att få välkomna Victor Kilén till Nacka. Han kommer att tillföra ny energi i vårt arbete för att göra Nacka till den mest attraktiva kommunen att bo och verka i. Huvuduppdraget som stadsdirektör är att ge Nackaborna maximalt värde för skattepengarna och fortsätta en stark och balanserad tillväxt i takt med både Nackaborna och miljön, och jag är övertygad om att Victor har de rätta egenskaperna för det arbetet.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Nacka är en utvecklingskommun i framkant med stadsutveckling i fokus. För mig som har ett brinnande intresse för samhällsutveckling och innovativa lösningar känns Nacka som det naturliga steget. Ambitionen att vara bäst på att vara kommun är i sammanhanget väldigt passande. Jag ser fram emot att verka för att förbättra och utveckla verksamheter och resultat.
  Victor Kilén
  Det här är ett beslut som gynnar ungdomarna i Nacka. Genom att konkurrensutsätta verksamheterna kommer vi att få fritidsgårdar med ett brett utbud och med hög kvalitet, som drivs av aktörer med stora ambitioner till nytänkande och innovation.
  Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i fritidsnämnden (L)
  Det har varit ett stort intresse för upphandlingen av driften av fritidsgårdarna, hela 34 anbud har lämnats in vilket är mycket roligt. Det har varit en lång och noggrann process där vi har sett till kvaliteten i de inkomna anbuden, från organisation och öppettider till möjligheten till att hitta nya vägar för att nå ungdomarna i Nacka.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Jörn Karlsson har en gedigen erfarenhet av ekonomi- och finansområdet. Med honom som ekonomi- och finansdirektör får Nacka kommun en drivande ledare som har det som krävs för att utveckla ekonomiprocessen för framtiden. Jag vill hälsa honom varmt välkommen till Nacka.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun
  Reningen av Järlasjön i somras var väldigt framgångsrik och nu går vi vidare med Sicklasjön. Många flyttar till Nacka på grund av närheten till natur och vatten och då ska vi se till att sjöarna är rena, attraktiva och tillgängliga. Satsningar av det här slaget är av stor vikt nu när Nacka växer.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  När vi får bort fosforn minskar mängden alger. Dessutom kommer siktdjupet att öka och ekosystemet i sjön förbättras.
  Birgitta Held Paulie, miljöstrateg på Nacka kommun
  Nacka har många sjöar och en del av dem har inte så bra vattenkvalitet. Vi kommer att fortsätta att rena våra sjöar som också är en del av de åtgärder vi ska göra enligt kommunens miljöprogram.
  Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsens miljöutskott
  Nacka kommun värnar om sina företagare och önskar givetvis att de ska växa och generera tillväxt och arbetstillfällen. Tillväxten är en förutsättning för att vi ska kunna ta klimatinitiativ, det är bara välmående och framgångsrika företag som kan satsa på klimatet. Kan kommunen bidra till att öka utväxlingen genom ett nätverk kring dessa frågor så vill vi gärna stå till förfogande och bidra med det vi kan bidra med.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Idag gick starten på en gemensam resa tillsammans med Nackas företagare. Det är många företag och branscher som är representerade till första mötet och vi hoppas på att än fler företag ansluter sig. Ingen enskild aktör kan göra allt men tillsammans kan vi ta märkbara klimatkliv för att minimera vår påverkan på klimatet.
  Per Enarsson, miljöchef i Nacka
  Innovationsveckan är ett viktigt initiativ som kommer att växa i betydelse. Det här är ett bra forum för att lyfta fram vad Sverige är bra på och vad vi kan bli bättre på. Kommuner kommer att behöva dela med sig av sina kunskaper men också inspireras av goda exempel. Jag hoppas kunna nätverka och kunna visa upp Swedish Edtest under innovationsveckan, men också få med mig nya inspel för att utveckla projektet än mer. 
  Hanna Elving, huvudprojektledare för Swedish Edtest på Nacka kommun
  Det är väldigt bra att fler elever kommer in på sitt förstahandsval. Att själv få bestämma vilken skola och vilken utbildning man helst vill gå ger bättre förutsättningar för unga att få bra betyg och att fullfölja utbildningen. Det är också roligare att gå på en skola man valt själv. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom avgörande för ungas etablering på arbetsmarknaden.
  Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
  Vårt mål är att alla barn och elever ska utvecklas maximalt här i Nacka, så det här resultatet är verkligen en fröjd att se. Dessutom är skillnaden mellan olika skolor minimala, vilket visar på en hög kvalitet på undervisningen oavsett kommunal skola eller fristående skola. Ett stort tack till våra elever för deras stenhårda arbete för att få bättre resultat, och ett varmt tack till våra skickliga lärare och skolledare som trots en väldigt annorlunda vår har skapat förutsättningar för att vi ska bibehålla en positiv trend.
  Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
  Nacka utvecklas med stark framtidstro. I Centrala Nacka finns en fantastisk potential och förutsättningar utöver det vanliga med närhet till natur och vatten, skolor i toppklass och med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners skapa en stadsdel med egen själ och identitet, som både nuvarande och blivande Nackabor kan trivas i och vara stolta över.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).
  I våras var läget mycket ansträngt med ett intensivt arbete för att minska smittspridningen, och det är klart att det har belastat kommunens ekonomi. Vi var tidigt ute med offensiva satsningar som att skyndsamt köpa in skyddsutrustning och att initiera provtagning för personal. Redan i april startade vi utbildningar för vård- och omsorgspersonal för att förhindra smittspridning, något som vi har fått mycket positiv respons på.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Nu börjar det verkligen hända mer i Centrala Nacka. Med Botryggs tillträde är vi igång med den första etappen om 600 lägenheter i ett område i stark utveckling. Tillsammans med Botrygg, Sveafastigheter och Storstaden har vi de bästa förutsättningarna att skapa en unik stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör
  Nacka är en attraktiv kommun som många vill bygga och bo i. Det är roligt att det byggs mycket när utvecklingen är genomtänkt och långsiktigt hållbar.  Det här projektet bidrar till att lyfta Orminge. Aros bostad har lyckats att integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i samma projekt för att skapa en plats där folk trivs och mår bra. Mina varmaste gratulationer till dem.
  Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)
  Jag är mycket glad för att Naturvårdsverket bekräftar och stödjer vårt arbete för att förbättra Järlasjöns vatten för Nackaborna. Pengarna kommer att användas till två av våra mest prioriterade dagvattenprojekt. Det här visar att vi gör rätt saker i rätt tid.
  Agata Wehlin, dagvattenspecialist