OrganoClick AB publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2016

OrganoClick har under året haft en fortsatt god försäljningstillväxt om 28 % till en nettoomsättning om 38,8 miljoner kr. Tillväxten har varit särskilt stark inom affärsområdet Funktionellt trä som stod för 38,5 miljoner kr av faktureringen. december slutförde vi vårt första förvärv av bolaget Biokleen Miljökemi som levererar underhålls- och rengöringsprodukter för utmanande utomhusmiljöer inom hem och villa. Biokleen hade en omsättning om 23,0 miljoner kr verksamhetsåret sept 2015 – aug 2016. OrganoClicks pro-forma försäljning inklusive förvärvade Biokleen ökade därmed till 61,8 miljoner kr verksamhetsåret 2016.

Väsentliga händelser från verksamhetsåret 2016:

  • Total försäljning om 38,8 (30,5) miljoner kr
  • Nettoförsäljning pro-forma inklusive förvärvade Biokleen Miljökemi om 61,8 miljoner kr
  • Rörelseresultat om -29,7 (-20,8) miljoner kr
  • Distributionsavtal för OrganoWoods träskyddssystem i Storbritannien och Irland
  • Leveransavtal tecknat med europeisk ledande tillverkare av kabelstrumpor
  • Förhandsvisning av Nyarps begravningskista tillverkad i OrganoComp®
  • Förvärv slutfört av Biokleen Miljökemi som verksamhetsåret 2015/2016 hade en omsättning om 23,0 miljoner kr

Den kompletta årsredovisningen finns bifogad i denna press-release och är publicerad på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns en mer detaljerad beskrivning av verksamhetsåret, bolaget, verksamhet och marknader.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 20:30.

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.