Cimco Marine AB (publ) avser att utöka sitt utestående obligationslån med upp till 26 mnkr

Cimco Marine påbörjar idag processen för att utöka sitt utestående obligationslån med upp till 26 mnkr. Detta följer efter den tidigare framgångsrika emissionen av företagsobligationer om 80 mnkr i februari 2018. Slutliga avkastningsvillkor kommer att offentliggöras under dagen.

Som tidigare kommunicerats arbetar Cimco mot att nå sitt mål att producera minst 25 motorer per vecka under 2018. Styrelsen har tidigare beslutat om en företrädesemission om ca 25,5 mnkr som ska användas för att finansiera bolagets driftskostnader, utvecklingen av BMW-motorn samt för bolagets rörelsekapitalbehov. För att säkerställa att Cimco har tillräcklig likviditet under 2018 har styrelsen beslutat om att utöka bolagets utestående obligationslån med upp till 26 mnkr. Processen kommer att påbörjas idag och de slutliga villkoren kommer att offentliggöras under dagen. Detta följer efter den framgångsrika emissionen av obligationer om 80 mnkr i februari 2018.

Villkoren och en investerarpresentation, inklusive en videointervju med Cimcos VD Andreas Blomdahl, kommer att publiceras på vår hemsida under dagen.

– Jag är glad över att vi fortsätter att ha ett starkt stöd från våra olika intressenter, såväl aktieägare som obligationsinnehavare, i att tillhandahålla den likviditet som krävs för att vi ska kunna nå vårt mål om en ökad produktionstakt. Vi arbetar vidare med att sänka våra kostnader med en målsättning att ha en positiv bruttomarginal under 2019, säger Andreas Blomdahl.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82 

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2018, kl. 07.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Om oss

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marine ABs unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar