• news.cision.com/
  • OXE Marine AB/
  • Cimco Marine AB (publ) erhåller tecknings- och garantiåtaganden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1

Cimco Marine AB (publ) erhåller tecknings- och garantiåtaganden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1

Report this content

I samband med lösenperioden för teckningsoptioner av serie 2019:1 i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”) har Cimco Marine erhållit teckningsåtaganden om cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Därtill har Cimco Marine erhållit garantiåtaganden om 36,5 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Totalt uppgår tecknings- och garantiåtagandena till cirka 50,8 MSEK, motsvarande 100 procent i av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Lösenperioden för teckningsoptionerna löper mellan den 4–17 oktober 2019.

Teckningsåtaganden
Cimco Marine har erhållit teckningsåtaganden avseende nyttjande av teckningsoptioner från ett antal befintliga aktieägare, inklusive bolagets vd, vilka har förbundit sig att nyttja sina respektive totala innehav av teckningsoptioner för teckning av aktier. Dessa teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Ingen ersättning utgår för de ingångna teckningsåtagandena.

Garantiåtaganden
Utöver teckningsåtagandena har Cimco Marine erhållit garantiåtaganden om upp till 36,5 MSEK från befintliga aktieägare och nya investerare (”Garanterna”), motsvarande upp till cirka 72 procent av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Garantiåtagandena innebär att Garanterna förbinder sig att, i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för att Cimco Marine ska erhålla det totala belopp som teckningsoptionerna kunnat inbringa vid fullt nyttjande, dock maximalt till ett värde motsvarande garantibeloppet. Aktiverande av garantiåtagandet är förutsatt styrelsebeslut om en riktad nyemission av aktier motsvarande garantibeloppet till en kurs om 1,50 SEK per aktie. Ett sådant styrelsebeslut kan fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämma den 14 maj 2019 och kommer att fattas efter att nyttjandegraden fastställts och offentliggjorts. För garantiåtaganden erhåller Garanterna en garantiersättning om 5,0 procent av garantibeloppet.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Cimco Marine i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2019:1. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. 08-528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För ytterligare information om Cimco Marine, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, Tel: +44 (0)7711 168 934, e-mail: myron.mahendra@oxe-diesel.com
Anders Berg, ordförande, Tel: +46 70 358 91 55, e-mail: anders.berg@oxe-diesel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 Oktober 2018, kl. 07.30.

Om oss
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar