Cimco Marine AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår ändring av företagsnamn

Report this content

Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2020 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57 i Ängelholm. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets företagsnamn till OXE Marine AB genom ändring av bolagsordningen.

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari kl. 14 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57 i Ängelholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 2 januari 2020, och
  • anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 2 januari 2020. Anmälan kan göras via e-post till cimcoEGM2020@lindahl.se eller per post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Maximilian Hansson Wallenberg, Box 119 11, 404 39 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn samt bör uppges person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear) torsdagen den 2 januari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran om detta till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Lindahl KB på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oxe-diesel.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om ändring av bolagsordningen
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av punkt 1 i bolagsordningen innebärande att Bolagets företagsnamn ändras till ”OXE Marine AB”.

Punkt 1 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

”Bolagets företagsnamn är OXE Marine AB. Bolaget är publikt (publ).

The business name of the company is OXE Marine AB. The company is public (publ).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Metallgatan 17 B i Ängelholm och på Bolagets hemsida senast två veckor innan bolagsstämman, dvs. senast den 26 december 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av bolagsstämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ängelholm i december 2019

Cimco Marine AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Bolagets unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen.