Cimco Marine AB (publ) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen

Report this content

Det slutliga utfallet i Cimco Marine AB:s (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om totalt cirka 154 MSEK, där teckningstiden löpte ut den 3 april 2019 visar att 21 535 380 units, motsvarande cirka 62,6 % av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 1 462 018 units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 4,2 % av emissionen. 10 835 939 units, motsvarande cirka 31,5 % av emissionen, tecknades av garanter. Cimco Marine tillförs genom företrädesemissionen därmed cirka 101,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen tillförs Cimco Marine cirka 101,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Cimco Marine kan därtill komma att tillföras ytterligare cirka 50,75 MSEK om samtliga teckningsoptioner av serie 2019:1 nyttjas.

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Jag och mitt team vill tacka alla befintliga och nya aktieägare för ert förtroende. Efter finjusteringarna det senaste året ser jag fram emot att leda ett väloljat maskineri mot nya framgångar. Organisationen har stärkts inför en kommersiell etablering och vi kommer nu att kunna arbeta med fullt fokus för att nå våra mål framöver, för att kunna öka säljvolymer och marginaler samt lansera nästa generations utombordsmotorer baserade på BMW-basmotorer under första halvåret 2020”, säger Andreas Blomdahl, VD i Cimco Marine.

Aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cimco Marine att uppgå till 131 006 184 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 3 930 185,52 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie 2019:1 kommer att uppgå till 33 833 337. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1 kommer antalet aktier i Cimco Marine att öka till 164 839 521 aktier och aktiekapitalet att öka till 4 945 185,63 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på First North och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till ordinarie aktier och teckningsoptioner.

Teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie 2019:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 4–17 oktober 2019 till 1,50 SEK per aktie.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag var legal rådgivare i företrädesemissionen.

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine. Kontaktuppgifter till Västra Hamnen Corporate Finance AB: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

https://www.oxe-diesel.com/

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen.