Cimco Marine AB:s (publ) obligationsemission övertecknad

Cimco Marines obligationsemission, som kommunicerades igår, har övertecknats. Bolaget kommer att erhålla 26 MSEK innan transaktionskostnader.

Bolaget påbörjade obligationsemissionen idag och emissionen övertecknades inom några få timmar.

JOOL Markets AS har varit Sole Manager och Bookrunner i emissionen.

Obligationerna, inklusive de obligationer om 80 MSEK som emitterades i januari 2018, förfaller till betalning i februari 2021 och löper med en fast årlig ränta om 10,75 procent som ska erläggas kvartalsvis. Obligationerna är säkerställda genom företagsinteckningar om totalt 102 MSEK och 455 000 EUR. Den effektiva årliga räntan för de obligationer om 26 MSEK som nu emitterats uppgår till 13,11 procent inräknat emissionsrabatt och upplupen ränta.

De medel som bolaget erhåller genom obligationsemissionen kommer att användas som rörelsekapital för den planerade produktionsökningen och för att täcka transaktionskostnader.

Roschier Advokatbyrå AB var legal rådgivare och Intertrust (Sweden) AB är agent för obligationsinnehavarna. Obligationerna kommer att registreras hos Euroclear Sweden (obligationer i SEK och EUR) och VPS Norway (obligationer i NOK). Cimco avser att ansöka om att obligationerna ska tas upp till handel på First North Bond Market.

– Vi är väldigt nöjda med mottagandet av vår obligationsemission. Vår uppfattning är att obligationsfinansieringen tillsammans med den pågående företrädesemissionen om 25,5 MSEK (vilken omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet) tillför bolaget tillräckliga medel för att vi ska kunna nå de finansiella mål för 2018 som tidigare kommunicerats. Finansieringen kommer vidare att stärka Cimcos finansiella ställning och förbättra villkoren hos våra underleverantörer. Vi kan nu planera och fokusera på verksamhetens behov, säger Cimcos VD Andreas Blomdahl.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Lars Sjögrell, Head of Public Relations, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2018, kl. 17.15.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marine ABs unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar