Kommuniké från årsstämma i Cimco Marine AB (publ) den 14 maj 2019

Report this content

Årsstämman beslutade bland annat följande:

-       Resultaträkningen och balansräkningen för 2018 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

-       Omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Andreas Blomdahl och Magnus Folin samt nyval av Magnus Grönborg och Jon Lind som ordinarie styrelseledamöter.

-       Omval av Anders Berg som styrelseordförande.

-       Styrelsearvode ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna.

-       Omval av Ernst & Young AB som revisor fram till utgången av årsstämman 2020.

-       Ändring av bolagsordningen enligt följande. Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

-       Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska enligt bemyndigandet kunna besluta om nyemissioner med och utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i Cimco vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

-       Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter. Beslutet innebär att Cimco ska emittera höst 10 000 000 teckningsoptioner vilka ska tecknas av Cimco och/eller dotterbolag till Cimco, varefter dessa ska överlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i Cimco till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 31 december 2022. De nya aktier som kan komma att emitteras vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer att motsvara ca 6 procent av Cimcos utestående aktier om samtliga teckningsoptioner av serie 2019:1 utnyttjas för teckning av nya akier.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på Cimcos hemsida www.oxe-diesel.com.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco. Kontaktuppgifter till Västra Hamnen Corporate Finance AB: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99

Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Cimcos motorer i hela världen.