Kommuniké från årsstämma i OXE Marine AB (publ) den 16 april 2021

Report this content

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Resultaträkningen och balansräkningen för 2020 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Magnus Folin, Jon Lind och Mikael Mellberg samt nyval av Jonas Wikström som ordinarie styrelseledamot.
  • Omval av Anders Berg som styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 020 000 kronor, varav 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna.
  • Omval av Ernst & Young AB som revisor fram till utgången av årsstämman 2022.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan enligt bemyndigandet besluta om nyemissioner med och utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i OXE vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
  • Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Beslutet innebär att OXE ska emittera höst 2 100 000 teckningsoptioner vilka ska tecknas av OXE och/eller dotterbolag till OXE, varefter dessa ska överlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i OXE  till en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden följande teckningsperioder: (i) tre veckor efter dagen för offentliggörande av OXEs kvartalsrapport för första kvartalet 2025, (ii) tre veckor efter dagen för offentliggörande av OXEs kvartalsrapport för andra kvartalet 2025, och (iii) tre veckor efter dagen för offentliggörande av OXEs kvartalsrapport för tredje kvartalet 2025. De nya aktier som kan komma att emitteras vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer att motsvara cirka 1 procent av OXEs utestående aktier innan eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2018/2039 och serie 2020/2039, och cirka 0,9 procent om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2039 och serie 2020/2039 utnyttjas för teckning av aktier.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.oxemarine.com.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-post info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, CEO, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) (OTCQX: CMMCF) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar