Kommuniké från årsstämma i OXE Marine AB (publ) den 22 maj 2020

Report this content

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Resultaträkningen och balansräkningen för 2019 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Andreas Blomdahl, Magnus Folin, Magnus Grönborg och Jon Lind samt nyval av Mikael Mellberg som ordinarie styrelseledamot.
  • Omval av Anders Berg som styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 150 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna.
  • Omval av Ernst & Young AB som revisor fram till utgången av årsstämman 2021.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan enligt bemyndigandet besluta om nyemissioner med och utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i OXE vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.oxemarine.com.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta

Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande,
anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Bolagets unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen.