• news.cision.com/
  • OXE Marine AB/
  • OXE Marine AB (publ) genomför riktad nyemission om 65,9 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

OXE Marine AB (publ) genomför riktad nyemission om 65,9 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Styrelsen för OXE Marine AB (publ) (“OXE Marine” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 32 950 000 aktier till ett antal kvalificerade och strategiska investerare (den ”Riktade emissionen”). Största externa investerare är ett dotterbolag till en av OXE Marines amerikanska distributörer och tillverkningspartners, Outdoor Network, vilket deltar med 10 MSEK. Den Riktade emissionen görs till en teckningskurs om 2,0 SEK per aktie och tillför således Bolaget 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts genom ett traditionellt Bookbuilding-förfarande till ett stort antal kvalificerade investerare.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets produkter och tjänster och därigenom finansiera en accelererad tillväxtstrategi. Genom den Riktade emissionen tillförs även OXE Marine långsiktiga kvalificerade ägare vilka främjar Bolagets möjligheter att utveckla verksamheten för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Kommentar från OXE Marines VD, Myron Mahendra
Jag är mycket nöjd med resultatet av denna framgångsrika riktade nyemission. Resultatet återspeglar förtroendet för vår produkt, samtidigt som Bolaget erhåller nödvändig finansiering för att kunna uppnå sina långsiktiga finansiella mål. Jag vill tacka våra befintliga ägare för deras stöd och välkomnar våra nya externa investerare som ägare till Bolaget” – Myron Mahendra, VD.

Den Riktade emissionen har tecknats av ett antal kvalificerade och strategiska investerare där största externa investeraren är Polo Logistics LLC (”Polo Logistics”), ett dotterbolag till en av OXE Marines amerikanska tillverkningspartners, Outdoor Network Manufacturing LLC (“ONM”). Polo Logistics deltar i nyemissionen med 10 MSEK. ONM är tillverkningspartner för 125–200 hk-serien och dess dotterbolag Diesel Outboard LLC är distributör för de viktiga marknaderna Florida, sydost- och västkusten i USA.

Kommentar från Outdoor Networks VD, Martin Polo
”Outdoor Networks betydande deltagande i kapitalresningen återspeglar vår starka tro och engagemang i OXE Marines produkter och deras vision för framtiden.” – Martin Polo, VD.

Bland investerarna i den Riktade emissionen förekommer även ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare. 

Genom den Riktade emission tillförs Bolaget 65,9 MSEK före emissionskostnader (vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK). Teckningskursen uppgår till 2,0 SEK per aktie och har fastställts genom ett traditionellt Bookbuilding-förfarande med ett stort antal kvalificerade investerare. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom den Riktade emissionen ökar antalet aktier i OXE Marine med 32 950 000, från 164 839 521 till 197 789 521, och aktiekapitalet ökar med 987 993,18 SEK, från 4 942 650,17 SEK till 5 930 643,35 SEK. Den Riktade emissionen innebär således en utspädning för OXE Marines befintliga aktieägare om cirka 20 procent.

De nya aktierna kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart den Riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

Denna information är sådan information som OXE Marine AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020, kl. 14.30 CEST.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

Om OXE Marine
OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marine ABs unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Oxe Marine AB (Publ) (”Företaget”) är en innovatör, en “game changer”. Vi drivs av ambitionen att omvandla utombordsmotorer; påverka resan mot en mer hållbar och ekologiskt positiv havsmiljö.

Prenumerera

Citat

Jag är mycket nöjd med resultatet av denna framgångsrika riktade nyemission. Resultatet återspeglar förtroendet för vår produkt, samtidigt som Bolaget erhåller nödvändig finansiering för att kunna uppnå sina långsiktiga finansiella mål. Jag vill tacka våra befintliga ägare för deras stöd och välkomnar våra nya externa investerare som ägare till Bolaget”
Myron Mahendra, VD, OXE Marine AB
Outdoor Networks betydande deltagande i kapitalresningen återspeglar vår starka tro och engagemang i OXE Marines produkter och deras vision för framtiden.”
Martin Polo, VD, Polo Logistics LLC.