Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) beslutar om riktad nyemission om 17,2 MSEK

Report this content

Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier till det garantikonsortium som ingick garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1. Genom nyemissionen kommer Cimco att tillföras cirka 17,2 MSEK.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,50 SEK per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna är reglerad i garantiåtagandena och motsvarar teckningskursen enligt teckningsoptionerna av serie 2019:1.

Skälet till beslutet om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för garanterna att fullgöra sina garantiåtaganden gentemot Cimco att teckna det antal aktier som inte tecknades av innehavare av teckningsoptioner av serie 2019:1 under utnyttjandeperioden som inföll i oktober 2019. Detta sker som ett led i att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tillgodose Cimcos kapitalbehov och för att möjliggöra erhållande av Tranche B enligt kreditfacilitetsavtal med Europeiska investeringsbanken.

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cimco att uppgå till 164 839 521 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 4 942 650,17 SEK.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Cimco i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.