PRS har strukit icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag ur handelsregistret

Report this content

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret över 3 000 företag och bostadsaktiebolag som upphört med sin verksamhet.

Största delen, över 2 500, av de avregistrerade företagen var öppna bolag och kommanditbolag. Dessutom ströks ur registret företagare med firma, dvs. enskilda näringsidkare, aktiebolag, filialer och andelslag samt bostadsaktiebolag.

En lista över de avregistrerade företagen och bostadsaktiebolagen (4 oktober 2021) finns på prh.fi.

De avregistrerade företagen lämnade inte en anmälan om fortgående verksamhet inom utsatt tid trots uppmaningar. PRS hade informerat företagen om avregistreringen via flera olika kommunikationskanaler.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering.

Avregistreringen av icke-verksamma företag på PRS initiativ grundar sig på 24 § i handelsregisterlagen. PRS tog med i förfarandet de företag och bostadsaktiebolag som inte hade lämnat in någon anmälan till handelsregistret under de senaste tio åren och som inte hade företagsinteckningar i kraft och som inte hade en ansökan eller anmälan om företagsinteckning under behandling och som enligt Skatteförvaltningen var icke-verksamma.

För ytterligare information kontakta:

Sari Laajaranta
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5414

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media