Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Report this content

Under januari månad 2021 har 2 634 532 B-aktier emitterats i syfte att erlägga en del av köpeskillingen till säljarna av det tidigare annonserade och genomförda förvärvet av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

Antalet B-aktier har ökat från 9 512 761 B-aktier till 12 147 293 B-aktier. Antalet A-aktier är oförändrat 589 600. Totalt finns det 12 736 893 utestående A- och B-aktier i Prevas.

Som en följd av emitteringen av B-aktier har antalet röster i Prevas ökat från 15 408 761 röster till 18 043 293 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 14.30.

Mer INFORMATION

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se 

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar: