Information från Prevas årsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ulrika Grönberg, Peter Karlsten, Göran Lundin, Bengt-Erik Lindgren och Bengt Engström.

Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin.

Vid årsstämman omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2018.

Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 600 000 kronor till ordförande, 130 000 kronor till vice ordförande och med 110 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode om 20 000 kronor utgår till valberedningens ordförande samt arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Bengt Engström, Anders Hallqvist, Göran Lundin och Mikael Sundquist. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.prevas.se/arsstamma.

För mer information, kontakta

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35

Karl-Gustav Ramström, CEO
Tel: 021-360 19 00. Mobil: 070-349 20 90. E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34. Mobil: 070-547 08 25. E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00, Org.nr. 556252-1384

Publicerad 2017-05-10, 8:30 CET. Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

 

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera