Prevas delårsrapport januari - juni 2008

Kraftig resultatförbättring

• Omsättning för perioden uppgick till 321,4 Mkr (234,5 Mkr), en ökning med 37 procent.
• Rörelseresultat för perioden uppgick till 41,5 Mkr (15,7), en ökning med 164 procent. Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 44,7 Mkr (20,5 Mkr).
• Rörelsemarginal för perioden uppgick till 12,9 procent (6,7). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 13,9 procent (8,8).
• Resultat efter skatt för perioden uppgick till 29,1 Mkr (10,9 Mkr).
• Vinst per aktie efter utspädning uppgick för perioden till 2,96 kr (1,15 kr). Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick vid periodens slut till 15,49 kr (12,21 kr).

<b>VD-kommentar</b>
Det glädjer mig mycket att vi redan nu kan se en tydlig effekt från våra förbättringsprogram som startade i början av året. Huvudsyftet med programmen är att upprätthålla en långsiktig stabil tillväxt med god lönsamhet. Vi kan idag presentera ett Prevas vars verksamhet fortsätter att växa i kombination med en kraftig resultatförbättring.

Prevas omsättning första halvåret 2008 ökade med 37 procent till 321,4 Mkr och rörelseresultatet ökade med 164 procent till 41,5 Mkr.
Omsättningen andra kvartalet ökade med 42 procent till 167,8 Mkr och rörelseresultatet ökade med 682 procent till 24,7 Mkr.

Våra förvärv genererar god lönsamhet efter genomförd integration.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan och stabilitet på vår marknad inom Produktutveckling och Industrisystem. Vår unika förmåga att hantera helhetsåtaganden, innefattande allt från idé till produktionssättning, ger oss en stark konkurrensfördel vilket ytterligare bidrar till den starka resultatutvecklingen.

Med stabilitet och lönsamhet som bas satsar Prevas nu framåt med nya erbjudanden och etableringar. Under hösten påbörjas även en kraftig nyrekrytering inom alla befintliga regioner.

Prenumerera

Dokument & länkar