Valberedningen i Prevas

Report this content

I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna skall ledamot utsedd av den aktieägaren ställa sin plats till förfogande.

Efter Prevas förvärv av Evotech per 2021-01-04 är DeVenture AB den tredje röstmässigt största ägaren i Prevas. Detta har medfört att tidigare utsedd ledamot Björn Andersson lämnar valberedningen och att Stelio Demark, representerande DeVenture, har utsetts till ny ledamot i Prevas valberedning.

Kvarstående ledamöter är Mikael Sundquist (ordf) som representant för Länsförsäkringar Bergslagen samt Göran Lundin som representant för privat och närståendes ägande.

Prevas årsstämma kommer att hållas i Västerås den 11 maj 2021. Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2021 via e-post mikael.sundquist@lfbergslagen.se.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets webbplats.

För mer information, kontakta
Helena Lundin, Communication & information manager, Prevas AB
Mobil: +46 70 608 75 55, E-mail:
helena.lundin@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.