Bra dialog på jobbet förebygger ohälsa

Report this content

En tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige upplever besvär kopplade till arbetet. Oro och ångest, värk i kroppen och trötthet är några av de vanligaste besvären. För att hjälpa chefer att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och agera innan någon blir sjuk har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter och Umeå universitet tagit fram Arbetsplatsdialogen – ett digitalt och kostnadsfritt dialogstöd.

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa på jobbet, men många chefer är osäkra på hur de ska närma sig medarbetare som inte mår bra. Att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och agera förebyggande kan hjälpa fler till ett långt och hälsosamt arbetsliv.

– Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa är vanligt och kan leda till långvariga problem för individen men också bli en stor kostnad för arbetsgivaren och samhället. Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa kan man med ganska enkla insatser göra stor skillnad och förhoppningsvis minska risken för att medarbetare hamnar i långa sjukskrivningar, säger Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet.

Arbetsplatsdialogen är ett kostnadsfritt dialogstöd som underlättar ett förebyggande och strukturerat arbete med ohälsa. Arbetsplatsdialogen bygger på ADA-metoden, ett evidensbaserat metodstöd. Den innehåller tips och verktyg för hur man kan identifiera tidiga tecken på ohälsa, vilka åtgärder och anpassningar som är lämpliga och hur man kan följa upp insatserna. Fokus ligger på områdena balans i arbete, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.

Målet har varit att ta fram ett användbart stöd för chefer i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

– Vi vill att det ska vara enkelt att snabbt komma i gång och jobba med de här frågorna – och skapa en arbetsplats där det är naturligt att prata om ohälsa. En styrka är också att Arbetsplatsdialogen utgår från ett helhetsperspektiv på hälsa där arbetsmiljö, arbetsuppgifter men även saker utanför arbetet vägs in, säger Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent.

Arbetsmarknadens parter om Arbetsplatsdialogen:

Karin Bennbom, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna:

Det är viktigt att fånga upp och agera på tidiga signaler innan de leder till ohälsa. Dialogen och den strukturerade uppföljningen är framgångsfaktorer i Arbetsplatsdialogen. Där ser man till att nå i mål tillsammans. Medarbetare som mår bra ökar trivseln och gynnar varumärke, produktivitet och företagets lönsamhet.

Nina Åkervall, avtal- och branschansvarig på Ledarna:

Att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön på alla plan är A och O och här kan Arbetsplatsdialogen vara ett praktiskt verktyg att använda i samtal för att reda ut orsak till ohälsa. En förutsättning är att den som ska använda verktyget ges möjlighet att ta till sig kunskapen och att förutsättningar finns att använda det i praktiken.

Marie Boström, ombudsman på LO med ansvar för arbetsmiljöfrågor:

Att ha bra och välfungerande rutiner för att förebygga sjukskrivning, arbeta med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsdialogen är ett bra verktyg och stöd för både chefer, medarbetare och skyddsombud.

Mer info på www.prevent.se/arbetsplatsdialogen

Kontaktpersoner

Nathalie Robert Edgar, projektledare Prevent, 070–609 32 51, nathalie.robert.edgar@prevent.se,

Therese Eskilsson, forskare, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, 090–786 9138, therese.eskilsson@umu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

” Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa kan man med ganska enkla insatser göra stor skillnad och förhoppningsvis minska risken för att medarbetare hamnar i långa sjukskrivningar”.
Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet.