PRESSMEDDELANDE Rehabilitering helt beroende av tidiga insatser

Tidiga insatser är helt avgörande för att människor ska kunna komma tillbaka i arbete efter en längre sjukskrivning. Därför genomför Prevent och arbetsmarknadens parter inom industrin sju seminarier under 2011 om det viktiga vardagsarbetet med praktisk rehabilitering.–Sjukdomen kan i sig minska den enskildes ork och vilja till kontakt. Det är ofta svårt att få kontakt med vården och sjukskrivande läkare, vilket skapar osäkerhet kring den sjukskrivnes diagnos och arbetsförmåga och därmed hamnar arbetsgivaren i en svår sits, säger hon.

Maria Hagberg Forss tillägger att Försäkringskassan, som har ansvaret för samordning och tillsyn av rehabiliteringsarbetet, inte alltid axlar sin uppgift.

Stefan Wiberg, ombudsman på IF Metall, betonar tre faktorer för ett bra rehabiliteringsarbete: förebyggande arbetsmiljöarbete, tidiga insatser för den som blivit sjuk och samverkan mellan arbetsgivaren och facket.

– Jag hör ofta från fackliga företrädare att den företagshälsovård företaget anlitar inte har rätt kunskaper och resurser för att arbeta med rehabilitering. Då är det viktigt att arbetsgivare och skyddsombud gemensamt ser över behoven på arbetsplatsen, ställer krav på företagshälsovården och ser till att köpa in rätt tjänster.

Stefan Wiberg betonar även att det är viktigt att skyddsombudet är med tidigt i rehabiliteringsprocessen.

Seminarierna ”Tillbaka i arbete – ¬rehabilitering steg för steg” som Prevent och parterna i industrin håller under 2011 är ett resultat av en överenskommelse som gjordes i avtalsrörelsen 2010. Två seminarier hölls redan hösten 2010 som visade att intresset för frågorna är stort.

Bilaga: Innehåll samt datum och platser för seminarierna

Kontakt: Maria Ritzén, utbildningsledare, 08-402 02 02, maria.ritzen@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera

Dokument & länkar