Framgångsrikt samarbete med ungdomar i riskzon

Report this content

RSG-U, där U står för ungdom, är ett samverkansprojekt där unga i riskzon för kriminalitet och utanförskap anställs av Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG. Ungdomarna är en målgrupp som det i hög grad saknas relevanta insatser för, enligt Gunilla Bergström som är forskare på FoU i Väst och har utvärderat projektet RSG-U.

I rapporten Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg beskriver Gunilla Bergström insatsen utifrån deltagarnas perspektiv och hon betonar mentorernas betydelse. Det sker en positiv vändning i deltagarnas livssituation och de ger uttryck för att de fått förändrade levnadssätt, förhållningssätt och tankemönster. Som exempel har de fått vardagsrutiner som fungerar, något som uppfattas som viktigt och positivt för det egna välbefinnandet. RSG-U har även lett till en ökad framtidstro, ökad självrespekt och respekt för andra, samt en starkare känsla av tillit och trygghet.

-Mentorskapet i RSG-U bygger inte på något särskilt koncept, någon uttalad metod eller liknande. Det är mentorernas personliga bemötande och förhållningssätt gentemot deltagarna som är metoden, skriver Gunilla Bergström.Mentorerna vill skapa en tillitsfull och trygg relation, men också sätta gränser och visa på vad som krävs för att kunna få och behålla ett arbete.-Ambitionen är att visa på alternativa sätt att förhålla sig, att se mer positivt både på sig själv och på andra. För att kunna utöva detta mentorskap är det avgörande att bygga tillit och trygga relationer, menar André Vinasco och Patrik Larsson RSG-U mentorer på Räddningstjänsten Storgöteborg .

Deltagarna i projektet har parallellt med tjänsten på RSG haft kontinuerlig kontakt med socialtjänsten i stadsområdet Nordost i Göteborg. Både UngÖst 2.0, en utförarverksamhet som består av bland annat ungdomsbehandlare, och enheten för försörjningsstöd beskriver hur ungdomarna fått en känsla av samhörighet och delaktighet som de tidigare saknat.- Den här samverkan mellan Göteborgs Stad och RSG ger stora möjligheter att stödja de unga. Socialt stöd och behandling från oss på UngÖst 2.0, i kombination med en särskild anställning på RSG, ger ungdomarna en möjlighet att utveckla förmågor att på lång sikt kunna försörja sig själva. Det ger dem positiva värderingar om sig själva och sin omvärld som följd, säger Anna Byström som är projektledare för UngÖst 2.0.

Det grundläggande problemet som RSG-U försöker bemöta är upplevelsen av utsatthet, exkludering och brist på framtidstro som unga människor kan uppleva. De som ingår i RSG-U behöver insatser som både bidrar till en meningsfull tillvaro för stunden och ökade chanser att på sikt kunna försörja sig själva. Göteborgs Stads förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Arbvux, satsar särskilt på målgruppen unga i riskzon för kriminalitet. De arbetar för att utveckla arbetsmöjligheterna för RSG-U ungdomarna efter att de har slutat sin anställning på RSG.

Ernest Radal, arbetar med frågan på Arbetsmarknad och vuxenutbildning:

-Målgruppen är högt prioriterad för oss och samarbetet med Räddningstjänsten och arbetet med mentorskap är viktigt, eftersom det ger ungdomen en trygg vuxenkontakt som vi ser ofta saknas. Vårt arbete tar vid när det är dags för ungdomarna att ta steget in på arbetsmarknaden och vi jobbar för att vara en brygga över till egen försörjning. Vi rustar dem med kunskaper om arbetsmarknadens grundläggande krav, hur man söker jobb och hur arbetslivet ser ut.

Räddningstjänsten Storgöteborg har sedan 2016 gjort sociala investeringar för ett tryggare samhälle och är glada att utvärderingen visar att insatserna har gjort skillnad för såväl ungdomarna som för samverkan mellan de olika parterna och för tryggheten i samhället.

-Jag är stolt över RSG-U och vill inspirera andra att våga ta steget att stödja ungdomar när de behöver det som bäst, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

 

Namn och telefonnummer till kontaktperson för respektive verksamhet

Räddningstjänsten Storgöteborg                            

Pernilla Alsterlind Verksamhetsstrateg 0767-690719                                

Socialförvaltningen Nordost

Anna Byström, Projektledare UngÖst2.0 Tel: 072-855 40 92  

Dan Larsson Enhetschef Resursenheten 2  UngÖst/SSPF/KAA. Tel: 031-365 43 79

Ing-Marie Larsson, Avdelningschef Socialförvaltningen Nordost 031-365 33 52  

Arbvux    
                                                                   

Ernest Radal, projektledare  031-368 14 98  

Linda Högbacka, områdeschef  031-368 60 45

               

Länk till utvärderingsrapporten

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/arbetsmarknad/aktuellt-arbete/ungdomstjanster-vid-raddningstjansten.html

Länk till film om UngÖst och RSG-U

https://play.goteborg.se/safe-city-tour-gothenburg-1

Prenumerera

Media

Media