Grönt ljus för två guldgruvor i Västerbotten

Report this content

Två nya guldgruvor i Västerbotten har fått miljötillstånd enligt den nuvarande miljöbalken, beviljat av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Tillståndet har under veckan vunnit laga kraft, efter att överklagandet inte beviljats prövningstillstånd. Nyckeln till att lyckas har varit att låta nödvändiga utredningar ta sin tid och att jobba med goda relationer till närboende, myndigheter och andra intressenter, menar Ramboll som arbetat med tillståndsansökan.

– Det här tillståndet har blivit verklighet tack vare Botnia Explorations tålamod med framtagandet av gedigna utredningar kring miljökonsekvenser och utformning av verksamheten ur tekniskt perspektiv. Goda relationer till närboende, samebyar och berörda myndigheter har också varit viktiga och fått ta sin tid. Nu kan vi få se ett gott exempel på hur småskalig gruvdrift kan bedrivas på ett ansvarstagande och hållbart sätt, säger Björn Winnerstam, ansvarig för uppdraget på Ramboll.

I Sverige har debatten om långa och komplexa tillståndsprövningar enligt miljöbalken pågått under många år. Miljöprövningar i gruvärenden kräver mycket av de bolag som söker tillstånd och tekniska underlag behöver vara väl genomarbetade för att skona miljön och människor från negativa konsekvenser. Långa handläggningstider hos myndigheterna samt överklagandeprocesser är ytterligare förklaringar till att den ansökan som påbörjades 2016 och inlämnades till Mark-och miljödomstolen 2018 vann laga kraft först denna vecka.

– Detta besked visar att det faktiskt är möjligt att få tillstånd att etablera nya gruvor i Sverige och kan förhoppningsvis tillföra optimism för hela den svenska gruvbranschen, samt även få andra positiva effekter. Bolaget har hela tiden strävat efter att ha goda relationer med inblandade myndigheter, berörda närboende, berörda samebyar med flera. Det är något som vi är mycket stolta över och som vi även i fortsättningen kommer att sträva efter, säger Thomas Ljung, vd för Botnia Exploration AB

De två platser som är aktuella för brytningen av guld är Fäbodtjärn och Vargbäcken, i Vindelgransele, Lycksele kommun. Malmen från Fäbodtjärn kan komma att komplettera kvartssand som idag fraktas till Rönnskärsverken med båt, eller så kan malmen komma att anrikas i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. I bägge alternativen kan en stor del av avfallsfrågan hanteras lokalt vilket är miljömässigt fördelaktigt.

– Med den livsstil vi har i dag behövs metaller och vi behöver därför vara med och bidra till en ansvarsfull gruvnäring i den gröna omställningen och inte förlita oss på gruvdrift enbart i andra delar av världen. Det känns bra att medverka till att Sverige tar en del av sitt ansvar för metallutvinningen, säger Björn Winnerstam.

Rambolls uppdrag för Botnia Exploration har omfattat stöd för framtagande av tillståndsansökan, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, hydrologisk utredning, avfallshanteringsplan och efterbehandlingsplan. I samarbete med bolagets jurister och tekniska expertis har Ramboll även tagit fram bemötanden av samtliga inkomna yttranden under de cirka två år som ansökan behandlats av domstol, innan tillstånd lämnades i Mark- och miljödomstolen i november 2020. Denna dom har nu vunnit laga kraft, efter att Mark- och miljööverdomstolen och därefter Högsta domstolen gått igenom handlingarna och inte funnit skäl att pröva överklagandet.   

För frågor och intervjuförfrågningar kontakta:
Maria Tegin, PR Manager Ramboll Sverige
E-post:
maria.tegin@ramboll.se

Tel: +46 10 615 64 71
Mobil: +46 70 293 99 24

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsutvecklare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 16.000 experter i 35 länder, 1.900 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera