Citat

Att ladda under färd skapar helt nya möjligheter att elektrifiera tunga transporter och linjetrafik. För eldrivna personbilar adderar tekniken stora värden eftersom den ger möjlighet till radikalt mindre batteripaket i elbilarna. Därför tror vi på elvägsmodellen. Vi är glada över den milstolpe som invigningen innebär för hållbara transporter.
Erik Hedman, chef för Smart Mobility på Ramboll och med i Evolution Roads styrgrupp.
För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt.
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Hållbara samhällen börjar med hållbara människor. Vi utvecklade ShapeRunner för två år sedan som ett bidrag till folkhälsan i form av roligare träning. Intresset för och behovet av att röra på sig utomhus har ökat, vilket är extra viktigt i dessa tider. Jag hoppas att ShapeRunner kommer till nytta för många människor.
Carmen Wargborn, ansvarig för sponsring på Ramboll
Hos en betydande andel av hyresgästerna saknas möjlighet att betala för stora hyreshöjningar medan det hos andra finns ett intresse för att få en högre standard. Vi har därför tagit fram en inriktning och plan som på ett effektivt sätt ska tillmötesgå olika behov, samtidigt som stamrenovering behöver göras för alla.
Peter Önnby, Ramboll
Utmaningar är bland annat att vindkraftverk syns och medför visst buller samt tar mark i anspråk. Det är viktigt att invånarna kommer till tals eftersom vi vet att vindkraft kan väcka mycket känslor. Vi tror att vi ska hitta lösningar som även invånarna kommer att tycka är bra eftersom nyttan av förnybar energi kommer alla till godo.
Mattias Bååth, uppdragsledare på Ramboll
När arbetet är klart kommer framkomligheten att vara mycket bättre. En del handlar om att se över de många på- och avfarter som finns, i slutändan kommer det att innebära en kortare och behagligare restid. Framkomligheten kommer att öka och olycksrisken minska.
Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll
Genom ett strategiskt arbete från vår ledning och ett kundnära arbete från alla medarbetare har vi fördubblat vår vattenverksamhet i Sverige helt organiskt under de senaste fem åren. Vi har jobbat hårt tillsammans och är idag en viktig aktör i VA-branschen.
Anette Seger, Ramboll
Byggnationen berör många människor. För de boende ska vardagslivet fungera under byggtiden och när byggnationstiden är klar kommer stationen att bidra till en bättre vardag med fler kommunikationsmöjligheter. Ökad kapacitet ger bra förutsättningar för hållbart resande och får regionen att växa.
Anna Forslund, client director på Ramboll
Vi ägs av en stiftelse och vårt syfte är att skapa samhällsnytta. Ju mer vi växer, ju mer nytta kan vi bidra med. Under 2019 har vi bland annat bidragit till att drygt två miljoner invånare i Sverige fått renare vatten och 257 olika broprojekt får människor att komma närmare varandra.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
En av de mest spännande utmaningarna är att utforma Landvettervägen genom Partille som en levande stadsgata för de människor som bor i området samtidigt som metrobussarna ska ha egen körbana och hållplatser. Det känns väldigt bra att vara med och bidra till bättre kollektivtrafik och lägre koldioxidutsläpp.
Sheraz Iqbal, stadsplanerare och uppdragsledare på Ramboll
Genom vårt samarbete med Tomtom ökar vi förståelsen för hur biltrafik förflyttar sig, vilka vägar invånare och yrkeschaufförer väljer och var vi har bristande kapacitet på vägnätet. Det innebär ett bättre beslutsunderlag när vi lämnar rekommendationer till våra kunder, vilket i förlängningen resulterar i bättre planering av infrastruktur, minskade klimatutsläpp och säkrare och trivsammare stadsmiljöer
Erik Hedman, chef för Smart Mobility på Ramboll
Landsbygdens tillgänglighet är mer eller mindre helt byggd på biltrafik, vilket är ohållbart ur flera aspekter – både för klimatet och ur ett inkluderande perspektiv. Nu måste vi vända på alla stenar för att hitta hållbara lösningar som funkar både socialt, ekonomiskt och inte minst ekologiskt.
Joakim Ahlberg, Ramboll
Det ska vara lätt att göra rätt. Med ett gemensamt system känner du igen dig oavsett var i landet du befinner dig och blir du osäker på hur du ska återvinna rätt kommer du förhoppningsvis inom en snar framtid se samma symbol på förpackningen som på behållaren den ska lämnas i. Att det är symboler gör dessutom att läs- eller språkkunskaper inte är nödvändiga.
David Althoff Palm, Ramboll
De flesta är överens om att vi behöver en mer hållbar konsumtion. För att lyckas med det behövs insatser som hjälper oss att förändra våra beteenden. Ett sätt är att visa konsekvenserna av varje persons konsumtion, ett annat att göra det enklare att välja hållbart genom att signalera vad normen är
Evelina Gunnarsson, Ramboll
Vi tittar tillbaka på 2019 med stolthet och ser vad vi har åstadkommit tillsammans. Under året gläds vi mycket åt projekt vi vinner och genomför. Så här i slutet av året vill vi fokusera på den samhällsnytta vi skapar på lång sikt
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Erfarenheterna från det här projektet kommer att kunna användas av fler anläggningar så att vi kan få ett renare vatten, fritt från läkemedelsrester, och en mer hälsosam miljö för fiskar och andra vattendjur. Det känns fantastiskt att vi kan vara med och bidra till den utvecklingen.
Johanna Grim, Ramboll
På Ramboll har vi en stark ambition att leva upp till samhällets och kundernas ökade medvetenhet om och krav på hållbara metoder för att minska vår belastning på klimatet. Vi vill bidra till minskat avfall och lägre byggkostnader och bevara våra resurser för kommande generationer. Vi vill och kan leda den utvecklingen
Darren Gibson
I en ökad urbanisering och globalisering gäller det att vara dynamisk i sitt tankesätt, att väga olika alternativ och göra kloka val. Vi utvecklar teknik och inför nya arbetssätt, både av kostnadsskäl och av klimatskäl. Det är också en tydlig del av våra värderingar att göra samhällsnytta och att översätta vårt arv till dagens utmaningar och lösningar.
Darren Gibson
Tillsammans med Henning Larsen förenar vi arkitektur, integrerad design och starka digitala lösningar för att skapa ett positivt globalt avtryck på hållbarheten. För Ramboll innebär förvärvet även att vi kan stärka dialogen med kunder i tidiga skeden, där fokus ligger på koncept- och idéutveckling, och på så sätt bidra till en hållbar design från start. Tillsammans får vi en unik position i konkurrensen om de mest spännande och utmanande projekten och vi ökar internationaliseringen baserat på ett skandinaviskt ursprung.
Jens-Peter Saul, koncernchef på Ramboll Group.
Det ska bli spännande att jobba i en multidisciplinär och global organisation och att samarbeta mellan olika expertområden oberoende av landsgränser.
Katarina Ringstedt, Ramboll
Som stifteleseägt bolag ligger i det i Rambolls värdegrund att utveckla tjänster och produkter som skapar samhällsnytta. Vi utvecklar tjänster och produkter för att skapa ett smart samhälle där en uppkopplad vardag kan förenkla livet för invånarna. Dessutom kan vi genom tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling för framtiden. AI har en viktig roll och rapportens resultat visar också att svenska folket allt mer uppskattar den förenkling som AI innebär.
Stefan Stigendal, digitaliseringsexpert på Ramboll
Region Skåne, som redan ligger långt fram i frågan, vill skapa bättre förutsättningar för cykelpendlare genom att avsevärt förbättra möjligheterna att cykelpendla till de större tätorterna där många människor bor och jobbar
Olle Evenäs, cykelexpert och uppdragsledare på Ramboll
Att vår kommunikation uppmärksammas i Magnet Awards visar att kommunikation som väcker känslor är framgångsrik. Baserat på medarbetarnas skarpa hjärnor och den nytta de skapar vill vi engagera målgruppen att vara en del av vår kommunikation genom bland annat digitala applikationer inom områden som hälsa, hållbarhet och luft. Vi vill genom co-creation möjliggöra positiva beteenden.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll.
Shair är utvecklat för att bidra till att åtgärda problemen med dålig luft. Vi kan hjälpa kommunerna i deras arbete med att nå upp till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Genom att använda sig av resultaten i stadsplanering kan smartare och renare lösningar uppnås, bättre beslut fattas och invånarna kan andas renare luft. En bättre luftkvalitet ute innebär dessutom renare luft inomhus.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll
Dålig luftkvalitet har blivit ett problem, inte bara globalt utan även i Sverige. Om vi ska vända trenden krävs nya verktyg som hittar orsakerna. Luftkvalitet mäts regelbundet över stora delar av världen, men de visar bara hur föroreningssituationen ser ut vid själva mätinstrumentet, inte på andra platser. Med Shair kan vi besluta om rätt åtgärder.
Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
Shair är utvecklat för att bidra till att åtgärda problemen med dålig luft. Vi kan hjälpa kommunerna i deras arbete med att nå upp till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Genom att använda sig av resultaten i stadsplanering kan smartare och renare lösningar uppnås, bättre beslut fattas och invånarna kan andas renare luft. En bättre luftkvalitet ute innebär dessutom renare luft inomhus.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll
Behovet blev väldigt konkret när vi besökte en skola i området och rektorn berättade att det fanns perioder då barn inte dök upp eftersom de inte kunde ta sig över floden och för dem blir det naturligtvis en omedelbar förändring. På sikt är förhoppningen att bättre infrastruktur ska leda till förbättrad ekonomi för invånarna i Rwanda.
Gustav Good, brokonsult på Ramboll
Problemet med dålig luft är att den inte syns för blotta ögat. Men resultaten från mätningarna är tydliga. Luften i våra städer är inte tillräckligt bra och det påverkar oss alla. Vi måste göra allt vi kan för att skapa en bättre luftkvalitet och det finns mycket att göra för att förbättra luften.
luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
Våra viktigaste samhällsfunktioner måste fungera även om vi drabbas av skyfall, värmebölja, stormar, elavbrott, terrordåd, skogsbränder eller andra oförutsedda händelser. Politiker har dragit upp riktlinjerna för ett mer motståndskraftigt samhälle och nu är det dags att omsätta och bygga upp det i praktiken.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll i Sverige
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att andas renare luft. Happy Commuter är en del i det arbetet och ett steg i rätt riktning. Om möjligheten finns att minska intaget av dålig luft tror vi att människor kommer ta den.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll.
Problemet med luft behöver angripas från två håll. Det handlar dels om kunskap och dels om förändrade beteenden. Ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi skapa förutsättningar för fler människor att välja cykel istället för bil. Det skapar en god cirkel som kommer att leda till ännu renare luft.
Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
Generellt vill människor vara där människor är och det gäller även kontor, handel och annan kommersiell verksamhet. Det är viktigt med kluster.
Stina Pettersson, uppdragsledare på Ramboll
Nästan en tredjedel av koldioxidutsläppen från byggnader kommer från det som kallas inbäddad koldioxid kopplat till material och byggprocessen. Om vi ska uppfylla de ambitiösa målen från Parisavtalet måste vi ta itu med alla koldioxidutsläpp.
Søren Holm Johansen, Group Executive Director med ansvar för hållbarhet på Ramboll.
Problemet med dålig luft är att den inte syns för blotta ögat. Men resultaten från mätningarna är tydliga. Luften i våra städer är inte tillräckligt bra och det påverkar oss alla. Vi måste gemensamt göra allt vi kan för att skapa en bättre luftkvalitet och det finns mycket att göra för att förbättra luften i landets städer.
Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss och genomsyrar allt vi gör. Vi grundades av två idealister som ville använda sin kunskap till att vara med och bygga upp ett hållbart samhälle efter andra världskriget. Det är nyttigt att se över, ifrågasätta och vrida på frågan och att få in nya tankesätt. På så sätt kan vi bli ännu mer hållbara, både i våra affärer och i vårt agerande och skapa samhällsnytta med våra kunder och medarbetare.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll
Jag har länge varit intresserad av samhällsbyggarbranschen och Ramboll är ett företag med bra värderingar och fantastiska kompetenser. Vi ska skapa en plattform för att ta oss an de globala utmaningarna och ambitionen är att hitta synergier i de befintliga affärerna och att skapa nya affärer för att hjälpa våra kunder att lösa de stora samhällsutmaningarna.
Louise König, Ramboll
Det var otroligt bra stämning och kul att se så många Ramboll Running Society-tröjor och en stad klädd i Rambollblått. Vi springer på den infrastruktur och i den stad vi är med och utvecklar och det kan alla göra. Vill man inte springa ett lopp är staden utmärkt som löparbana alla andra dagar också.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll
För varje lopp jag springer blir det bara roligare och det är också vår ambition – att bidra till maxade upplevelser för deltagarna och att göra det till en folkfest både för de som springer och för publiken. Ramboll Stockholm halvmarathon är ett lopp där deltagandet ökar i en tid med otroligt hård konkurrens mellan loppen, det känns fantastiskt.
Carmen Wargborn, ansvarig för sponsring på Ramboll.
Vi växer helt i enlighet med vår strategi och vi utvecklar nya tjänster, genom samarbeten och rekryteringar av personer med kompetens som ytterligare ska utveckla våra affärer. Dessutom har vi fått fram nya produkter genom Innovation Accelerator, Rambolls globala initiativ för att fånga upp medarbetares idéer.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Vi har haft ett högt tempo i år men det är det värt eftersom vi ser att vårt förändrade arbetssätt le-der till att vi får riktigt stora projekt som i slutändan innebär stor skillnad för invånarna. Jag ser fram emot hösten med nya spännande samarbeten och banbrytande projekt.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Jag vill att mitt arbete ska kännas meningsfullt för liv och samhälle. En av anledningarna till att jag valde Ramboll är att jag får jobba med kombinationen av förebyggande insatser, snabba puckar när incidenter tyvärr sker och sedan ta lärdomar och utveckla mot en säkrare och mindre riskfylld verksamhet. Där människan, samhället och livet är i fokus trivs jag och det är det som lockar med Ramboll.
Karin Palmblad, säkerhetschef på Ramboll.
Vi vill skapa en ny och maxad dimension som förgyller upplevelsen för deltagarna. Det ska helt enkelt bli ännu roligare att springa loppet genom att få platsanpassad coachning utmed bansträckningen. Att det dessutom är Tommy Åström som peppar är så klart jättekul, en alldeles egen sportkommentator i lurarna. Vad vi vet har detta aldrig tidigare gjorts på någon löpartävling.
Carmen Wargborn, sponsringsansvarig på Ramboll
Möjligheten att skapa digitala tvillingar av hela städer är unik i Sverige. På så sätt kan vi effektivisera och skapa beslutsunderlag för byggnader, infrastruktur och grönområden. Idén är att kunna skala ännu större och göra digitala tvillingar över hela länder. Aldrig tidigare har vår bransch enats i ett så stort samarbetsprojekt och delat kunskap med varandra. Vi ska hitta ett gemensamt språk för att jobba med digitala tvillingar, det känns riktigt bra att vara med
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
En del av lösningen är att få in fler gröna och blå ytor i staden. Det innebär till exempel att man skapar parker, kanaler och dammar som tillsammans fångar upp regnvatten och leder det ut från staden på ett smart sätt som inte medför skador. Samtidigt som staden blir mindre sårbar för skyfall och översvämningar, uppstår fler ekosystemtjänster i och med renare luft och rekreativa ytor att leva i.
Henrik Bodin Sköld, expert på översvämningshantering på Ramboll
Vårt uppdrag är att utreda en lämplig korridor där järnvägen kan dras med bättre restider och tillgänglighet och med hänsyn till miljön och invånarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp, dra nytta av tidigare undersökningar och samtidigt tänka nytt. Vi kommer att ha stor nytta av att vi gör liknande utredning för Ostlänken genom Linköping och kan dela erfarenheter mellan projekten. Resultatet blir på sikt ökad kapacitet till järnvägen, bättre och snabbare persontrafik och bra förutsättningar för regionförstoring.
Anna Forslund, client director på Ramboll
Det är ett otroligt viktigt och spännande projekt både nationellt och regionalt för Västsverige. Den nya järnvägen kommer att förenkla vardagen för många människor och skapa förutsättningar för fler att resa snabbare och mer hållbart.
Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll i Västsverige
Det vanliga när man gör en barnkonsekvensanalys är att utreda barnperspektivet, vilket innebär att man utgår från teori och forskning om barnens och de ungas plats i samhället. Vi ger alltid rådet till våra kunder att även titta på barnens eget perspektiv genom att ha dialog med de barn och unga som berörs.
Charlotta Östholm, planarkitekt på Ramboll.
En av de viktigaste insatserna är den workshop vi genomfört tillsammans med Kunskapsskolans elevråd där även en representant Stockholms stad fanns med på plats. Stadens vision, om en mer levande stadsmiljö, uppnås bäst när de unga får vara med och komma till tals om sina upplevelser och förväntningar.
Anthon Georgsson, trafikplanerare på Ramboll
- Fastigheter står för mer än 40 procent av den globala energiförbrukningen och så mycket som en tredjedel av växthusutsläppen. Det är därför glädjande att det finns en trend för hållbara byggnader som går spikrakt uppåt.
David Lindgren, ansvarig för hållbarhet på Ramboll
Att vara med om att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser för Sverige motiverar mig. Det är inte enbart ett tekniskt intresse utan även en stor samhällsfråga. Det är både roligt och motiverande att arbeta på ett företag där värderingarna är så tydliga och närvarande i vardagen.
Simon Jansson, energichef på Ramboll i Sverige