Citat

– Det är viktigare än någonsin att mäta bärighet och behov av vägunderhåll idag med tanke på de klimatförändringar vi redan ser och tyvärr kan förvänta oss mer av framöver. Varmare vintrar och somrar samt mer nederbörd innebär en ökad belastning på våra vägar som slits ned snabbare.
Peter Ekdahl, chef för Ramboll RST.
Från dem som är intresserade finns en önskan om guidning till medvetna val som gynnar klimat och natur. Här finns stora möjligheter för samhällsaktörer att höja kunskapsnivån och bidra till beteendeförändring.
Louise König, konsultchef Ramboll
Intervjuerna gav väldigt konkreta exempel på hur viktigt civilsamhället är vid kris, men också varför relationen mellan invånare och kommun behöver vara stark redan innan en kris börjar.
Rajia Addo Faddaoui.
Att få bidra till den här anläggningen känns jättebra, det är helt rätt väg att gå. Hållbarhetsambitionen är hög och fiskarna kommer att ha ett bra liv från yngel till fullvuxen fisk, vilket stämmer överens med Rambolls värderingar. Dessutom ligger det helt i linje med Sveriges livsmedelsstrategi att bli mer självförsörjande.
Björn Tell, divisionschef på Ramboll
Vi är beroende av elförsörjning och digital kommunikation. Störningar kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser. Vi har räknat på några olika scenarier som alla skulle innebära stora kostnader som liksom ringar på vattnet ökar snabbt. Det är viktigt att ha insikter om dessa för att kunna genomföra förebyggande insatser där de gör störst nytta för invånarna.
Ulrika Sävje, nationalekonom på Ramboll
Den bästa platsen längs banan är längs badmintonhallen för att i närheten finns det en väldigt stor park med två stora fotbollsplaner, tennisbana och en simhall. Hoppas du får en härlig runda och får se nya delar utav Skogås, mitt hem. Lycka till!
Hudda Hussein Maygag
Pandemin har fört med sig en ökad vilja bland invånarna att rusta sig inför framtida kriser. Det resultatet är ett viktigt besked till alla aktörer i samhället som jobbar med beredskapsfrågor. Just nu finns ett möjlighetsfönster som inte får missas. För att få till en bra beredskap behöver invånarna vara med på tåget. Tillfället kan inte bli bättre.
Kristina Syk, expert på totalförsvarsfrågor på Ramboll
Eftersom vår utgångspunkt är att allt vi gör ska formas för invånarna vill vi lyssna och få både nya och olika perspektiv. Syftet med undersökningen är i slutändan att vi ska bli bättre samhällsutvecklare, genom att ta del av invånarnas syn i olika frågor.
Lars Brånn, ansvarig för resiliens på Ramboll
2020 var ett utmanande år för oss alla och oförutsägbarheten skapade ytterligare utmaningar. Men en sak kan vi vara helt säkra på och det är att samhällsutveckling kommer att fortsätta vara viktigt och i situationer som den här med en långvarig pandemi är det extra viktigt att vi visar handlingskraft, trygghet och nytänkande.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Det här är ett område där vi kan göra stor skillnad här och nu genom att på ett innovativt sätt ta hänsyn till vägars utformning när vi planerar. En väg med stora höjdskillnader och mycket kurvor innebär större utsläpp på grund av högre energi- och bränsleförbrukning.
Peter Ekdahl affärsområdeschef på Ramboll och ansvarig för Waywize
Vi kan ge konkreta lösningar både för det tekniska genomförandet och för att nå önskade hållbarhetsresultat som ger både affärsnytta, verksamhetsutveckling och samhällsnytta. Det är en oslagbar kombination.
Louise König, ansvarig för hållbar affärsutveckling
Inom det här området finns stora möjligheter att göra mycket samhällsnytta, särskilt nu när förståelsen för att ha beredskap för det oväntade har ökat.
Ulf Hedman, Global Spearhead Director på Ramboll
Innovation och värde för invånarna är våra huvudfokus. Med detta pris har vi fått besked om att vi är på rätt spår, det som är viktigt för oss som företag lyser även igenom i vår kommunikation. Det känns riktigt bra.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige
Vi har slutat utgå från att jorden är platt och analyserar vägarnas utformning med hänsyn till backar, kurvor och vägytans egenskaper. Metoden kan användas både för att planera ny infrastruktur och för att välja rutter på befintliga vägar. Resultaten har varit enastående.
Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll och ansvarig för Waywize
Eftersom vi planerar för alla måste vi inkludera och involvera människor med olika bakgrund. Först då får de nycklar till staden. Många företag uttalar inte att de jobbar med social hållbarhet och här är Ramboll en förebild. Vi måste prata om social hållbarhet tills det blir en norm i alla projekt och genomsyrar allt, kvotera in det i branschens medvetande.
Namo Marouf, stadsplanerare social hållbarhet, Ramboll
Det är oroande att så många städer visar på så höga halter. 2020 var det år Sverige skulle ha uppnått riksdagens miljökvalitetsmål Frisk Luft, men det är vi i dagsläget långt ifrån. Det ställer stora krav på omställningen framåt och kräver både ökade medel och resurser inom nationell samordning. Landets kommuner och regioner måste vidta mer kraftfulla åtgärder för att förbättra luften för invånarna.
Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
När vi för ett par år sedan frågade barn och unga vilken som var den mest angelägna samhällsfrågan fick vi trygghet som svar. Sedan dess har vi sett att trygghetsfrågan har blivit allt viktigare bland invånarna. Med en ny enhet och en tydligare paketering kan vi samla våra experters kunskap inom området. Som samhällsutvecklare ska vi vara med och skapa det motståndskraftiga samhället.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Vi har samlat deltagare från många olika branscher eftersom vi är övertygade om att vi måste driva utveckling tillsammans i ett ekosystem där vi kopplar ihop olika delar. Vi är mitt i en omställning och behöver ta ett rejält språng tillsammans. Och det får inte stanna vid en sådan här dag, det är viktigt att vi är så konkreta att vi driver utveckling på riktigt.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll och initiativtagare till Nordic Buildtech
Med hjälp av kollegors kunskap om luftkvalitet byggde vi en kampanj i tre delar. Många har bidragit med sin kompetens för att skapa relevant content som väcker intresse. Varje pusselbit har varit viktig.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll.
Korttidspermitteringar, arbetslöshet, oro för framtiden, minskade sociala kontaktar och en förändrad arbetssituation med hemarbete gör att många tappar sina vardagliga rutiner och att vissa grupper konsumerar mer alkohol, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser.
Josefin Sandström, Ramboll.
Att ladda under färd skapar helt nya möjligheter att elektrifiera tunga transporter och linjetrafik. För eldrivna personbilar adderar tekniken stora värden eftersom den ger möjlighet till radikalt mindre batteripaket i elbilarna. Därför tror vi på elvägsmodellen. Vi är glada över den milstolpe som invigningen innebär för hållbara transporter.
Erik Hedman, chef för Smart Mobility på Ramboll och med i Evolution Roads styrgrupp.
För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt.
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Hållbara samhällen börjar med hållbara människor. Vi utvecklade ShapeRunner för två år sedan som ett bidrag till folkhälsan i form av roligare träning. Intresset för och behovet av att röra på sig utomhus har ökat, vilket är extra viktigt i dessa tider. Jag hoppas att ShapeRunner kommer till nytta för många människor.
Carmen Wargborn, ansvarig för sponsring på Ramboll
Hos en betydande andel av hyresgästerna saknas möjlighet att betala för stora hyreshöjningar medan det hos andra finns ett intresse för att få en högre standard. Vi har därför tagit fram en inriktning och plan som på ett effektivt sätt ska tillmötesgå olika behov, samtidigt som stamrenovering behöver göras för alla.
Peter Önnby, Ramboll
Utmaningar är bland annat att vindkraftverk syns och medför visst buller samt tar mark i anspråk. Det är viktigt att invånarna kommer till tals eftersom vi vet att vindkraft kan väcka mycket känslor. Vi tror att vi ska hitta lösningar som även invånarna kommer att tycka är bra eftersom nyttan av förnybar energi kommer alla till godo.
Mattias Bååth, uppdragsledare på Ramboll
När arbetet är klart kommer framkomligheten att vara mycket bättre. En del handlar om att se över de många på- och avfarter som finns, i slutändan kommer det att innebära en kortare och behagligare restid. Framkomligheten kommer att öka och olycksrisken minska.
Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll
Genom ett strategiskt arbete från vår ledning och ett kundnära arbete från alla medarbetare har vi fördubblat vår vattenverksamhet i Sverige helt organiskt under de senaste fem åren. Vi har jobbat hårt tillsammans och är idag en viktig aktör i VA-branschen.
Anette Seger, Ramboll
Byggnationen berör många människor. För de boende ska vardagslivet fungera under byggtiden och när byggnationstiden är klar kommer stationen att bidra till en bättre vardag med fler kommunikationsmöjligheter. Ökad kapacitet ger bra förutsättningar för hållbart resande och får regionen att växa.
Anna Forslund, client director på Ramboll
Vi ägs av en stiftelse och vårt syfte är att skapa samhällsnytta. Ju mer vi växer, ju mer nytta kan vi bidra med. Under 2019 har vi bland annat bidragit till att drygt två miljoner invånare i Sverige fått renare vatten och 257 olika broprojekt får människor att komma närmare varandra.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
En av de mest spännande utmaningarna är att utforma Landvettervägen genom Partille som en levande stadsgata för de människor som bor i området samtidigt som metrobussarna ska ha egen körbana och hållplatser. Det känns väldigt bra att vara med och bidra till bättre kollektivtrafik och lägre koldioxidutsläpp.
Sheraz Iqbal, stadsplanerare och uppdragsledare på Ramboll
Genom vårt samarbete med Tomtom ökar vi förståelsen för hur biltrafik förflyttar sig, vilka vägar invånare och yrkeschaufförer väljer och var vi har bristande kapacitet på vägnätet. Det innebär ett bättre beslutsunderlag när vi lämnar rekommendationer till våra kunder, vilket i förlängningen resulterar i bättre planering av infrastruktur, minskade klimatutsläpp och säkrare och trivsammare stadsmiljöer
Erik Hedman, chef för Smart Mobility på Ramboll
Landsbygdens tillgänglighet är mer eller mindre helt byggd på biltrafik, vilket är ohållbart ur flera aspekter – både för klimatet och ur ett inkluderande perspektiv. Nu måste vi vända på alla stenar för att hitta hållbara lösningar som funkar både socialt, ekonomiskt och inte minst ekologiskt.
Joakim Ahlberg, Ramboll
Det ska vara lätt att göra rätt. Med ett gemensamt system känner du igen dig oavsett var i landet du befinner dig och blir du osäker på hur du ska återvinna rätt kommer du förhoppningsvis inom en snar framtid se samma symbol på förpackningen som på behållaren den ska lämnas i. Att det är symboler gör dessutom att läs- eller språkkunskaper inte är nödvändiga.
David Althoff Palm, Ramboll
De flesta är överens om att vi behöver en mer hållbar konsumtion. För att lyckas med det behövs insatser som hjälper oss att förändra våra beteenden. Ett sätt är att visa konsekvenserna av varje persons konsumtion, ett annat att göra det enklare att välja hållbart genom att signalera vad normen är
Evelina Gunnarsson, Ramboll
Vi tittar tillbaka på 2019 med stolthet och ser vad vi har åstadkommit tillsammans. Under året gläds vi mycket åt projekt vi vinner och genomför. Så här i slutet av året vill vi fokusera på den samhällsnytta vi skapar på lång sikt
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Erfarenheterna från det här projektet kommer att kunna användas av fler anläggningar så att vi kan få ett renare vatten, fritt från läkemedelsrester, och en mer hälsosam miljö för fiskar och andra vattendjur. Det känns fantastiskt att vi kan vara med och bidra till den utvecklingen.
Johanna Grim, Ramboll
På Ramboll har vi en stark ambition att leva upp till samhällets och kundernas ökade medvetenhet om och krav på hållbara metoder för att minska vår belastning på klimatet. Vi vill bidra till minskat avfall och lägre byggkostnader och bevara våra resurser för kommande generationer. Vi vill och kan leda den utvecklingen
Darren Gibson
I en ökad urbanisering och globalisering gäller det att vara dynamisk i sitt tankesätt, att väga olika alternativ och göra kloka val. Vi utvecklar teknik och inför nya arbetssätt, både av kostnadsskäl och av klimatskäl. Det är också en tydlig del av våra värderingar att göra samhällsnytta och att översätta vårt arv till dagens utmaningar och lösningar.
Darren Gibson
Tillsammans med Henning Larsen förenar vi arkitektur, integrerad design och starka digitala lösningar för att skapa ett positivt globalt avtryck på hållbarheten. För Ramboll innebär förvärvet även att vi kan stärka dialogen med kunder i tidiga skeden, där fokus ligger på koncept- och idéutveckling, och på så sätt bidra till en hållbar design från start. Tillsammans får vi en unik position i konkurrensen om de mest spännande och utmanande projekten och vi ökar internationaliseringen baserat på ett skandinaviskt ursprung.
Jens-Peter Saul, koncernchef på Ramboll Group.
Det ska bli spännande att jobba i en multidisciplinär och global organisation och att samarbeta mellan olika expertområden oberoende av landsgränser.
Katarina Ringstedt, Ramboll
Som stifteleseägt bolag ligger i det i Rambolls värdegrund att utveckla tjänster och produkter som skapar samhällsnytta. Vi utvecklar tjänster och produkter för att skapa ett smart samhälle där en uppkopplad vardag kan förenkla livet för invånarna. Dessutom kan vi genom tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling för framtiden. AI har en viktig roll och rapportens resultat visar också att svenska folket allt mer uppskattar den förenkling som AI innebär.
Stefan Stigendal, digitaliseringsexpert på Ramboll
Region Skåne, som redan ligger långt fram i frågan, vill skapa bättre förutsättningar för cykelpendlare genom att avsevärt förbättra möjligheterna att cykelpendla till de större tätorterna där många människor bor och jobbar
Olle Evenäs, cykelexpert och uppdragsledare på Ramboll
Att vår kommunikation uppmärksammas i Magnet Awards visar att kommunikation som väcker känslor är framgångsrik. Baserat på medarbetarnas skarpa hjärnor och den nytta de skapar vill vi engagera målgruppen att vara en del av vår kommunikation genom bland annat digitala applikationer inom områden som hälsa, hållbarhet och luft. Vi vill genom co-creation möjliggöra positiva beteenden.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll.
Shair är utvecklat för att bidra till att åtgärda problemen med dålig luft. Vi kan hjälpa kommunerna i deras arbete med att nå upp till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Genom att använda sig av resultaten i stadsplanering kan smartare och renare lösningar uppnås, bättre beslut fattas och invånarna kan andas renare luft. En bättre luftkvalitet ute innebär dessutom renare luft inomhus.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll
Dålig luftkvalitet har blivit ett problem, inte bara globalt utan även i Sverige. Om vi ska vända trenden krävs nya verktyg som hittar orsakerna. Luftkvalitet mäts regelbundet över stora delar av världen, men de visar bara hur föroreningssituationen ser ut vid själva mätinstrumentet, inte på andra platser. Med Shair kan vi besluta om rätt åtgärder.
Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
Shair är utvecklat för att bidra till att åtgärda problemen med dålig luft. Vi kan hjälpa kommunerna i deras arbete med att nå upp till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Genom att använda sig av resultaten i stadsplanering kan smartare och renare lösningar uppnås, bättre beslut fattas och invånarna kan andas renare luft. En bättre luftkvalitet ute innebär dessutom renare luft inomhus.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll
Behovet blev väldigt konkret när vi besökte en skola i området och rektorn berättade att det fanns perioder då barn inte dök upp eftersom de inte kunde ta sig över floden och för dem blir det naturligtvis en omedelbar förändring. På sikt är förhoppningen att bättre infrastruktur ska leda till förbättrad ekonomi för invånarna i Rwanda.
Gustav Good, brokonsult på Ramboll
Problemet med dålig luft är att den inte syns för blotta ögat. Men resultaten från mätningarna är tydliga. Luften i våra städer är inte tillräckligt bra och det påverkar oss alla. Vi måste göra allt vi kan för att skapa en bättre luftkvalitet och det finns mycket att göra för att förbättra luften.
luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll
Våra viktigaste samhällsfunktioner måste fungera även om vi drabbas av skyfall, värmebölja, stormar, elavbrott, terrordåd, skogsbränder eller andra oförutsedda händelser. Politiker har dragit upp riktlinjerna för ett mer motståndskraftigt samhälle och nu är det dags att omsätta och bygga upp det i praktiken.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll i Sverige
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att andas renare luft. Happy Commuter är en del i det arbetet och ett steg i rätt riktning. Om möjligheten finns att minska intaget av dålig luft tror vi att människor kommer ta den.
Niklas Sörensen, vd på Ramboll.